YouVersion Logo
Search Icon

Mãtéyõ 1

1
Jũjũ kóshó Yézũ
(Lúkã 3:23-38)
1Yézũ Krĭstõ#1:1 Yézũ Krĭstõ: Yézũ nî dírí ílĩ ëyí ãꞌdã, Mbájá Bẽbé gäshá ndäkpá. Ĩshíí Krĭstõ nî dírí ílĩ ëyí ãꞌdã, ndákpã ë ꞌdéé, Mbájá kĩshí ëté níí, kãꞌdá góvó ŋgérë nî kã, Ndákpã í ꞌdéé, Mbájá kĩshí ëté ã kã, ká lëmë Ĩgrígĩ nëë, ílĩ ëyí ãꞌdã Krĭstŏ, ĩshíí ká lëmë Íbrũ nëë, ílĩ ëyí ãꞌdã Mẽsáyã. nëë, ẽshẽ dãꞌbã ärä yõmó mömö ë ŋgá góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ,#1:1 Dévĩdĩ: Mbájá ĩshí ëté ká ádá ë níí, ãꞌdá ãpá ká góvó ŋgérë ká Ĩzrãyélẽ nî gĩ, ĩshíí ŏshö yöshö ãꞌdã, bẽdé góvó ŋgérë ë ă ndõjõ ẽshẽ ká dãꞌbã úlú ärä kõtó ílĩ kõtó kóshó ká Dévĩdĩ níí, ãꞌdá ãpá ká góvó ŋgérë nî kpõrõ ă yãnjã nî. Ëté góvó ŋgérë yãŋgâ nî Yézũ Krĭstŏ. Bïyí ë ꞌdéé, Dévĩdĩ kãꞌdá góvó ŋgérë nî ĩshí ã kã nëë, úgú ë öjó äkã Yézũ ká álĩfĩ (1,000) ríní. Róꞌdö Sálãmã 132:11-12; Nẽté ká Yõmó Yõpó 2:29-36; 1 Sámwẽlẽ 16-30; 2 Sámwẽlẽ 1-24; 1 Góvó Ŋgérë 1-2. ĩshíí tá ëté ẽshẽ dãꞌbã ärä yõmó mömö ë ŋgá Ãbrãyímĭ.#1:1 Ãbrãyímĩ: Mbájá lĕmë bï Ãbrãyímĩ níí, ãꞌbã yõmó mömö í ŋgá áyä nẽ, ãcá õgbó ká úgú í ꞌdéé, kă yãshá ãꞌbã ẽꞌdẽ ã kã, ĩshíí níí, rẽkẽ õgõ nẽ ãŋã ãpá dĩ ráŋã úgú ŋgá áyä nẽ ꞌdéé, ëpẽ kẽné bï ëté ã kã. Ĩshíí Ãbrãyímĩ õjõ ãꞌdá ãpá ká bẽbé Yũwúdũ nî gĩ. Ãbrãyímĩ ãshá álĩfĩ lẽmbẽ sálã lẽmbẽ tötö gũfũ sálã (1,800) ríní ká úgú ë ꞌdéé, käkã Yézũ dóꞌbó ꞌdĩ kã. Róꞌdö ádá ãpá ká ádá ärä nî ãpá ílĩ wárãgã Gõcõ Lãgá 12-26. Ĩshíí ë kã nî dírí jũjũ kóshó nî gĩ.
