ĠWANNI 19
MB20

ĠWANNI 19

19
Kapitlu 19
1Imbagħad Pilatu ordna li jieħdu lil Ġesù u jagħtuh is-swat. 2Is-suldati nisġu kuruna tax-xewk u qegħduhielu fuq rasu, u libbsuh mantar aħmar skur.#Lq 23,11. 3U bdew ġejjin quddiemu u jgħidulu: “Is-sliem għalik, ja sultan tal-Lhud!” U bdew jagħtuh bil-ħarta.#Ġw 18,22. 4Għal darb’ oħra Pilatu ħareġ barra jgħidilhom: “Araw, se nġibhulkom quddiemkom hawn barra, biex tkunu tafu li jien ma nsib ebda ħtija fih.”#Lq 23,4; Ġw 18,38. 5U Ġesù ħareġ hemm barra, liebes il-kuruna tax-xewk u l-mantar aħmar; u Pilatu qalilhom: “Arawh, hawn hu l-bniedem!” 6X’ħin rawh, il-qassisin il-kbar u l-għases bdew jgħajtu u jgħidu: “Sallbu! Sallbu!” Pilatu qalilhom: “Ħuduh u sallbuh intom; jiena ma nsib ebda ħtija fih.”#Ġw 18,34. 7Il-Lhud weġbuh: “Aħna għandna liġi, u skont din il-liġi għandu jmut, għax għamel lilu nnifsu Bin Alla.”#Lev 24,16; Ġw 5,18; 10,33; 18,31.
8Meta sama’ dan, Pilatu aktar baża’. 9Raġa’ daħal fil-Pretorju u qal lil Ġesù: “Int mnejn int?” Imma Ġesù ma wieġbu xejn.#Lq 23,9. 10Għalhekk Pilatu qallu: “Lili ma tkellimx? Ma tafx li jiena għandi s-setgħa neħilsek u għandi s-setgħa nsallbek?” 11Ġesù wieġbu: “Ma kien ikollok ebda setgħa fuqi kieku ma ġietx mogħtija lilek minn fuq; għalhekk min ta lili f’idejk għandu ħtija akbar.”#Ġw 10,18; Rum 13,1. 12Minn dak il-ħin ’il quddiem Pilatu beda jfittex kif jeħilsu; imma l-Lhud issuktaw jgħajtu u jgħidu: “Jekk teħles lil dan, tiksirha ma’ Ċesari#19,12: Ċesari: isem l-ewwel imperatur Ruman, li mbagħad ħaduh l-imperaturi l-oħra ta’ warajh. F’dan iż-żmien kien l-imperatur Tiberju., għax kull min jagħmel lilu nnifsu sultan ikun qiegħed jeħodha kontra Ċesari.”#Lq 23,2; Ġw 18,37; Atti 17,7.
13Meta semagħhom jgħidu dan, Pilatu ġieb lil Ġesù barra u qiegħdu fuq sedja għolja#19,13: U qiegħdu fuq sedja għolja: din it-traduzzjoni taqbel ħafna mal-kuntest, u aċċettawha tradutturi bibliċi moderni. Oħrajn jittraduċu: Pilatu ħa postu fit-tribunal., fil-post imsejjaħ Litòstrotos#19,13: Litòstrotos: kelma Griega li tfisser il-paviment., bil-Lhudi Gabbatà. 14Kien Jum it-Tħejjija tal-Għid, għall-ħabta tas-sitt siegħa#19,14: Għall-ħabta tas-sitt siegħa: jiġifieri sa nofsinhar, il-ħin li fih kienu joqtlu l-ħrief fit-tempju għall-ikla tal-Għid. San Ġwann jorbot is-sagrifiċċju ta’ Kristu mal-ħaruf tal-Għid.. Pilatu qal lil-Lhud: “Arawh is-sultan tagħkom!” 15Dawk infexxew jgħajtu: “Għall-mewt! Għall-mewt! Sallbu!” Pilatu qalilhom: “Jien se nsallab lis-sultan tagħkom?” Imma l-qassisin il-kbar weġbuh: “Aħna ma għandniex sultan ħlief lil Ċesari!” 16Fl-aħħar tahulhom f’idejhom biex isallbuh.
Ġesù msallab
(Mt 27,32-44; Mk 15,21-32; Lq 23,26-43)
U huma ħadu lil Ġesù. 17Ġesù rafa’ s-salib#19,17: Rafa’ s-salib: ara nota Mt 27,32. u ħareġ lejn il-post imsejjaħ ‘il-Qorriegħa’, bil-Lhudi Golgota#19,17: Golgota: daqsxejn ta’ għolja barra l-ħitan ta’ Ġerusalemm; ara nota Mt 27,33.. 18Hemm huma sallbuh ma’ tnejn oħra, wieħed kull naħa, u Ġesù fin-nofs. 19Pilatu għamel kitba u waħħalha fuq is-salib; fiha kien hemm miktub, “Ġesù ta’ Nazaret, is-sultan tal-Lhud.” 20Din il-kitba qrawha ħafna Lhud, għax il-post fejn sallbu lil Ġesù kien qrib il-belt, u l-kitba kienet bil-Lhudi, bil-Latin u bil-Grieg. 21Għalhekk il-qassisin il-kbar tal-Lhud marru jgħidu lil Pilatu: “Ma kienx imissek tikteb, ‘Is-sultan tal-Lhud,’ imma li ‘Dan qal: Jiena sultan tal-Lhud.’ ” 22Pilatu wieġeb: “Issa li ktibt ktibt!”
