Mateja ev. 1
LG8

Mateja ev. 1

1
Jēzus Kristus cilts, 1; kā viņš ieņemts un piedzimis, 18.
1Jēzus Kristus cilts grāmata. Jēzus bija Dāvida, Dāvids Ābrahāma dēls. #1:18, 9:27. 1Moz 22:18. Lūk 3:23. 2Ābrahāms dzemdināja Īzaku, un Īzaks dzemdināja Jēkabu, un Jēkabs dzemdināja Jūdu un viņa brāļus. #1Moz 21:3, 21:12, 25:23, 29:35, 49:8. 3Un Jūda dzemdināja Perecu un Zerahu no Tamāras; un Perecs dzemdināja Hecronu, un Hecrons dzemdināja Ramu. #1Laik 2:4-5, 2:9. 4Un Rams dzemdināja Aminadabu, un Aminadabs dzemdināja Nahšonu, un Nahšons dzemdināja Salmu. #1Laik 2:11-12. 5Un Salms dzemdināja Boasu no Rahabas, un Boas dzemdināja Obedu no Rutes, un Obeds dzemdināja Isaju. #Rut 4:13, 4:17. 6Un Isajus dzemdināja ķēniņu Dāvidu, un ķēniņš Dāvids dzemdināja Salamanu no Ūrijas sievas. #1Sam 16:1, 16:11. 2Sam 11:3, 12:24. 7Un Salamans dzemdināja Rehabeāmu, un Rehabeāms dzemdināja Abiju, un Abija dzemdināja Asu. #1Laik 3:10. 8Un Asa dzemdināja Jehošafatu, un Jehošafats dzemdināja Jehoramu, un Jehorams dzemdināja Uziju. 9Un Uzija dzemdināja Jotamu, un Jotams dzemdināja Ahazu, un Ahazs dzemdināja Hizkiju. #2Ķēn 16:20. 10Un Hizkija dzemdināja Manasu, un Manasus dzemdināja Amonu, un Amons dzemdināja Josiju. 11Un Josija dzemdināja Jekoniju un viņa brāļus ap to aizvešanu uz Bābeli. #2Ķēn 24:8. 1Laik 3:15. 12Un pēc aizvešanas uz Bābeli Jekonija dzemdināja Šealatiēli, un Šealatiēls dzemdināja Zerubabeli. #1Laik 3:17. Ezr 3:2. 13Un Zerubabels dzemdināja Abihudu, un Abihuds dzemdināja Eliakimu, un Eliakims dzemdināja Azoru. 14Un Azors dzemdināja Cadoku, un Cadoks dzemdināja Ahimu, un Ahims dzemdināja Eliudu. 15Un Eliuds dzemdināja Eleazaru, un Eleazars dzemdināja Mattanu, un Mattans dzemdināja Jēkabu. 16Un Jēkabs dzemdināja Jāzepu, Marijas vīru, no kuras ir piedzimis Jēzus, kas top saukts Kristus. #27:22. Lūk 1:27, 3:23. Ap.darb 2:36. 17Tad nu pavisam no Ābrahāma līdz Dāvidam ir četrpadsmit augumi; un no Dāvida līdz aizvešanai uz Bābeli ir četrpadsmit augumi; un no aizvešanas uz Bābeli līdz Kristum četrpadsmit augumi. #1:2, 1:11. 18Bet Jēzus Kristus piedzimšana bija tāda: kad Marija, viņa māte, Jāzepam bija saderēta, pirms tie nāca kopā, tā atradās grūta no Svētā Gara. #Lūk 1:26-35. 19Bet Jāzeps, viņas vīrs, taisns būdams un negribēdams tai kaunu darīt, gribēja to slepeni atstāt. #Jāņ 8:5. 20Bet viņam tā savā prātā domājot, redzi, Tā Kunga eņģelis sapnī parādījās sacīdams: Jāzep, tu Dāvida dēls, nebīsties, Mariju, savu sievu, ņemt pie sevis; jo kas iekš tās dzimis, tas ir no Svētā Gara. #1:18, 2:13. Lūk 2:4. 21Un viņa dzemdēs dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS; jo Viņš izpestīs Savus ļaudis no viņu grēkiem. #Lūk 2:21. Ap.darb 4:12. 22Bet viss tas ir noticis, lai piepildītos, kas runāts no Tā Kunga caur to pravieti, kas saka: #2:15. Jes 7:14. 23“Redzi, jumprava būs grūta un dzemdēs Dēlu, un Viņa vārdu sauks Immanuels,” tas ir tulkots: “Dievs ar mums.” #1Tim 3:16. 24Bet Jāzeps no miega uzmodies darīja, kā viņam Tā Kunga eņģelis bija pavēlējis, un ņēma savu sievu pie sevis; 25Un viņu neatzina, līdz kamēr viņa bija dzemdējusi savu pirmdzimto Dēlu, un nosauca Viņa vārdu Jēzus. #1Moz 4:1. Lūk 2:7, 2:22. Mat 12:46.

Glika Bībele 8. izdevums © Latvijas Bībeles Savienība (Latvian Bible Union)


Learn more about Glika Bībele 8. izdevums

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.