2
ꞌNara ntha̱ti nuni Ncaná de ra hai Galilea
1Rá datꞌma̱ni bi nja ꞌnara ntha̱ti nuni ja ra hnini Ncaná de ra hai Galilea, ne xqui zøni de guehni rá na̱na̱ ra Jesu. 2Nehe ra Jesu bi zøni de guehni co yá nxadi ngueꞌa̱ bi tsꞌohna ja ra ntha̱ti. 3Ne de mi ꞌbʉhniꞌa̱, bi thegue ra vinu, ha nurá na̱na̱ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌa̱:
―Ya bi thegue ra vinu.
4Ha nura Jesu bi ꞌñembabi rá na̱na̱:
―¿Pa te go guí xicagui? Gue nuga ri ꞌbɛta ma ora pa da hneca ma tsꞌɛdi.
5Nepʉ nurá na̱na̱ꞌa̱ bi ꞌñembabi núꞌʉ to mi faste ja ra ngo:
―ꞌYøthʉ gatho núꞌa̱ da xiꞌahʉni.
6Ne mi tihni ꞌrato ya da̱nga mpothe dega do xqui tꞌehni pa mi øtꞌa ra ntꞌaxqui ya xodyo ngu myá nza̱iꞌʉ. Ne cada ꞌna de núꞌʉ ya mpothe mri ꞌñɛnga yoho o hñu xøni ra dehe. 7Nepʉ nura Jesu bi ꞌñembabi núꞌʉ toꞌo mi ꞌyoni mi faste:
―Ñuꞌtshʉ ra dehe nuya ya mpothe.
Ha nuꞌʉ́ bi xitꞌa ra dehe asta habʉ bi ñutsꞌi. 8Nepʉ ra Jesu bi ꞌñembabiꞌʉ:
―Nubyá, ꞌyaꞌtshʉ tsꞌʉ ne hña̱ꞌtsuahʉ ra nda̱ de nuna ra ngo.
Nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ bi ꞌyøtꞌa ngu núꞌa̱ bi sipabiꞌʉ. 9Ha núꞌa̱ ra nda̱ de ra ngo bi zamacʉhi núꞌa̱ ra dehe xqui tꞌøtꞌe da mvinu, y nuꞌá̱ himi pa̱di habʉ xqui ꞌñehe núꞌa̱ ra vinu, hønsɛ núꞌʉ ya maste xqui ꞌyaꞌtsa ra dehe, go gueꞌʉ mi pa̱di. Hangue nura nda̱ de ra ngo bi zohna núꞌa̱ ra na̱vio mi øtꞌango, 10ne bi ꞌñembabi:
―Nza̱ntho núꞌʉ toꞌo øtꞌango, ꞌmɛtꞌo ri unga núꞌa̱ ra vinu xá cʉhi, nepʉ de ya sta niña̱ co ra vinu núꞌʉ toꞌo xa tsꞌohni, ja da tꞌumba núꞌa̱ hingui cʉhi. Pe nuꞌi, xcá pɛꞌtsta ra hoga vinu ne hinxcá untho asta núbya ja gá uni.
11Ra Jesu bi ꞌyøtꞌa núꞌa̱ rá mʉdi ra da̱nga ntꞌudi nuni Ncaná de Galilea. Ne njabʉ bi ꞌyøtꞌe pa bi hnequi rá nsunda, ne yá nxadi maꞌna bi gamfri gue go gueꞌa̱ xpá mɛhna Ajua̱ pa da nda̱.
12Nepʉ nura Jesu bi ma pa Ncapernau, ne bi mɛui rá na̱na̱ ne yá cu ne yá nxadi, ne ja bá ꞌbʉhniꞌʉ ꞌraya pa.
