YouVersion Logo
Search Icon

Mth 1

1
Jeishu Khristu iwn asien
(Lk 3:23-38)
1Neq la Jeishu Khristu iwn asien kthanq sran jo de. Ama la Davi he Abrahen iwn spa jo de.
2Abrahen la Ize iwn ape, Ize la Jako iwn ape, Jako la Judaq he anaqpi je ji iwn ape jo de. 3Judaq la Phare he Zare xini iwn ape jo de. Ama xini iwn anoi-oi la Tama jo de. Phare la Heizeron iwn ape, Heizeron la Aren iwn ape, 4Aren la Aminada iwn ape, Aminada la Naqshun iwn ape, Naqshun la Salamon iwn ape, 5Salamon la Bawza iwn ape, anoi-oi la Rahe jo de. Bawza la Obe iwn ape, anoi-oi la Ruta jo de. Obe la Jeishei iwn ape, 6Jeishei la xandi Davi iwn ape jo de.
Davi la Shawlamun iwn ape, anoi-oi la Urija iwn nuipui jo de. 7Shawlamun la Rehobon iwn ape, Rehobon la Abija iwn ape, Abija la Asha iwn ape, 8Asha la Jehoshapha iwn ape, Jehoshapha la Joran iwn ape, Joran la Uzija iwn ape, 9Uzija la Jothan iwn ape, Jothan la Ahe iwn ape, Ahe la Heizeki iwn ape, 10Heizeki la Manashei iwn ape, Manashei la Amo iwn ape, Amo la Joshi iwn ape, 11Joshi la Jekhawni he anaqpi ji iwn ape jo de. Tneq ktiw me txieq ji la Isreila khimi ji gan nien ha Babeilun khoeq me mhenq by vi jo de.
12Isreila ji Babeilun khoeq me on degan Jekhawni la Sheilatila iwn ape, Sheilatila la Zeirubabeila iwn ape, 13Zeirubabeila la Abiju iwn ape, Abiju la Eilijakin iwn ape, Eilijakin la Azaw iwn ape, 14Azaw la Zadu iwn ape, Zadu la Akin iwn ape, Akin la Eliju iwn ape, 15Eliju la Eleiza iwn ape, Eleiza la Mathan iwn ape, Mathan la Jako iwn ape, 16Jako la Jawshe iwn ape, Jawshe la Mari iwn naqpa jo de. Mari la Meishija naha kauq niwn Jeishu gan kapien niwn nuipuidi jo de.
17Abrahen kon Davi mtaan de axui kamton niwn la xale mliq de on jo de. Davi kon Babeilun khimi ji Isreila ji gan Babeilun khoeq me mhenq niwn mtaan de axui kamton niwn la xale mliq de on jo de. Isreila ji Babeilun khoeq me thaw de niq kon Meishija kapien niwn mtaan de axui kamton niwn la xale mliq de on jo de.
Jeishu Khristu kapien niwn
(Lk 2:1-7)
18Jeishu Khristu kapien niwn kthanq la nygy jo de. Jeishu iwn anoi-oi Mari la Jawshe he indon sha than Jawshe kma ha khe niwn nuipuidi jo de. Gadema ama xini la vaan de on hy ha y man degan Sepin Seryiw niwn Muiqxaq la Mari gan kyqli on he by de. Tynygy niwn gan Jawshe mny jo de. 19Mari gan kma niwn Jawshe la khimi ghoi lonq de jo de. Dyde ama la Mari gan khimi ji maq me k'ja he de ne y de tkhoen dikshiq mnienq than ta jo de. 20Gadema tynygy ta khiwn niwn he Jawshe la man me Kanma iwn thoeq lonq de la thaw ha, “Davi iwn spa Jawshe jy, Mari he indon sha than gan moen nanq ja. Nagy de mei nala Sepin Seryiw niwn Muiqxaq la ama gan kyqli on he niwn ga de. 21Ama la spa kapien man de. Nan la ama gan Jeishu naha amiq thi ha de. Nagy de mei nala ama la ama iwn khimi ji gan ajie kon txon man de,” na by de.
22Phoishma ji kon Kniqkhoeqmaq thuiq by niwn he khuitan koi than jo de. Neq axylypi ji kkrhau jo de. 23Phoitu niwn la, “Tlaq pi la spa lonq man kapien man de. Ama ji la ama gan, ‘Eimanoila’ naha kauq u man de. ‘Eimanoila’ naniwn la Kniqkhoeqmaq me ji he vaan de on de,” naniwn jo de.
24Jawshe ktheq degan Kniqkhoeqmaq iwn thoeq haw by niwn he Mari he indon sha jo de. 25Gadema Mari kapien y niwn mtien de ama la vaan de i y klauq on jo de. Kapien ha dan niwn spa gan Jawshe la Jeishu naha amiq thi by jo de.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy