လံာ်မးသဲ 1
KSWC

လံာ်မးသဲ 1

1
ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ဟဲလီၤစၢၤ
(လူၤ. ၃:၂၃-၃၈)
1အအံၤမ့ၢ်တၢ်ကွဲးဖျါထီၣ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ဟဲလီၤစၢၤ အဂ့ၢ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤဟဲလီၤစၢၤလၢစီၤဒၤဝံးလၢအဟဲလီၤစၢၤလၢစီၤ အၤဘြၣ်ဟၣ်လီၤ.
2စးထီၣ်လၢစီၤအၤဘြၤဟၣ်တုၤလီၤလၢစီၤပၤဒၤဝံးန့ၣ်, ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤတစိၤဘၣ်တစိၤမ့ၢ်ဒ်အဖီလာ်အသိးလီၤ. စီၤအၤဘြၤဟၣ်, 3စီၤအံၤစဲး, စီၤယၤကိာ်, စီၤယူဒၤဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်, 4စီၤဖ့ၤရ့းဒီးစီၤစ့ၤရ့း (အမိၢ်မ့ၢ်နီၢ်တၤမၤ), စီၤဃ့ၤစရိၣ်, စီၤအ့ရၣ် 5(ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးလၢစီၤရၣ် - ရူၤသး ၄:၁၉), စီၤဧးမံၤနဒး, စီၤနးၡိၣ်, စီၤစၤလမိၣ်, 6စီၤဘိၤဧး (အမိၢ်မ့ၢ်နီၢ်ရၤဃး), စီၤဧိၤဘ့း (အမိၢ်မ့ၢ်နီၢ်ရူၤသး), စီၤယံးၡဲ, စီၤပၤဒၤဝံးလီၤ.
6b-11စးထီၣ်လၢစီၤဒၤဝံးတုၤလီၤလၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤဆူကီၢ်ဘၤဘူၤလိၣ် (ချ ခ န ၅၉၈-၅၉၇), ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤတစိၤဘၣ်တစိၤမ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. စီၤဒၤဝံး, စီၤၡလိၤမိၤ (အမိၢ်မ့ၢ်တ့ၢ်စီၤအူၤရံယၤ အမါ), စီၤရဃၤဘၣ်, စီၤအဘံယၤ, စီၤအၤစါ, စီၤယဟိၤၡၤဖး, စီၤယဟိၤရၣ်, စီၤဧူးစံယၤ, စီၤယိၤသၣ်, စီၤအၤဃး, စီၤဃံးစကံယၤ, စီၤမနၤၡ့ၤ, စီၤအၤမိၣ်, စီၤယိၤၡံယၤ, စီၤယံးကၤနံယၤဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်လီၤ.
12-16စးထီၣ်လၢတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်လၢဘၤဘူၤလိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံတုၤ ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, တၢ်ဟဲလီၤစၢၤ တဆီဘၣ်တဆီဘၣ်တၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤဒ်အံၤလီၤ. စီၤယံးကၤနံယၤ, စီၤၡၤလတံၤအ့လး, စီၤစရူဘၤဘ့လး, စီၤအဘံဟူာ်, စီၤအ့ၤလယါကံၣ်, စီၤဧၤစၢ်, စီၤစၤဒိး, စီၤအါဃံၣ်, စီၤအ့းလံအူာ်, စီၤအလၤဧစၢ်, စီၤမးသၣ်, စီၤယၤကိာ်, စီၤယိၤသးလၢအဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီးနီၢ်မၤရံလၢအဆံးစၢ်န့ၢ်ယ့ၣ်ၡူး, လၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢခရံာ်, ပှၤလၢယွၤဃုထၢအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.
17စးထီၣ်လၢစီၤအၤဘြၤဟၣ်တုၤလီၤလၢစီၤဒၤဝံးန့ၣ် တၢ်ဟဲလီၤစၢၤအိၣ်တဆံလွံၢ်စိၤ, ဒီးစီၤဒၤဝံးတုၤလီၤလၢတၢ် စိာ်မၢကဲကုၢ်ဆူဘၤဘူၤလိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲတဆံလွံၢ်စိၤ ဒီးစးထီၣ်လၢတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်တုၤလၢ ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်န့ၣ်အိၣ်တဆံလွံၢ်စိၤလီၤ.
ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်
(လူၤ. ၂:၁-၇)
18ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်မၤအသးဒ်အံၤလီၤ. အမိၢ်နီၢ်မၤရံ ဘၣ်တၢ်အဲၣ်တီတ့ၢ်အီၤဒီးစီၤယိၤသးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တချုးလၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒံးဘၣ်ဒ်နီၢ်ဒီမိဝၤအသိးန့ၣ်, တၢ်မၤအသးလၢနီၢ်မၤရံအိၣ်ထီၣ်ဒီးအဟုးအသးခီဖျိသးစီဆှံ အစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. 19စီၤယိၤသးမ့ၢ်ပှၤအတီအလိၤတဂၤအဃိ, အသးတအိၣ်လၢ အကမၤမဲာ်ဆှးဘၣ်နီၢ်မၤရံလၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါဘၣ်. ဒီးအဝဲပာ်လီၤအသးလၢကထုးဖးကွံာ်အသးဒီးအီၤကစုဒုလီၤ. 20ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲအဝဲဆိကမိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖၢမုၢ်န့ၣ်, ယွၤအကလူးတဂၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢတၢ်မံမီၢ်အပူၤဒီးစံးဘၣ် အီၤ, “စီၤဒၤဝံးအဖိခွါစီၤယိၤသးဧၢ, တဘၣ်ပျံၤလၢနကဟံးန့ၢ်နီၢ်မၤရံဒ်နမါအသိးတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဝဲဒၢထီၣ်ဒၣ်လၢသးစီဆှံအစိကမီၤလီၤ. 21အဝဲကဆံးစၢ်န့ၢ်ဖိခွါတဂၤဒီးနကဘၣ်ယုၢ်န့ၢ်အမံၤလၢယ့ၣ်ၡူး လီၤ. အဂ့ၢ်မ့ၢ်လၢအဝဲကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဒဲးဘးအပူၤလီၤ.”
22တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ ကစၢ်စံးတ့ၢ်ဝဲခီဖျိဝံတဂၤန့ၣ်, ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ. 23“မုၣ်ကနီၤတဂၤကဒၢထီၣ်ဒီးကဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါတဂၤဒီး အဝဲကဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢဧံးမၤနူၤအ့လး” (အခီပညီန့ၣ်ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ) လီၤ(ၡါ. ၇:၁၄).
24တုၤစီၤယိၤသးမံပၢၢ်ထီၣ်ဒီး မၤဝဲဒ်ကစၢ်အကလူးစံးဘၣ်တ့ၢ်အီၤ အသိး, ဒီးဟံးန့ၢ်နီၢ်မၤရံဒ်အမါအသိးလီၤ. 25ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတချုးလၢအဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါဘၣ်န့ၣ်, စီၤယိၤသးတမံဃုာ်ဒီးအမါဘၣ်. စီၤယိၤသးယုၢ်န့ၢ်ဖိသၣ်အမံၤလၢယ့ၣ်ၡူးလီၤ.

Sgaw Karen Common Bible © Bible Society of Myanmar, 1992.


Learn more about Sgaw Karen Common Bible