Mateu 1
CHK1970

Mateu 1

1
Tushakulu twa Yesu
(Tala nawa Luk 3:23-38)
1Wano e majina a tushakulu twa Yesu Kristu, wa ku vungu lia David, ku munyachi wa Abrahama.
2-6aChize kuli tata Abrahama ndoo kuli mwanangana David tushakulu kaa li wano: tata Abrahama, ni tata Isake, ni tata Yakoba, ni Yuda, ni ayayo ni anakwo; mba Pereze, ni Zebra (naye te Tamare), ni Hezrone, ni Arame, ni Aminadabe, ni Nasone, ni Salmone, ni Boaze (naye te Rahabe), ni Obede (naye te Rute), ni Jese, ni mwanangana David. 6b-11Chize kuli mwanangana David ndoo ku mwaka uze#1:6-11 mwaka UZE: ha mwaka 598 muze te Yesu Kristu kanda achisemuka, mwanangana Nebukanezore yatutulula Ayuda ku Babilonia. atwalile Aisraele ku Babilone, tushakulu kaali wano: David, ni Solomone (naye te yoze wabwile pwo lia Uria), ni Rehoboame, ni Abija, ni Asa, ni Yehosafate, ni Jehorame, ni Uzia, ni Jotame, ni Ahaze, ni Hezekia, ni Manase, ni Amone, ni Josia, ni Jehoakine ni anakwo.
12-16Chize ku mwaka uze atwalile Aisraele ku Babilone ndoo ku kusemuka cha Kristu, tushakulu kaali wano: Jehoakine, ni Shealtiele, ni Zerubabele, ni Abihude, ni Eliakime, ni Azore, ni Zadoke, ni Akime, ni Ehude, ni Eleazare, ni Matana, ni Yakoba, ni Josefe, lunga lia Maria, naye ya Yesu, yoze akuvuluka ngwo, Kristu.
17Kashika yisemuko yeswe, chize kuli tata Abrahama ndoo kuli mwanangana David, yili kumi ni yiwana; chize kuli mwanangana David ndoo ku mwaka uze atwalile Aisraele ku Babilone yili yisemuko kumi ni yiwana, chize ku mwaka uze atwalile Aisraele ku Babilone ndoo ku kusemuka cha Kristu yili yisemuko kumi ni yiwana.
Kusemuka cha Yesu Kristu
(Tala nawa Luk 2:1-7)
18Yesu Kristu yasemuka ngwe chino. Maria te hamwambisa kuli Josefe. Alioze muze te kanda achilimona, Maria yanyingika ngwenyi, kali ni ufumba wa Mwiku wa Linanga. 19Josefe, lunga lienyi, te mukwa ululi. Kazangile kumuvwisa sonyi. Kashika, yanyonga kulituna ye ku tenga. 20Shimbu lize achinyongene, kuma kanganda ka mwilu yamusolokela mu chilota. Yamwamba ngwenyi: “Josefe, wa ku vungu lia David, kanda wivwa woma ha kumbata mukwenu pwo Maria, mumu chize chinaseseka muli iye chili cha Mwiku wa Linanga. 21Makasema mwana lunga, ukamuluke jina ngwe, Yesu,#1:21 YESU: jina lino mu hebreu linalumbununa ngwo, “kanalamwina,” hanji ngwo, “Mwene kali chilamwina.” mumu, makalamwina atu jenyi ku shili yo.”
22Yize yeswe yabwile hanga yikamanunune liji lize ahanjikile Mwene Zambi kuli mukwa munanyi wenyi ngwenyi: 23“Talenu mwana pwo yoze kanda achilimona ni lunga makabwa ni ufumba. Makasema mwana lunga, ni atu maakamuluka jina ngwo, Emanuele” (kulumbunuka, Zambi kali hamwe ni yetu).
24Josefe, ha kulaula mu tulo, yalinga ngwe chize kanganda ka mwilu amwambile, yambata mukwo pwo Maria. 25Alioze kalimwene ko nenyi ndoo yasema mwanenyi wa lunga. Josefe yamuluka jina ngwenyi, Yesu.

The Bible in Chokwe © Bible Society of the Democratic Republic of Congo and Bible Society of Zambia, 1970, 1991.


Learn more about Mukanda Wa Zambi 1970