လံာ်တၢ်ကဲထီၣ်အခီၣ်ထံး 1
KSWC

လံာ်တၢ်ကဲထီၣ်အခီၣ်ထံး 1

1
တၢ်တဲဘၣ်ဃးဒီးတၢ်တ့လီၤပာ်လီၤ
1လၢထံးလၢသီဖဲကစၢ်ယွၤတ့လီၤပာ်လီၤတ့ၢ်မူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်န့ၣ်, 2ဟီၣ်ခိၣ်အက့ၢ်အဂီၤတအိၣ်ဘၣ်, ဒီးအိၣ်ကလီအိၣ်လီၤပျီဝဲလီၤ. ဒီးတၢ်ခံးသူအိၣ်ဝဲလၢပီၣ်လဲၣ်လၢအကးဘၢတၢ်ခဲလၢာ်အထံ ဖံးခိၣ်, ဒီးကစၢ်ယွၤအသးစီဆှံဟူးဂဲၤဝဲလၢထံဖံးခိၣ်န့ၣ်လီၤ. 3ဒီးကစၢ်ယွၤခါလီၤအကလုၢ်, “မ်တၢ်ကပီၤအိၣ်ထီၣ်တက့ၢ်.” ဒီးတၢ်ကပီၤကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. 4ကစၢ်ယွၤအသးခုသးမုာ်ဝဲလၢတၢ်လၢအထံၣ်ဝဲအဃိလီၤ. ဒီးအဝဲနီၤဖးကွံာ်တၢ်ကပီၤလၢတၢ်ခံး, 5ဒီးတၢ်ကပီၤန့ၣ်ယုၢ်ဝဲအမံၤလၢမုၢ်နံၤ, ဒီးတၢ်ခံးန့ၣ်ယုၢ်ဝဲအမံၤလၢမုၢ်နၤန့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဟါပူၤကွံာ်ဝဲ ဒီးမုၢ်ဂီၤဟဲဝဲ, တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မုၢ်နံၤအခီၣ်ထံးကတၢၢ်တနံၤလီၤ. 6ဒီးကစၢ်ယွၤခါလီၤအကလုၢ်, “မ်မူကပိာ်လိၤကဲထီၣ်လၢကနီၤဖး ထံဒီးပာ်လီၤဖးအီၤလၢတၢ်လီၢ်ခံတီၤတက့ၢ်,” ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 7မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး, ကစၢ်ယွၤဒုးကဲထီၣ်မူကပိာ်လိၤ, ဒီးမူကပိာ်လိၤန့ၣ်နီၤဖးကွံာ်ဝဲ ထံလၢအဖီလာ်လၢထံလၢအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. 8ကစၢ်ယွၤယုၢ်ဝဲမူကပိာ်လိၤအမံၤလၢ “မူခိၣ်” လီၤ. မုၢ်ဟါပူၤကွံာ်ဝဲဒီးမုၢ်ဂီၤဟဲဝဲဒီး တၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မုၢ်ခံနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.
9ဒီးကစၢ်ယွၤခါလီၤအကလုၢ်, “မ်ထံလၢမူခိၣ်အဖီလာ်ပာ်ဖှိၣ် အသးလၢအလီၢ်တပူၤဃီဒ်သိးခိကအိၣ်ဖျါတက့ၢ်.” ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 10ဒီးခိန့ၣ်ကစၢ်ယွၤယုၢ်ဝဲအမံၤလၢဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးထံလၢအပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးတပူၤဃီန့ၣ်ယုၢ်ဝဲအမံၤလၢပီၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤအသးခုသးမုာ်ဝဲလၢတၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်ဝဲအဃိလီၤ. 11ဒီးအဝဲခါလီၤအကလုၢ်, “မ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒုးမဲထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်မုၢ်တၢ် ဘိအကလုာ်ကလုာ်လၢအဟ့ၣ်ထီၣ်ဘုဧိၤဟုဧိၤဒီးတၤသူတၤသၣ်န့ၣ်တက့ၢ်.” ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 12မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကယဲၢ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိအကလုာ်ကလုာ်, ဒီးကစၢ်ယွၤအသးမုာ်သးခုဝဲလၢတၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်ဝဲအဃိလီၤ. 13မုၢ်ဟါပူၤကွံာ်ဝဲဒီးမုၢ်ဂီၤဟဲဝဲ, ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မုၢ်သၢနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.
14ဒီးကစၢ်ယွၤခါလီၤအကလုၢ်, “မ်တၢ်ကပီၤတဖၣ်ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ် လၢမူခိၣ် ဒ်သိးကနီၤဖးမုၢ်နံၤလၢမုၢ်နၤ, ဒီးကဲထီၣ်တၢ်ပနီၣ်တဖၣ် လၢမုၢ်နံၤမုၢ်သီတဖၣ်, နံၣ်ဧိၤလါဧိၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်တက့ၢ်. 15ဒီးကကပီၤထီၣ်လၢမူခိၣ်ဒ်သိးကဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ကပီၤဆူဟီၣ်ခိၣ် န့ၣ်လီၤ.” ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 16ဒီးကစၢ်ယွၤတ့လီၤတၢ်ကပီၤအဒိၣ်ခံဖျၢၣ်လီၤ. မုၢ်န့ၣ်ဒ်သိးကပၢမုၢ်နံၤဒီးလါန့ၣ်ဒ်သိးကပၢမုၢ်နၤ, ဒီးတ့လီၤဆၣ်ဧိၤဖီဧိၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. 17အဝဲပာ်လီၤဝဲတၢ်ကပီၤတဖၣ်လၢမူခိၣ်ဒ်သိးကကပီၤထီၣ်ဆူ ဟီၣ်ခိၣ်, 18လၢကပၢမုၢ်နံၤဒီးမုၢ်နၤဒီးဒ်သိးအကနီၤဖးတၢ်ကပီၤလၢတၢ် ခံးတၢ်နၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤအသးမုာ်သးခုဝဲလၢတၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်ဝဲအဃိလီၤ. 19မုၢ်ဟါပူၤကွံာ်ဝဲဒီးမုၢ်ဂီၤဟဲဝဲ, ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မုၢ်လွံၢ်နံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.