Ra Jesu bi ꞌyɛnga núꞌʉ mri mpa mbo ra nda̱nija̱
(Mt. 21:12-13; Mr. 11:15-18; Lc. 19:45-46)
13Nepʉ de guehni ra Jesu bi ma pa Jerusale ngueꞌa̱ mi ma da datꞌa ra pa de ra pascua ꞌnará ngo de ya xodyo. 14Ne bi hyanda ꞌraya ma mi ꞌbʉhni ja ra patio de ra nda̱nija̱, ꞌra mi pa ya nda̱mfri, ꞌra mi pa ya dɛti, ha nu maꞌra mi pa ya domitsu; ne mi huhni ꞌra toꞌo mi pata ya boja̱. 15Hangue nura Jesu bi metꞌa ꞌnara ntha̱hi pa bi ꞌyɛni co ya mfɛi nuya mboꞌoni de mbo ra nda̱nija̱ mahyɛgui co ya ma, nehe bi xamba yá boja̱ núꞌʉ toꞌo mi pata ya boja̱, ne bi pʉntsꞌua yá mexa, 16ne bi ꞌñembabi núꞌʉ toꞌo mi pa ya domitsu:
―¡Jʉcjʉ pa thi ri domitsuhʉ, oja guí huxhʉua ri ꞌmahʉ mbo rá ngu ma Dada!
17Ha nuyá nxadi bi beni gue njabʉ xqui tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo habʉ ena: “Xi dí te ma vida pa ga supꞌaꞌi ri ngu.” Ne nuyá nxadi bi zo yá mfeni gue núꞌʉ ya noya mi ma̱ de ra Jesu.
18Ha nuya nda̱ gá xodyo bi ꞌñembabi ra Jesu:
―¿Te ma da̱nga ntꞌudi da za gui ꞌñutcahe pa ga pa̱he to rá nsɛquiꞌa̱ pa guí øtꞌa njabʉ?
19Nuꞌbʉ́ ra Jesu bi da̱di ne bi ꞌñembabiꞌʉ:
―ꞌBʉ gui yøꞌthʉ nuna ra nija̱, nuga co hñupa ga yopa ꞌbaꞌma maꞌnaꞌqui.
20Nuꞌbʉ́ nuꞌʉ́ bi ꞌñena:
―Ñotemaꞌrato njɛya pa bri ꞌbaꞌma nuna nija̱na̱, ¿nepʉ nuꞌi guí ena gue co hñupa ma gui yopa ꞌbaꞌma maꞌnaꞌqui?
21Pe núꞌa̱ ra nija̱ mi ma̱nga ra Jesu, mi ma̱ de rá ndoꞌyo sɛhɛꞌa̱. 22Ha nu de mi nanga ra Jesu de ra du, nuꞌbʉ́ yá nxadi bi beniꞌʉ núꞌʉ ya noya xqui ma̱ñꞌa̱. Hangue bi gamfriꞌʉ gue bi njabʉ ngu núꞌa̱ xqui tꞌofo ja ra Ma̱ca Tꞌofo, ne ngu núꞌa̱ xqui ma̱nsɛꞌa̱ gue ma da yopa nte.
Ra Jesu pa̱tuatho yá mfeni gatho ya ja̱ꞌi
23Ha nu de mi ꞌbʉhni ra Jesu nuni Jerusale ja ra ngo de ra pascua, ndunthi ya ja̱ꞌi bi gamfri gue go mi gueꞌa̱ bá pɛhna Ajua̱ pa da nda̱, nguetho nuꞌʉ́ bi hyanda ya da̱nga ntꞌudi mi øtꞌa̱. 24Pe nura Jesu himi ne da ꞌñouiꞌʉ ngueꞌa̱ mi pa̱tuatho yá mfeniꞌʉ. 25Ne himi honiꞌa̱ toꞌo da xipabi tengu yá ꞌmʉi ya ja̱ꞌi, ngueꞌa̱ nuꞌá̱ mi pa̱tuasɛ yá mfeniꞌʉ.
Loading reference in secondary version...
© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.