Matiyu 1
BCNNT

Matiyu 1

1
Gbã ɗi Yesu
1`Au ɓo pa ɗerwa gbã ɗi Yesu Kristi Ba Dauda nwa pa ba ɗi Ibirahim.
2Ibirahim leɓe Isaku,
Isaku leɓe Yakub,
Yakub, leɓe Yahuda ɗa zi ɓáang.
3Yahuda leɓe Perez ɗa Zera, nwa nyenang ka Tamar.
Pezez leɓe Heziron,
Heziron leɓe Aram.
4Aram leɓe Aminadab,
Aminadab leɓe Nashon,
Nashon tõng Salmon.
5Salmon tõng Bowaz nwa nyenang ka Rahab.
Bowaz gbe leɓe Obida nwa Nyenang ka Rut,
Obida leɓe Yesse.
6Ma Yesse leɓe Kpan Dauda.
Daudau pa tõng Solomono nwa nyenang lu ku sé Uriya.
7Solomono leɓe Rehobowam,
Rehobowam leɓe Abiza,
Abiza leɓe Asa.
8Asa leɓe Yehoshafat,
Yehoshafat leɓe Yoram,
Yoram leɓe Uziya.
9Uziya leɓe Yotam,
Yotam leɓe Ahaz
Ahaz leɓe Hezekiya.
10Hezekiya leɓe Manasa,
Manasa leɓe Amon,
Amon leɓe Yosiya.
11Ma Yosiya leɓe Yekoniya, ɗa ɓáang ɓafang lu ni kung sam ɓa ɓinyim Babila.
12Ɓafang ni malang ɓa ɓinyim sam ɓa Babila, Yekoniya leɓe Sheyalitiyel,
Sheyalitiyel leɓe Zerubbabel.
13Zerubbabel leɓe Abihudu,
Abihudu leɓe Eliyakim,
Eliyakim leɓe Azor.
14Azor leɓe Zadok,
Zadok leɓe Akim,
Akim leɓe Eliyud.
15Eliyud leɓe Eliyaza,
Eliyaza leɓe Mattan,
Mattan leɓe Yakub.
16Ma Yakub leɓe Yusufu bel Maryamu nwa leɓe Yesu nwa ni welka Kristi.
17Ɓa leɓau gbã ɗe koɓ nyang nat kãt kpa men Ibirahim ma ii ɓa fang ɗi Dauda. Gbã gbe ɗe koɓ nyang nat piya ira kpa men Dauda yogha men nwana saɓlang ɓa Babila. Ma gbã gbe ɗe koɓ nyang nat kpa men nwana saɓlang ma ii ɓa fang ɗi Kristi.
Leɓa ɗi Yesu
18Ki fangha ni pa ma ni leɓang Yesu Kristi. Ɓafangha Yusufu ɗõngnong Maryamu ma kpi ɗiyi zoo ménang ɓa niri. Ɓafangha nya menem ni pa niri ɗuwaang. Ɓo ni ɓwangnang ɗa fu Kĩ Pang ɓiyaang. 19Swa ɓiya behlang Yusufu pang wen pepang, ma nya kpi ɗi yaang ɓa menɓere ɓa dále nwanaang. Maa sɔklang ma kpi ɗi kẽyangne ɓa tighi.
20A ɓa u sɔklang ɗang ɓo ore ngnyesõm ɗi Tongɗí liɓi ménang ɓa liya ma gaang, “Yusufu Ba Dauda, ɓang la si toi Maryamu ku seyagheeng, a piya ɓa ɓiyang Kĩ Pang ɗi Kpan Ɓisuwiu. 21A yeɗi leɓa bai ng yeɗi gbenang nim nya Yesu, nwa ye liɓa i dal ɗiyang ɓa pekẽn ɗeung.”
22A ɓipareu ɓi pa, swa wal ɗi Tongɗí ɓiya ni waɓ kpa men ngwaghe ɓipare ɗiyang,
23“Ɓiseye yeɗi toi fui,
a yeɗi leɓa bai,
Ni yeɗi wélang ka Immanuwel.”#1:23 Kang sĩniti ɓa: Isaya 7:14.
Ɓiya tõngne,
“Kpan Ɓisuwi ɗorok.”
24Ɓafang Yusufu irang ɓa ɗi lee ɓo a pang piya ngnyesõm ɗi Tongɗí gbálang kaa pa, ɓo a twang Maryamu yogha a ɗí ma ku seyang. 25Nya menem a waang ménang ɗuwaang, ii ɓafangha a leɓang ba ɗiyang ma muang nim ka Yesu.

© Wycliffe Bible Translators, Inc. and © The Nigeria Bible Translation Trust 2018


Learn more about Wale ɗi Kpan Ɓisuwi Waltamne ɗa nye Maya

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.