20ဒီးကစၢ်ယွၤခါလီၤအကလုၢ်, “မ်ထံဘၣ်တၢ်မၤပှဲၤအီၤဒီးတၢ်ဘၣ်တ့ လၢအမူဟူးဂဲၤလၢထံကျါသ့အကလုာ်ကလုာ်ဒီးမူကပိာ်လိၤ ဘၣ်တၢ်မၤပှဲၤအီၤဒီးထိၣ်ဧိၤလံာ်ဧိၤတဖၣ်တက့ၢ်.” 21မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤတ့လီၤပီၣ်လဲၣ်အတၢ်မုၢ်ဃၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်, ကယဲၢ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအအိၣ်လၢထံကျါဒီးကယဲၢ်ထိၣ်ဧိၤလံာ်ဧိၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤအသးမုာ်သးခုဝဲလၢတၢ်လၢအထံၣ်ဝဲဘၣ်ဝဲအဃိလီၤ. 22ဒီးကစၢ်ယွၤဆိၣ်ဂ့ၤအဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်ဒီးတဲဘၣ်တၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်လၢအမူဟူးဂဲၤ လၢထံကျါဒ်သိးကဖှံလီၤဖးထီၣ်အါထီၣ်လၢကမၤပှဲၤပီၣ်လဲၣ်, ဒီးတဲဘၣ်ထိၣ်ဧိၤလံာ်ဧိၤလၢကအါထီၣ်လၢအနီၣ်ဂံၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. 23မုၢ်ဟါပူၤကွံာ်ဝဲဒီးမုၢ်ဂီၤဟဲဝဲ, ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မုၢ်ယဲၢ်နံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.
24ဒီးကစၢ်ယွၤခါလီၤအကလုၢ်, “မ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကယဲၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အကလုာ်ကလုာ်, အဒၢဒီးအမံၤ, အဒိၣ်ဒီးအဆံးတက့ၢ်.” ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 25မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီးကစၢ်ယွၤတ့လီၤအဝဲသ့ၣ်ခဲလၢာ်ဒီးအဝဲအသးခု သးမုာ်လၢတၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.
26ဒီးကစၢ်ယွၤစံးဝဲဒၣ်, “ဒီးခဲကနံၣ်အံၤ ပကတ့လီၤပာ်လီၤပှၤကညီတဖၣ်, လၢအကလီၤဂာ်ဒီးပှၤ ဒီးဒ်သိးသိးလိာ်အသးဒီးပှၤလီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်စိတၢ်ကမီၤ လၢဒ့ၣ်ဧိၤညၣ်ဧိၤ, ထိၣ်ဧိၤလံာ်ဧိၤဒီးကယဲၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ်, အဒၢဒီးအမံၤ, အဒိၣ်ဒီးအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.” 27ဒီးကစၢ်ယွၤတ့လီၤပာ်လီၤပှၤကညီတဖၣ်, တ့အဝဲသ့ၣ်လီၤဂာ်ဒ် သိးသိးအကစၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲတ့လီၤပာ်လီၤအဝဲသ့ၣ်, ပိာ်ခွါဒီးပိာ်မုၣ်, 28ဆိၣ်ဂ့ၤအဝဲသ့ၣ်, ဒီးစံးဝဲဒၣ်, “မ်သုထီၣ်ဖိအါအါဂီၢ်ဂီၢ်, ဒ်သိးသုစၢၤသုသွဲၣ်တဖၣ် ကအိၣ်မူလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ်ညါအချၢဒီး ပၢဘၣ်အီၤတက့ၢ်. ယပာ်သုဒ်ပှၤလၢအကပၢဘၣ်ဒ့ၣ်ဧိၤညၣ်ဧိၤ, ထိၣ်ဧိၤလံာ်ဧိၤဒီးဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအမံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. 29ယလုၢ်အီၣ်တ့ၢ်သုလၢဘုဧိၤဟုဧိၤအကလုာ်ကလုာ်ဒီး တၤသူတၤသၣ်အကလုာ်ကလုာ်လၢသုကအီၣ်ဘၣ်အီဘၣ်အဂီၢ်လီၤ. 30မ့မ့ၢ်, လၢကယဲၢ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအမံၤတဖၣ်ဒီးကယဲၢ်ထိၣ်ဧိၤလံာ်ဧိၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်, ယဟ့ၣ်အီၤလၢနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤဒီးတပံၢ်တမါအကလုာ် ကလုာ်လၢတၢ်အီၣ်အဂီၢ်လီၤ.” ဒီးတၢ်မၤအသးဒ်န့ၣ်လီၤ. 31ကစၢ်ယွၤကွၢ်တၢ်လၢအမၤတ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်ဒီးအဝဲအသးခုသးမုာ်ဒိၣ်မးလီၤ. မုၢ်ဟါပူၤကွံာ်ဒီးမုၢ်ဂီၤဟဲဝဲ, ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်မုၢ်ဃုနံၤတနံၤန့ၣ်လီၤ.

Sgaw Karen Common Bible © Bible Society of Myanmar, 1992.


Learn more about Sgaw Karen Common Bible

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.