Matioo̱ 1
MAIX

Matioo̱ 1

1
Kuí xiꞌbi̱ xi xota̱ tji̱e̱ xi yaꞌanii̱ Jesukristoo̱
(Rkaa̱ 3:23-38)
1Kuí bí xo̱jo̱n nínga kjitꞌa jaꞌeén xota̱ tji̱e̱ xi chji̱a̱ni Jesukristoo̱ kui xi xota̱ tji̱e̱e̱ Ndabii̱, kó Ndabii̱ ndií Abraa̱m.
2Abraa̱m na̱ꞌmii̱ Isaa̱, kó Isaa̱ na̱ꞌmii̱ Jako̱b, kó Jako̱b, na̱ꞌmii̱ Judáa̱ ko̱jo ntsꞌi̱e̱. 3Kó Judáa̱ na̱ꞌmii̱ kó na̱ Tamaa̱r na̱aa̱n Faree̱s ko̱jo Saraa̱, kó Faree̱s na̱ꞌmii̱ Esroo̱m, kó Esroo̱m na̱ꞌmii̱ Araa̱m. 4Kó Araa̱m na̱ꞌmii̱ Aminadaa̱b, kó Aminadaa̱b na̱ꞌmii̱ Naasoo̱n, kó Naasoo̱n na̱ꞌmii̱ Salmoo̱n. 5Kó Salmoo̱n na̱ꞌmii̱ kó na̱ Raa̱b na̱aa̱n Boo̱s, kó Boo̱s na̱ꞌmii̱, kó na̱ Rut na̱aa̱n Obee̱d, kó Obee̱d na̱ꞌmii̱ Isaii̱. 6Kó Isaii̱ na̱ꞌmii̱ re Ndabii̱, kó re Ndabii̱ na̱ꞌmii̱ Salomoo̱ xi na̱an kamaá chjo̱ón Uríaa̱.
7Kó Salomoo̱ na̱ꞌmii̱ Roboa̱m, kó Roboa̱m na̱ꞌmii̱ Abíaa̱, kó Abíaa̱ na̱ꞌmii̱ Asaa̱. 8Kó Asaa̱ na̱ꞌmii̱ Josafaa̱t, kó Josafaa̱t na̱ꞌmii̱ Joraa̱m, kó Joraa̱m na̱ꞌmii̱ Usíaa̱. 9Kó Usíaa̱ na̱ꞌmii̱ Jotaa̱m, kó Jotaa̱m na̱ꞌmii̱ Akaa̱s, kó Akaa̱s na̱ꞌmii̱ Esekíaa̱. 10Kó Esekíaa̱ na̱ꞌmii̱ Manasee̱s, kó Manasee̱s na̱ꞌmii̱, kó Amoo̱n na̱ꞌmii̱ Josíaa̱. 11Kó Josíaa̱ na̱ꞌmii̱ Jekoníaa̱ ko̱jo ntsꞌi̱e̱, ni̱xtjin nga tsangínjo̱ xota̱ xi chji̱a̱ni Israe̱l nangi Babilonia̱.
12Kó ngije tsangínjo̱ nangi Babilonia̱ Jekoníaa̱, na̱ꞌmi kamánii̱ Salatie̱l, kó Salatie̱l na̱ꞌmii̱ Sorobabel. 13Kó Sorobabel na̱ꞌmii̱ Abiu̱d, kó Abiu̱d na̱ꞌmii̱ Eliaki̱m, kó Eliaki̱m na̱ꞌmii̱ Asoo̱r. 14Kó Asoo̱r na̱ꞌmii̱ Sadoo̱k, kó Sadoo̱k na̱ꞌmii̱ Akii̱m, kó Akii̱m na̱ꞌmii̱ Eliuu̱d. 15Kó Eliuu̱d na̱ꞌmii̱ Eleasaa̱r, kó Eleasaa̱r na̱ꞌmii̱ Mataa̱n, kó Mataa̱n na̱ꞌmii̱ Jako̱b, 16kó Jako̱b na̱ꞌmii̱ Kosiee̱, xi̱ꞌii̱n na̱ Riyaa̱, na̱aa̱n Kristoo̱.