2Ẽshẽ ká Ãbrãyímĩ ĩgí ká góvó ŋgérë nî Dévĩdĩ nëë, Ãbrãyímĩ nî bẽbé Ĩzákŏ,#1:2 Ĩzákŏ: Ëté nî gẽsẽ újũ ë ꞌdéé, Mbájá kŏshö ádá ärä nî bï Ãbrãyímĩ ã kã. Róꞌdö ádá ãpá ká ádá ärä nî ãpá ílĩ wárãgã Gõcõ Lãgá 17-35. ĩshíí Ĩzákõ nî bẽbé Jákõꞌbŏ,#1:2 Jákõꞌbŏ: Ëté nî ꞌbälã ẽshẽ ká kõtó kóshó ká Ãbrãyímĭ, ĩshíí Jákõꞌbõ ãꞌdá áyä nî kpú lẽmbẽ rŏmó kõtó ŋgãŋgá. Ĩshíí Mbájá ĭpï dírí nî ãpá ká Ĩzrãyélẽ. Ĩshíí kõtó ílĩ kõtó ílĩ nî ä yädã äpá áyä ïgï nî Ĩzrãyélẽ nî gĩ, ĩshíí ká úgú ärä Yézũ nëë, ätá yädã äpá áyä ïgï nî Yũwúdũ. Róꞌdö ádá ãpá ká ádá ärä nî ãpá ílĩ wárãgã Gõcõ Lãgá 25-50. ĩshíí Jákõꞌbõ nî bẽbé Júdã ká ónjö nẽ gĩ. 3Júdã nî bẽbé Pẽrézẽ ĩshíí Zéră, ĩshíí yãŋgá ïgï nî Tãmáră, ĩshíí Pẽrézẽ nî bẽbé Ẽzẽrónŏ, ĩshíí Ẽzẽrónõ nî bẽbé Rámă. 4Ĩshíí Rámã nî bẽbé Ãmĩnãdábă, ĩshíí Ãmĩnãdábã nî bẽbé Nãshónŏ, ĩshíí Nãshónõ nî bẽbé Sálmõnŏ. 5Sálmõnõ nî bẽbé Bõwázã ë ꞌdéé, yãŋgá nî Rãháꞌbã kã, ĩshíí Bõwázã nî bẽbé Õbédẽ ꞌdéé, yãŋgá nî Rútã kã, ĩshíí Õbédẽ nî bẽbé Jésĕ. 6Ĩshíí Jésẽ nî bẽbé góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ.
Ĩshíí Dévĩdĩ nî bẽbé Sõlmónõ ꞌdéé, yãŋgá nî ĩyí ömö Ũríyã#1:6 Ũríyã: Góvó ŋgérë Dévĩdĩ ãḷã gŏsĩꞌdí ũŋgú õtõ õgõ gïndí ká ĩyí ömö Ũríyă, ĩshíí ũkpú ãꞌbã áyä nî. Ĩshíí Dévĩdĩ õjõ õpó Ũríyã ãnjã dĩ lïlï, ĩshíí öjó üfũ ëté äꞌbã yõ, ĩshíí Dévĩdĩ õjõ ĩjĩ ĩyí ömö nî. Róꞌdö ádá yăkã ãpá ílĩ 1 Sámwẽlẽ 11:1-12:25. kã. 7Ĩshíí Sõlmónõ nî bẽbé Rẽbómă, ĩshíí Rẽbómã nî bẽbé Ãbíjă, ĩshíí Ãbíjã nî bẽbé Ásãfă. 8Ásãfã nî bẽbé Jẽshõfátă, ĩshíí Jẽshõfátã nî bẽbé Jõrámă, ĩshíí Jõrámã nî bẽbé Ũzáyă. 9Ũzáyã nî bẽbé Jõtámă, ĩshíí Jõtámã nî bẽbé Ãháză, Ãházã nî bẽbé Ẽzẽkáyă, 10ĩshíí Ẽzẽkáyã nî bẽbé Mãnásă, ĩshíí Mãnásã nî bẽbé Ãmónŏ, ĩshíí Ãmónõ nî bẽbé Jõsíyă. 11Ĩshíí Jõsíyã nî bẽbé Jõkónĩyã ĩshíí ónjö nẽ gĩ, ĩshíí ë ŋgâ ká úgú ë ꞌdéé, ŋgérë ká yõmó Bábĩlĩ nî krũkú Ĩzrãyélẽ nî gĩ kãyá méndé ĩshíí ꞌdéé, kẽŋgẽ ïgï känjã mömö Bábĩlĩ#1:11 Bábĩlĩ: Ŋgérë ká yõmó Bábĩlĩ ãḷã Jẽrũzãlémẽ õsó, ĩshíí ẽŋgẽ Ĩzrãyélẽ nî gĩ méndé ãnjã ãpá mömö Bábĩlĩ. Ĩshíí ádá yãŋgâ ãḷã ärä nẽ ká sálã gũfũ sálã lẽmbẽ gũfũ tötö lẽmbẽ kpú (570) ríní ká úgú ë ꞌdéé, käkã Yézũ dóꞌbó ꞌdĩ kã. Róꞌdö 2 Góvó Ŋgérë 24-25; Dãnyélẽ 1:1-7. ã kã.