23Wara li sallbu lil Ġesù, is-suldati#19,23: Is-suldati …: skont il-liġi Rumana, dawn kellhom il-jedd għall-ilbies tal-iġġustizzjat. ħadu l-ilbies tiegħu u qassmuh f’erbgħa, sehem lil kull wieħed minnhom. U ħadu wkoll it-tunika; din kienet libsa bla ħjata, minsuġa biċċa waħda minn fuq s’isfel. 24Ftiehmu bejniethom u qalu: “Ma nqattgħuhiex, iżda nitfgħu x-xorti għaliha, u lil min tmiss jeħodha.” Dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid,
“Ħwejġi qasmu bejniethom,
u għall-ilbies tiegħi tefgħu x-xorti.”
U dan tabilħaqq għamluh is-suldati.#S 22,18. 25Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta’ Ġesù ommu, oħt ommu, Marija ta’ Kleofa, u Marija ta’ Magdala.#Mt 27,55-56; Mk 15,40-41; Lq 23,49. 26Mela kif Ġesù lemaħ lil ommu u lid-dixxiplu li kien iħobb wieqaf ħdejha, qal lil ommu: “Mara, hawn hu ibnek.”#Ġw 13,23; 20,2; 21,7-20. 27Imbagħad qal lid-dixxiplu: “Hawn hi ommok.” U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħadha għandu.
Il-mewt ta’ Ġesù
(Mt 27,45-56; Mk 15,33-41; Lq 23,44-49)
28Wara dan, Ġesù, billi issa kien jaf li kollox kien mitmum, biex isseħħ l-Iskrittura qal: “Għandi l-għatx!”#S 22,16. 29Kien hemm bieqja mimlija bil-ħall; huma xarrbu sponża#19,29: Xarrbu sponża …: dan kien ix-xorb ordinarju tas-suldati Rumani. L-issopu kien il-pjanta użata għat-traxxix tal-ilma fir-riti tal-purifikazzjoni tat-tempju. bil-ħall, waħħluha ma’ qasba tal-issopu, u ressquhielu lejn ħalqu.#S 69,22. 30Kif Ġesù ħa l-ħall, qal: “Kollox hu mitmum!” Imbagħad mejjel rasu u radd ruħu.
Il-ġenb minfud ta’ Ġesù
31Billi kien Jum it-Tħejjija tal-Għid, il-Lhud ma ridux li f’jum is-Sibt l-iġsma jibqgħu fuq is-salib, għax dak is-Sibt kien jum solenni għalihom. Talbu mela lil Pilatu#19,31: Talbu mela lil Pilatu …: l-imsallab kien imut bil-mod il-mod bi qtigħ in-nifs; meta jiksrulu r-riġlejn, ma jkunx jista’ jserraħ iżjed u għalhekk kien imut aktar malajr. biex jiksrulhom riġlejhom u jneħħu l-iġsma.#Dt 21,22-23. 32Għalhekk ġew is-suldati u kisru r-riġlejn tal-ewwel u tat-tieni wieħed li kienu msallbin miegħu. 33Iżda meta waslu għal Ġesù, billi raw li kien ġa mejjet, ma kisrulux riġlejh. 34Madankollu wieħed mis-suldati nifidlu ġenbu b’lanza, u minnufih ħareġ demm u ilma.#1 Ġw 5,6-8. 35Dan qiegħed jixhdu min ra b’għajnejh, u x-xhieda tiegħu hija minnha. Hu jaf li qiegħed jgħid il-verità, biex intom ukoll temmnu.#Ġw 21,24. 36Għax dan ġara biex isseħħ l-Iskrittura li tgħid,
‘Ebda waħda minn għadmu ma jkissrulu.’ # Eż 12,46; Num 9,12; S 34,20.
37U hemm ukoll kitba oħra fl-Iskrittura li tgħid,
‘Huma għad iħarsu lejn min nifdu.’ # Żak 12,10.
Id-difna ta’ Ġesù
(Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Lq 23,50-56)
38Wara dan, Ġużeppi minn Arimatija#19,38: Arimatija: ara nota Mt 27,57., li kien dixxiplu ta’ Ġesù bil-moħbi għax kien jibża’ mil-Lhud, mar u talab lil Pilatu biex jieħu l-ġisem ta’ Ġesù. Pilatu ħallieh, u hu ġie u ħa l-ġisem tiegħu.#Ġw 7,13; 9,22; 20,19. 39Ġie wkoll Nikodemu, dak li qabel kien mar għand Ġesù billejl, u ġieb miegħu taħlita ta’ morr u sabbara, tiżen xi mitt libbra#19,39: Morr u sabbara, tiżen xi mitt libbra: il-morr kien iservi bħala balzmu għall-katavru, u s-sabbara bħala fwieħa. Il-100 libbra tagħhom kienu jġibu 32.7 kg..#Ġw 3,1-2; 7,50. 40Dawn it-tnejn ħadu l-ġisem ta’ Ġesù u kebbewh bil-faxex tal-għażel bil-fwejjaħ, kif soltu jagħmlu l-Lhud qabel id-difna. 41Fejn kienu sallbu lil Ġesù kien hemm ġnien, u f’dan il-ġnien kien hemm qabar ġdid li fih kienu għadhom ma difnu lil ħadd. 42Hemm qiegħdu lil Ġesù, għax kien Jum it-Tħejjija għal-Lhud, u għax il-qabar kien fil-qrib.

Maltese DC Bible © Malta Bible Society, 2020.


Learn more about IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA