मत्ती 1
GCMB

मत्ती 1

1
येशूए खेमैंए मिं
(लूका ३:२३-३८)
1चु येशूए खलकर्बै ताँ ग। येशू खीए खे, दाऊद म्रुँए हाँगउँइँले फिब् ग। दाऊद स्‍योंम्‍बै खे अब्राहामए हाँगउँइँले फिब् ग। च हाँगर्बै खेमैंए मिं छाब् मुँल:
2अब्राहामए च्‍हए मिं इसहाक मुँल।
इसहाकए च्‍ह याकूब मुँल।
याकूबए च्‍हमैं यहूदा नेरो चए आघें-अलिमैं मुँल।
3यहूदाए च्‍ह ङ्हिंए मिं फारेस नेरो जाहेर मुँल। (चमैंए आमाए मिं तामार मुँल।)
फारेसए च्‍ह हेस्रोन मुँल।
हेस्रोनए च्‍ह आराम मुँल।
4आरामए च्‍ह अम्‍मीनादाब मुँल।
अम्‍मीनादाबए च्‍ह नहशोन मुँल।
नहशोनए च्‍ह सल्‍मोन मुँल।
5सल्मोनए च्ह बोअज मुँल। बोअजए आमा राहाब मुँल।
बोअजए च्‍ह ओबेद मुँल। (ओबेदए आमा रूथ मुँल।)
ओबेदए च्‍ह यिशै मुँल।
6यिशैए च्‍ह दाऊद म्रुँ मुँल।
दाऊद म्रुँए च्‍ह सोलोमन मुँल। सोलोमनए आमा बतसेबा मुँल। बतसेबाए ब्ह्‍या ओंसों उरियाहने तल।
7सोलोमनए च्‍ह रहबाम मुँल।
रहबामए च्‍ह अबिया मुँल।
अबियाए च्‍ह आसा मुँल।
8आसाए च्‍ह यहोशापात मुँल।
यहोशापातए च्‍ह यहोराम मुँल।
यहोरामए च्‍ह उज्‍जियाह मुँल।
9उज्‍जियाहए च्‍ह योताम मुँल।
योतामए च्‍ह आहाज मुँल।
आहाजए च्‍ह हिजकिया मुँल।
10हिजकियाए च्‍ह मनश्‍शे मुँल।
मनश्‍शेए च्‍ह आमोन मुँल।
आमोनए च्‍ह योसिया मुँल।
11योशियाहए च्‍हमैं यकोनियास नेरो चए अलिमैं मुँल।
चमैं शत्तुरमैंइ ट्होवासि बेबिलोन ह्‍युलउँइँ बोयाबै त्हे भन्दा ओंसोंन् फिबै म्हिमैं मुँल।#२ म्रुँ २४:१४,१५; २ इति ३६:१०; यर २७:२०
12क्हाइ बोयाबै लिउँइँ फिब्मैं यकोनियासए च्‍ह शालतिएल मुँल।
शालतिएलए च्‍ह यरुबाबेल मुँल।
13यरुबाबेलए च्‍ह अबिउद मुँल।
अबिउदए च्‍ह एल्‍याकीम मुँल।
एल्‍याकीमए च्‍ह आजोर मुँल।
14आजोरए च्‍ह सादोक मुँल।
सादोकए च्‍ह आखिम मुँल।
आखिमए च्‍ह एलिउद मुँल।
15एलिउदए च्‍ह एलाजार मुँल।
एलाजारए च्‍ह मत्तान मुँल।
मत्तानए च्‍ह याकूब मुँल।
16याकूबए च्‍ह योसेफ मुँल।
योसेफए प्ह्रेंस्यो मरियम मुँल। मरियम परमेश्‍वरजी कुल्मिंबै म्रुँ ख्रीष्‍ट येशूए आमा मुँल।
17छले खे अब्राहामए पलोसेरो दाऊद म्रुँए पलो समा च्युसे प्लि पुस्‍ता तल। दाऊद म्रुँए पलोसेरो यहूदीमैंलाइ बेबिलोन ह्‍युलउँइँ बोयाबै त्हे समा अर्को च्युसे प्लि पुस्‍ता तल। झाइले च त्हेसेरो परमेश्‍वरजी कुलबै म्रुँ ख्रीष्‍ट फिबै त्हे समा च्‍योमा अर्को च्युसे प्लि पुस्‍ता तल।
येशू ख्रीष्‍ट फिब
(लूका २:१-७)
18येशू ख्रीष्‍ट छले फिइ। खीए आमा मरियम योसेफ बिबै म्हिने ब्ह्‍या लब् बिसि ह्रिथेंल। चमैं ब्ह्‍या लब् भन्दा ओंसों मरियमइ परमेश्‍वरए पबित्र प्ल्हए शक्‍तिउँइँले प्‍हसे नोन बिसि योसेफइ था सेइ।#लूक १:२७ 19दिलेया योसेफ धर्मि म्‍हि मुँल। छतसि चइ मरियम फा पिन् आलल्‍ले खाबज्यै था आसेन्‍ले वाबै सैं लइ।
20दिलेया योसेफइ सैं न्‍हों-न्हों चु ताँ मैंरिमा परमेश्‍वरउँइँले युबै स्‍वर्गदूतजी चए म्‍होंडर म्रोंयुसि चने बिइ, “ओ दाऊदए खलकर्बै योसेफ, क्हिए प्ह्रेंस्यो मरियमलाइ तोइ आङ्हाँन्‍ले ब्ह्‍या लद्। तलेबिस्याँ चइ पबित्र प्ल्हउँइँले प्‍हसे नोइमुँ। 21चइ च्‍ह घ्रि फिब्‍मुँ। क्हिइ खीए मिं येशू थेंब्मुँ। तलेबिस्याँ खीजी ह्रोंसए म्‍हिमैंलाइ चमैंए पापउँइँले जोगेमिंब्‍मुँ।”#लूक १:३१
22अगमबक्‍ताइ#1:22 अगमबक्‍ता परमेश्‍वरए ताँ बिमिंबै म्हि बिबै ताँ पूरा तबै ल्हागिर्न छले तब् ग:
23“ङ्ह्‍योद्! कन्ये घ्रिइ प्हसे नोसि च्ह घ्रि फिब्मुँ।
धै म्हिमैंइ खीए मिं इम्मानुएल थेंब्मुँ”#यशै ७:१४
इम्मानुएल बिब परमेश्‍वर ङ्योने टिमुँ बिब् ग। 24योसेफ न्हरुउँइँले छोरसि परमेश्‍वरए स्‍वर्गदूतइ बिब् धोंलेन् चइ ह्रोंसए प्ह्रेंस्यो मरियम ह्रोंसनेन् थेंइ। 25दिलेया मरियमइ प्हसे आफिन् समा योसेफ ह्रोंसए प्‍ह्रेंस्‍यो मरियमने बालु आरो। झाइले च्‍ह फिबै लिउँइँ योसेफइ च्हए मिं “येशू” थेंइ।#लूक २:२१

© 2020, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about परमेश्‍वरए ताँ तमु क्युइर

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.