12Ĩshíí ká löwó ë ꞌdéé, këŋgẽ ndäkpá nî köjó äpá Bábĩlĩ ïshí ã kã nëë, Jõkónĩyã õjõ ãkã Shéltĩlĭ, ĩshíí Shéltĩlĩ õjõ ãꞌdá bẽbé Zẽrũbábĩlĭ. 13Zẽrũbábĩlĩ ãkã Ãbĩyúdŭ, ĩshíí Ãbĩyúdũ ãkã Ẽlĩkímĭ, ĩshíí Ẽlĩkímĩ nî bẽbé Ãzórŏ. 14Ãzórõ nî bẽbé Zãdókŏ, ĩshíí Zãdókõ nî bẽbé Ãkímĭ, ĩshíí Ãkímĩ nî bẽbé Ẽlyúdŭ. 15Ĩshíí Ẽlyúdũ nî bẽbé Ẽlĩyézẽrĕ, ĩshíí Ẽlĩyézẽrẽ nî bẽbé Mãtánă, ĩshíí Mãtánã nî bẽbé Jákõꞌbŏ. 16Ĩshíí Jákõꞌbõ#1:16 Jákõꞌbõ: Äsá rõbó dírí Jákõꞌbõ gẽsẽ újũ ká Ĩzákõ kã äpá áyä nî. Róꞌdö Mãtéyõ 1:2. nî bẽbé Jõzéfĕ, ĩshíí Jõzéfẽ#1:16 Jõzéfẽ: Äsá rõbó dírí Jõzéfẽ gẽsẽ újũ ká Jákõꞌbõ kã äpá áyä nî ꞌdéé, ëté ꞌbälã ẽshẽ ká kpú lẽmbẽ rŏmó kõtó ŋgãŋgá ká Jákõꞌbõ kã. Róꞌdö Mãtéyõ 1:2. nî römó Mãríyã, ĩshíí Mãríyã nî yãŋgá Yézũ ꞌdéé, bẽdé dírí nî Krĭstõ ã kã.
17Ãꞌdá ẽꞌdẽ nî kpú lẽmbẽ sösö jũjũ kõtó kóshó ẽshẽ ká úgú ärä Ãbrãyímĭ, ĩgí ká úgú ärä góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ, ĩshíí ă ẽꞌdẽ nî kpú lẽmbẽ sösö jũjũ kõtó kóshó, ẽshẽ ká úgú ärä góvó ŋgérë nî Dévĩdĩ ĩgí ká úgú gëŋgẽ ndäkpá gänjã Bábĩlĩ, ĩshíí ãꞌdá ẽꞌdẽ nî kpú lẽmbẽ sösö jũjũ kõtó kóshó, ẽshẽ ká úgú ë këŋgẽ ndäkpá nî känjã Bábĩlĩ, ĩgí ká úgú gäkã Yézũ Krĭstŏ.
Gbõḷõ ë ꞌdéé käkã Yézũ ẽꞌdẽ ã kã
(Lúkã 2:1-7)
18Ë kã nî gbõḷõ ë ꞌdéé, käkã Yézũ Krĭstõ ꞌdéé, Mbájá kĩshí ëté ã kã, yãŋgá nî dírí nî Mãríyă, ëté nî zẽꞌdé, ĩshíí rïyí ëté bï bẽdé újũ ë dírí nî Jõzéfĕ. Ĩshíí Jõzéfẽ nëë, ẽshẽ dãꞌbã úlú ärä góvó ŋgérë nî Dévĩdĭ, ĩshíí nëë, ká löwó ë ꞌdéé, kïjĩ ärä ëpë ïgï dóꞌbó ꞌdĩ kã nëë, Mãríyã õkõ ãná ĩshí ëpẽ ũkpú õtõ õgõ Lïlí ärä Mbájá#1:18 Lïlí ärä Mbájá: Ádá ká Mbájá ãꞌdã nëë, Bẽbé ëté nî Mbájä, ĩshíí Gẽsẽ újũ ŋgá áyä nî Yézũ nëë, ëté nî Mbájä, ĩshíí Lïlí ärä Mbájá ëté nî Mbájä. Bẽbé ĩshíí Gẽsẽ újũ nî ĩshíí Lïlí ärä nî nëë, ïgï tírí nî Mbájá ꞌbälã. Róꞌdö Jónõ 1:1-18; Jónõ 8:41-42; Nẽté ká Yõmó Yõpó 5:3-4. ĩshí. 19Ĩshíí Jõzéfẽ ꞌdéé, krĩyí ëté ã kã nëë, ëté nî gõzõ ndákpã, ẽbẽ ádá gäḷã nẽnẽ ndéné ãpá ká Mãríyã ãpá dĩ mümü ndäkpá ꞌdĩ. Ãtâsh yää, ă yĩŋí ádá gïshí ḷẽké nẽ wóô ẽshẽ áyä nî. 20Ĩshíí ká úgú ë kă yĩŋí ádá gäḷã ũŋgú nî ãtâ ŋgâ kã nëë, grõnõ#1:20 Grõnõ: Ëté nî lïlí ärä, ĩshíí wáwá gbõgbõ ãzá áyä nî ní, ĩshíí ă yãshá ká Mbájá ãꞌbã mümü örö. Ĩshíí Mbájá ă yõpó ëté ká ádá áyä nẽ bï ndäkpá ë ꞌdéé, kä jũjũ bũbũ ã kã. ká Bẽbé ärä ägá ĩgí ãpá áyä nî õtõ ílĩ ũŋgú ãyá lïyí, ĩshíí lĕmë bï ëté ãꞌdã, “Jõzéfẽ gẽsẽ újũ ká Dévĩdĩ áꞌbä gäḷã mbãwã gïjĩ Mãríyã níí, ãꞌdá ĩyí ömö î ãꞌdá, ká ádá lĩtí ꞌdéé, kă ílĩ nî kã nëë, ẽshẽ ká Lïlí ärä Mbájä, áꞌbä gänã gïjĩ ëté ãꞌdá, 21ëté ă ndãkã gẽsẽ újũ, ĩshíí níí ásá dírí nî Yézŭ, ká ádá ă ndãshá ndäkpá áyä nẽ ẽshẽ ká glösĩꞌdí ũŋgú áyä ïgï.”
22Ïgï ũŋgú yãŋgâ gĩ tírí äḷã ärä ëpë ïgï ká ádá ë níí, ádá ká Bẽbé ärä ägá õjõ ãpá ká räyä ádá. Tá ãyá ë ꞌdéé, kéné ádá ká Mbájá#1:22 Kéné ádá ká Mbájá: Mbájá lĕmë ádá áyä nẽ bï ndákpã yãŋgâ níí, ẽné ãnjã lĕmë bï slãgã ndäkpá ë gĩ. kãꞌdã, 23“Gẽsẽ éndé zẽꞌdé ă ndãkã gẽsẽ újũ, ĩshíí ä ndäsá dírí nî Ẽmánwẽlĕ.”#Ĩzáyã 7:14 Ílĩ ëyí ãꞌdã, “Mbájá ãŋgá áyä ägâ.”
24Ĩshíí ká úgú ë Jõzéfẽ kŏrö kẽshẽ ká ꞌbíꞌbí nî kã nëë, ãḷã ũŋgú nî ãpá dãꞌbã ádá í ꞌdéé, grõnõ ká Bẽbé ärä ägá klĕmë bï ëté ã kã, ãtâsh yää, õjõ ĩjĩ Mãríyã níí ãꞌdá ãpá ká ĩyí ömö nẽ, 25ĩshíí nëë, Jõzéfẽ jéé äcá ärä ëpë ïgï ká Mãríyã ꞌdĩ, ĩgí ká úgú ë ꞌdéé, Mãríyã kãkã gẽsẽ újũ nî, ĩshíí Jõzéfẽ õjõ ãsá dírí nî Yézŭ.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy