Maafiù 1
WFESD

Maafiù 1

1
Aŋ nèwàènèwè Jisɛ̀ Kulaì nyaŋ
(Luù 3.23-38)
1Maŋ dèè aŋ nèwàènèwè Jisɛ̀ Kulaì nyaŋ mɛɛ̀ŋ wɔŋ fɛ̀ì Dayàa sùà, wo yèɔ wo Dayà naŋ tàeɗùù wèè wo joeyè e ɗuunyaàŋ wɔ, wo jɔ̀ɛ̀jɔ̀ɛ̀ Dèèweɔ̀, wo yèɔ naŋ fòlò ke kpòò Eɓulɔhɛɛ̀ɛŋ sùà wɔ.
2-6aE yìwìà e tèèngà Eɓulɔhɛɛ̀ɛŋ e hàì koɓɛ̀ wo Kanaà Dèèwe, maŋ dèè aŋ nèwàènèwè Jisɛ̀ nyaŋ mɛɛ̀ŋ. Wo Eɓulɔhɛɛ̀ŋ nàŋ yaà wa wo dèdà Ààzeɔ̀. Wo Ààze nàŋ yaà wa wo dèdà Jègɔɔ̀. Wo Jègɔ nàŋ yaà wa wo dèdà Juɗàa e kpùlìà aŋ wùìyauŋ nyàŋ. Wo Juɗà nàŋ yaà wa wo dèdà Pɛɛlɛ̀ɔ yaà wo Zɛlà, (wo yèye nyiŋ nɔɔ̀ŋ nàŋ yaà wa wo Tàmaà). Wo Pɛɛlɛ̀ nàŋ yaà wa wo dèdà Hɛselɔ̀ɔŋ. Wo Hɛselɔ̀ŋ nàŋ yaà wa wo dèdà Alàìam. Wo Alàìm nàŋ yaà wa wo dèdà Àminaɗàa. Wo Àminaɗà nàŋ yaà wa wo dèdà Nasɔ̀ɔŋ. Wo Nasɔ̀ŋ nàŋ yaà wa wo dèdà Saamɔ̀ɔŋ. Wo Saamɔ̀ŋ yaà wo jawèuŋ nɔɔ̀ŋ Làhaà naŋ wa kòmò wo Booà. Wo Booà nàŋ yaà wa wo dèdà Oɓɛ̀ɔ (wo yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ nàŋ yaà wa wo Lùu). Wo Oɓɛ̀ nàŋ yaà wa wo dèdà Jɛ̀seɔ̀. Wo Jɛ̀se nàŋ yaà wa wo dèdà Kanaà Dèèwe.
6b-11E yìwìà e tèèngà wo Kanaà Dèèwe kpoloo e hàì e teengaà àŋ naŋ wa kɔ̀ɔ̀ anyùùŋ Ezɔ̀ɛ̀ nyaŋ e ɗo dìì wɔŋ fùɔ̀ŋ Ɓaɓelɔ̀ùɔŋ sùà lɛ, maŋ dèè aŋ nèwàènèwè Jisɛ̀ nyaŋ mɛɛ̀ŋ. Wo Dèèwe nàŋ yaà wa wo dèdà Salemàaŋ, (wo yèyeuŋ nɔɔ̀ŋ nàŋ yaà wa wo jàwè gɔ̀ù Yùlayàa). Wo Lɛhobɔ̀ùŋ nàŋ yaà wa wo dèdà Àbijàa. Wo Àbijà nàŋ yaà wa wo dèdà Asàa. Wo Asà nàŋ yaà wa wo dèdà Jɛ̀hòsafàa. Wo Jɛ̀hòsafà nàŋ yaà wa wo dèdà Jɛ̀holàìam. Wo Jɛ̀holàìm nàŋ yaà wa wo nèwàènèwè ke kpòò Yùziyàa. Wo Yùziyà nàŋ yaà wa wo dèdà Jotàìam. Wo Jotàìm nàŋ yaà wa wo dèdà Ehàa. Wo Ehà nàŋ yaà wa wo dèdà Hɛsekayàa. Wo Hɛsekayà nàŋ yaà wa wo dèdà Manaŋsɛ̀ɔ. Wo Manaŋsɛ̀ nàŋ yaà wa wo dèdà Emɔ̀ɔŋ. Wo Emɔ̀ŋ nàŋ yaà wa wo dèdà Jòsayàa. Wo Jòsayà nàŋ yaà wa wo mààŋdaà wèè wo Jɛ̀hoyakììŋ yàà aŋ wùìyauŋ nyàŋ.
12-16E yìwìà e teengaà ànyùùŋ fùɔ̀ŋ Ɓaɓelɔ̀ùɔŋ nyaŋ naŋ wa kɔ̀ɔ̀ anyùùŋ fùɔ̀ŋ Ezɔ̀ɛ̀ nyaŋ ko Ɓaɓelɔ̀ùŋ lɛ e hàì e teengaà aŋ naŋ wa kòmò wo Jisɛ̀ Kulaì lɛ, maŋ dèè aŋ nèwàènèweuŋ nyàŋ mɛɛ̀ŋ. Wo Jɛ̀hoyakììŋ naŋ wa nɔ̀ŋ wo dèdà Sìyatìɔ. Wo Sìyatì nàŋ yaà wa mààŋdà Zɛ̀lùɓaɓɛ̀ɔ. Wo Zɛ̀lùɓaɓɛ̀ nàŋ yaà wa wo dèdà Àɓiùɔ. Wo Àɓiù nàŋ yaà wa wo dèdà Ìlayakìmùɔŋ. Wo Ìlayakìm nàŋ yaà wa wo dèdà Azɔ̀ɔ. Wo Azɔ̀ nàŋ yaà wa wo dèdà Zaɗɔ̀ɔ. Wo Zadɔ̀ nàŋ yaà wa wo dèdà Akimùɔŋ. Wo Akìm nàŋ yaà wa wo dèdà Iliyùɔ. Wo Iliyù nàŋ yaà wa wo dèdà Ɛ̀liizàa. Wo Ɛ̀liizà nàŋ yaà wa wo dèdà Matààaŋ. Wo Matààŋ nàŋ yaà wa wo dèdà Jègɔɔ̀. Wo Jègɔ nàŋ yaà wa wo dèdà Jòòsɛɔ̀. Wo Jòòsɛ nàŋ yaà wa wo fàìŋ Mèèleɔ̀. Wo Mèèle nàŋ yaà wa wo nààŋ Jisɛ̀ɔ. Wo Jisɛ̀ nàŋ yaà wo yèɔ wo Dayà naŋ tàeɗùù wèè wo joeyè anyùùŋ nyaŋ e ɗuunyaàŋ wɔ.
17Kpeiŋ nààŋ è yaà lɛ, maŋ kpoo sùònò suono màŋ naŋ wa fòlò wo Eɓulɔhɛɛ̀ŋ sùà maŋ yaà wa maŋ kpòò zììyà jɛ̀wɛ̀ tiinàŋ, e yìwìà e tèèngà Dèèweɛ̀, maŋ kpoo sùònò suono ɗì zììyà jɛ̀wɛ̀ tiinàŋ naŋ fòlò wo Dèèwe sùà, e hàì e teengaà àŋ naŋ wa dùɔ̀ŋ e ɗùàa yèè àŋ naŋ kɔ̀ wɔŋ fùɔ̀ŋ Ɓaɓelɔ̀ùɔŋ sùà lɛ, yèè maŋ kpoo sùònò suono ɗì zììyà jɛ̀wɛ̀ tiinàŋ naŋ fòlò anyùùŋ bi sùà e hàì e teengaà àŋ naŋ wa kòmò wo Jisɛ̀ Kulaì lɛ̀.
E kòmàŋ kìì Jisɛ̀ Kulaìɛ
(Luù 2.1-7)
18E ɗewe kii lɛɛ̀ sùà àŋ naŋ wa kòmò wo Jisɛ̀ Kulaì. Wo yèyè Jisɛ̀ɔ nàŋ yaà wa wo Mèèle. Wo Jòòsɛ nauŋ wa dìkìè jèè kpɔ̀nɔ̀ŋ wèè wo nɔ̀ŋ wa wo jawèuŋ. Kɛɛ wèè paŋ tɛɛ̀ kaaìŋ wa, wo Mèèle naŋ wa nyìmè kɛ̀ wò hewa nàŋ kòmò wo jɔ̀à e yìwìà e gààŋ wo Jìnàŋ Nɛɛmaàŋ sùà. 19Wo Jòòsɛ yaà wa wo nyùùŋ tɔ̀ɔ̀nyaàŋ, yèè wèè esaɓù lɛɛ̀ wo manàŋ wa wò do sìà wò Mèèle sàngè kò ɓài. Wò naŋ wa ɗewè wèè wo dangè wo Mèèle mɔ̀ɔ̀ŋ. 20E teengaà wo Jòòsɛ yaà wa goongo wèè wo tɛɛ̀ nyɛ̀nɛ̀ŋ lɛ, wo màìkà Kanaà Dayà nauŋ fòlò feìŋ e gɔagòo sùà yèè wò naŋ wòò wo Jòòsɛ wààŋ, “Jòòsɛ, jɔ̀àfèlàà Dèèweɔ̀, e jùù ɓɔ̀ è nyɛ̀nɛ̀um wèè mùŋ do ɓèmè wò Mèèle wò do nɔ̀ŋ wò jawèum. Esaɓù kɛ̀, e gààŋ Jìnàŋ Nɛɛmaàŋ sùà wò naŋ ɓèmè le sùà. 21Wò do nàŋ kòmò wo jɔ̀àfelaa, yèè mùŋ kuwa mauŋ jàà e dèèɛ wo Jisɛ̀. Esaɓù kɛ̀, wuŋ nàŋ do nàŋ jòèyè anyunùuŋ nyàŋ e yìwìà maŋ jùumù nyiŋ màŋ sùà.”
22Tɛɛ̀ gbiŋ naŋ wa kaaìŋ wèè e nyɛ̀nɛ̀ŋ e yèɛ wo Kanaà naŋ wa woò lɛ, màànààŋ wò naŋ wa gbùùyè wo wɛ̀ijìɔ sùà lɛ e hɛɛnɛ̀ŋ. 23Wò naŋ woò wààŋ, “Wo jɔ̀ùŋ jɔ̀à bɛ̀ɛ̀ do nàŋ nɔ̀ŋ le sùà yèè wò do nàŋ kòmò wo jɔ̀àfelaa, yèè àŋ douŋ nàŋ jàà e dèèɛ Ìmaanuɛ̀.” (E fàsàì e dèèɛ Ìmaanuɛ̀ nàŋ yaà kɛ̀, “Wo Dayà yaà wì e tɛɛ.”)
24Nààŋ wo Jòòsɛ naŋ wa kɛɛyɛ̀, wò naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ e nɛ̀ɛŋ wo màìkà Kanaà nauŋ woò wèè wo nyɛ̀nɛ̀ŋ lɛ, yèè wò naŋ kɔ̀ɔ̀ wo Mèèle ko gboouŋ noo wèè wo nɔ̀ŋ wo jawèuŋ. 25Kɛɛ wo Jòòsɛ gò wa nyìmàŋ è kèè kɔ̀ɔ̀ Mèèle e jèèsùà wo kòmàŋ wo jɔ̀àuŋ nɔɔ̀ŋ. Yèè wo Jòòsɛ nauŋ jàà e dèèɛ Jisɛ̀.

Gola New Testament Translation and Literacy Project © Bible Society in Liberia, 2019.


Learn more about WƆŊ FƐ̀Ì EBÒ SÌÀŊ DAYÀA

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.