Mateu 1
TOBNR

Mateu 1

1
1Takerada u tsombor u Yesu Kristu Wan u Davidi, wan u Aberaham la.
2Aberaham mar Isaka; Isaka mar Yakob; Yakob mar Yuda kua anmgbianev nav;
3Yuda mar Perishi man Sera a Tamar; Perishi mar Heseron mar Aram;
4Aram mar Aminadabi; Aminadabi mar Nashon; Nashon mar Salmon;
5Salmon mar Boashi a Rahabi; Boashi mar Obedi a Rutu; Obedi mar Yese;
6Yese mar tor Davidi; Davidi mar Solomon a kwase u Uria la;
7Solomon mar Rehobiam; Rehobiam mar Abiya; Abiya mar Asa;
8Asa mar Yoshafati; Yoshafati mar Yoram; Yoram mar Ushia;
9Ushia mar Yotam; Yotam mar Ahashi; Ahashi mar Hesekia;
10Hesekia mar Manase; Manase mar Amon; Amon mar Yoshia;
11Yoshia mar Yekonia kua anngôôv nav, ka sha ayange a i kura ve i yem a ve hen Babilon je la.
12Ayange a i kura ve i yem a ve hen Babilon la nga kar kera yô; Yekonia mar Shealtiel; Shealtiel mar Serubabel;
13Serubabel mar Abiudi; Abiudi mar Eliakim; Eliakim mar Asor;
14Asor mar Sadoki; Sadoki mar Akim; Akim mar Eliudi;
15Eliudi mar Eliasar; Eliasar mar Matan; Matan mar Yakob;
16Yakob mar Yosev, nom u Maria, ka Maria u a mar Yesu u i yilan Un er Kristu la.
17Kohol ikov ne cii, hii hen Aberaham zan zan ar hen Davidi yô, ka pue kar inyiin, gema hii di hen Davidi ar sha mkor u i kura ve i yem a ve hen Babilon la kpaa, ka ikov pue kar inyiin je, man shi hii di sha mkor u i kura ve i yem a ve hen Babilon la zan zan ar hen Kristu kpaa shi ka ikov pue kar inyiin je.
18Mmar u Kristu yô, kape a lu ne: Zum u Yosev lu sôôr ngô Na, Maria, man er ve lu a zua ga je tsô, i nenge un a iyav sha Icighan Jijingi.
19Nom na Yosev, er a lu or u jighjigh man shi er lu un ka nan un kunya ken igbar kpaa ga yô, a wa ken ishima er una de un myer.
20Kpa ngur henen sha akaa ne nahan yô, ortyom u Ter va ande her a na ken mnya, kaa er: We, Yosev, wan u Davidi, de cie u eren kwase wou Maria ne ga, gadia kwagh u a jil un ken iyol la, ka u sha Icighan Jijingi je.
21Una mar wan u nomso; ú ii Un iti wer, Yesu; gadia ka Un Una yima nongoior Na sha asorabo a ve ye.
22Akaa ne cii er sha u kwagh u Ter ôr sha ikev i profeti la, a̱ kure sha mi vough, er:
23Iniunkwase ia wa iyav, ia mar wan u nomso;
á yila Un iti er Emanuel, inja na yô er, Aôndo ngu a vese.
24Tsô Yosev nderen yô, a er er ortyom u Ter kaa un nahan, a er kwase na;
25kpa mayange yav a na ga, zan zan a kar maren wan u nomso; a ii Un iti er Yesu.

TIV OLD BIBLE © The Bible Society of Nigeria, 2014.


Learn more about ICIGHAN BIBILO