17Bo̱a̱ tsꞌén ngayeje tji̱e̱e̱ xota̱ xi yaꞌanii̱ ndeskande Abraa̱m ngaskande Ndabii̱ tienijón tji̱e̱e̱ xota̱ ma. Ndeskande Ndabii̱ ngaskande nga ikiyotji̱ngii̱ xota̱ Babilonia̱ ti̱ tienijón tji̱e̱e̱ xota̱ ma. Kó ndeskande nga ikiyotji̱ngii̱ xota̱ Babilonia̱ ngaskande nga katsen Kristoo̱ tienijón tji̱e̱e̱ xota̱ ma nga.
Bi̱ tsꞌén katsen Jesukristoo̱
(Rkaa̱ 2:1-7)
18Bi̱ kamá nga katsen Jesukristoo̱: na̱ Riyaa̱, na̱aa̱n Kjisoo̱, ja̱ bo̱a̱ je índa nga Kosiee̱ ku̱i̱xanjo̱, ta̱nga ngindiee̱ nga kꞌuíndojo̱ xkjín, kamábe nga A̱sién Ni̱xtjii̱n Néná ngo ndí je katsjaá. 19Kó Kosiee̱ nda̱ xi ka̱ma xi̱ꞌii̱n na̱ Riyaa̱, ngo nda̱ xi kixi̱ kamá, kamámejénjiín nga kjo̱a̱soboá tsja̱á ngindyi̱ko̱n xotaa̱. Kó katsꞌénkjó nga ta̱ ꞌma ꞌma ku̱i̱ꞌíjñá. 20Ta̱nga tji̱e̱nga tjítsꞌénkjó kuí nii̱, ngo ndítsjiee̱ Néná tsíchji̱a̱jo ngi̱jin ńjñáján, kó bi̱ katsoó:
–Kosiee̱, ji xi xota̱ tji̱e̱e̱ Ndabii̱, ngata̱ ndakínjín ma ji nga ku̱i̱xenje̱ na̱ Riyaa̱, chjóo̱n, ngatꞌa̱ ndí xi yaꞌa, A̱sién Ni̱xtjii̱n Néná boá xi katsjaá. 21Kó na̱ Riyaa̱ ngo ndí kꞌuieé kó KJISO̱ kuítꞌe jaꞌén, ngatꞌa̱ kuí boá xi kꞌo̱xiéꞌá xota̱ na̱xi̱ńdaá kjo̱a̱a̱ jé xí ndyi̱tsꞌen.
22Ngayeje kui nii̱ kamá tsi̱ꞌe̱ nga kjo̱tjosón ni xi katsó Néná nga katsóyaá nda̱ chji̱ni̱e̱ꞌe̱én Néná, kjiꞌa nga bi̱ katsó:
23Ngo tsakjin xo̱ngo ndí ko̱a̱ꞌa̱, kó ngo ndí kꞌuieé,
kó Emanue̱l si̱tꞌa jaꞌén.
Néná tikónjo̱ná, tsó kui eén.
24Kó nga jaꞌaá Kosiee̱ katsꞌén ni xi katsoó ndítsjiee̱ Néná, kó ixánjo̱ chjo̱ón. 25Kó nde kji̱e̱ foyojojo̱jín xkjín nga kisꞌiee̱ ngo ndí na̱ Riyaa̱, kui xi KJISO̱ ítꞌa jaꞌén.

© Sociedad Bíblica de México, A. C.

Nuevo Testamento en Mazateco de San Pedro Ixcatlán, Oaxaca, México © Sociedad Bíblica de México, A.C. 2014


Learn more about Xo̱jo̱n eén Néná