လံာ်မးသဲ 1
KSWC

လံာ်မးသဲ 1

1
ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ဟဲလီၤစၢၤ
(လူၤ. ၃:၂၃-၃၈)
1အအံၤမ့ၢ်တၢ်ကွဲးဖျါထီၣ်ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်ဟဲလီၤစၢၤ အဂ့ၢ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ပှၤဟဲလီၤစၢၤလၢစီၤဒၤဝံးလၢအဟဲလီၤစၢၤလၢစီၤ အၤဘြၣ်ဟၣ်လီၤ.
2စးထီၣ်လၢစီၤအၤဘြၤဟၣ်တုၤလီၤလၢစီၤပၤဒၤဝံးန့ၣ်, ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤတစိၤဘၣ်တစိၤမ့ၢ်ဒ်အဖီလာ်အသိးလီၤ. စီၤအၤဘြၤဟၣ်, 3စီၤအံၤစဲး, စီၤယၤကိာ်, စီၤယူဒၤဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်, 4စီၤဖ့ၤရ့းဒီးစီၤစ့ၤရ့း (အမိၢ်မ့ၢ်နီၢ်တၤမၤ), စီၤဃ့ၤစရိၣ်, စီၤအ့ရၣ် 5(ဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးလၢစီၤရၣ် - ရူၤသး ၄:၁၉), စီၤဧးမံၤနဒး, စီၤနးၡိၣ်, စီၤစၤလမိၣ်, 6စီၤဘိၤဧး (အမိၢ်မ့ၢ်နီၢ်ရၤဃး), စီၤဧိၤဘ့း (အမိၢ်မ့ၢ်နီၢ်ရူၤသး), စီၤယံးၡဲ, စီၤပၤဒၤဝံးလီၤ.
6b-11စးထီၣ်လၢစီၤဒၤဝံးတုၤလီၤလၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤဆူကီၢ်ဘၤဘူၤလိၣ် (ချ ခ န ၅၉၈-၅၉၇), ပှၤလၢအဟဲလီၤစၢၤတစိၤဘၣ်တစိၤမ့ၢ်ဒ်အံၤလီၤ. စီၤဒၤဝံး, စီၤၡလိၤမိၤ (အမိၢ်မ့ၢ်တ့ၢ်စီၤအူၤရံယၤ အမါ), စီၤရဃၤဘၣ်, စီၤအဘံယၤ, စီၤအၤစါ, စီၤယဟိၤၡၤဖး, စီၤယဟိၤရၣ်, စီၤဧူးစံယၤ, စီၤယိၤသၣ်, စီၤအၤဃး, စီၤဃံးစကံယၤ, စီၤမနၤၡ့ၤ, စီၤအၤမိၣ်, စီၤယိၤၡံယၤ, စီၤယံးကၤနံယၤဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်တဖၣ်လီၤ.
12-16စးထီၣ်လၢတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်လၢဘၤဘူၤလိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံတုၤ ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်, တၢ်ဟဲလီၤစၢၤ တဆီဘၣ်တဆီဘၣ်တၢ်ယၢၤထီၣ်အီၤဒ်အံၤလီၤ. စီၤယံးကၤနံယၤ, စီၤၡၤလတံၤအ့လး, စီၤစရူဘၤဘ့လး, စီၤအဘံဟူာ်, စီၤအ့ၤလယါကံၣ်, စီၤဧၤစၢ်, စီၤစၤဒိး, စီၤအါဃံၣ်, စီၤအ့းလံအူာ်, စီၤအလၤဧစၢ်, စီၤမးသၣ်, စီၤယၤကိာ်, စီၤယိၤသးလၢအဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီးနီၢ်မၤရံလၢအဆံးစၢ်န့ၢ်ယ့ၣ်ၡူး, လၢအဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢခရံာ်, ပှၤလၢယွၤဃုထၢအီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ.
17စးထီၣ်လၢစီၤအၤဘြၤဟၣ်တုၤလီၤလၢစီၤဒၤဝံးန့ၣ် တၢ်ဟဲလီၤစၢၤအိၣ်တဆံလွံၢ်စိၤ, ဒီးစီၤဒၤဝံးတုၤလီၤလၢတၢ် စိာ်မၢကဲကုၢ်ဆူဘၤဘူၤလိၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ်အိၣ်ဝဲတဆံလွံၢ်စိၤ ဒီးစးထီၣ်လၢတၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်တုၤလၢ ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်န့ၣ်အိၣ်တဆံလွံၢ်စိၤလီၤ.
ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်
(လူၤ. ၂:၁-၇)
18ယ့ၣ်ၡူးခရံာ်အတၢ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်မၤအသးဒ်အံၤလီၤ. အမိၢ်နီၢ်မၤရံ ဘၣ်တၢ်အဲၣ်တီတ့ၢ်အီၤဒီးစီၤယိၤသးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တချုးလၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဃုာ်ဒံးဘၣ်ဒ်နီၢ်ဒီမိဝၤအသိးန့ၣ်, တၢ်မၤအသးလၢနီၢ်မၤရံအိၣ်ထီၣ်ဒီးအဟုးအသးခီဖျိသးစီဆှံ အစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. 19စီၤယိၤသးမ့ၢ်ပှၤအတီအလိၤတဂၤအဃိ, အသးတအိၣ်လၢ အကမၤမဲာ်ဆှးဘၣ်နီၢ်မၤရံလၢပှၤအါဂၤအမဲာ်ညါဘၣ်. ဒီးအဝဲပာ်လီၤအသးလၢကထုးဖးကွံာ်အသးဒီးအီၤကစုဒုလီၤ. 20ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ဖဲအဝဲဆိကမိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဖၢမုၢ်န့ၣ်, ယွၤအကလူးတဂၤလီၣ်ဖျါထီၣ်အသးလၢတၢ်မံမီၢ်အပူၤဒီးစံးဘၣ် အီၤ, “စီၤဒၤဝံးအဖိခွါစီၤယိၤသးဧၢ, တဘၣ်ပျံၤလၢနကဟံးန့ၢ်နီၢ်မၤရံဒ်နမါအသိးတဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤအဝဲဒၢထီၣ်ဒၣ်လၢသးစီဆှံအစိကမီၤလီၤ. 21အဝဲကဆံးစၢ်န့ၢ်ဖိခွါတဂၤဒီးနကဘၣ်ယုၢ်န့ၢ်အမံၤလၢယ့ၣ်ၡူး လီၤ. အဂ့ၢ်မ့ၢ်လၢအဝဲကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဒဲးဘးအပူၤလီၤ.”
22တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အံၤမ့ၢ်ဒ်သိးတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ ကစၢ်စံးတ့ၢ်ဝဲခီဖျိဝံတဂၤန့ၣ်, ကလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ. 23“မုၣ်ကနီၤတဂၤကဒၢထီၣ်ဒီးကဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါတဂၤဒီး အဝဲကဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢဧံးမၤနူၤအ့လး” (အခီပညီန့ၣ်ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ) လီၤ(ၡါ. ၇:၁၄).
24တုၤစီၤယိၤသးမံပၢၢ်ထီၣ်ဒီး မၤဝဲဒ်ကစၢ်အကလူးစံးဘၣ်တ့ၢ်အီၤ အသိး, ဒီးဟံးန့ၢ်နီၢ်မၤရံဒ်အမါအသိးလီၤ. 25ဘၣ်ဆၣ်ဒီးတချုးလၢအဆံးစၢ်န့ၢ်အဖိခွါဘၣ်န့ၣ်, စီၤယိၤသးတမံဃုာ်ဒီးအမါဘၣ်. စီၤယိၤသးယုၢ်န့ၢ်ဖိသၣ်အမံၤလၢယ့ၣ်ၡူးလီၤ.

Sgaw Karen Common Bible © Bible Society of Myanmar, 1992.


Learn more about Sgaw Karen Common Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.