Matiyu 1
SML

Matiyu 1

1
Lapal Ahāp Pasal Al-Masi ya Tasulat e' si
MATIYU
Kapangkatan si Isa Al-Masi
(Lukas 3:23-38)
1Ya itu kapangkatan si Isa Al-Masi, panubu' si Da'ud ya panubu' si Ibrahim.
2-6Si Ibrahim bay mma' si Isa'ak,
ya Isa'ak bay mma' si Yakub.
Si Yakub bay mma' si Yuda maka saga danakanna,
si Yuda bay mma' si Peres maka si Sera (si Tamar ya ina' sigām).
Si Peres bay mma' si Hesdon,
ya si Hesdon bay mma' si Aram.
Si Aram bay mma' si Amminadab,
ya Amminadab bay mma' si Nasson.
Si Nasson bay mma' si Salmon,
ya Salmon bay mma' si Bowas (si Rahab ya ina'na).
Si Bowas bay mma' si Obed, ina'na bay si Rūt.
Si Obed bay mma' si Jesse,
ya Jesse bay mma' sultan Da'ud.
Si Da'ud inān bay mma' si Sulayman, ina'na bay h'nda si Uriya.
7-11Si Sulayman bay mma' si Rehobowam,
ya Rehobowam bay mma' si Abiya,
ya Abiya bay mma' si Asa.
Si Asa bay mma' si Josapat,
ya Josapat bay mma' si Joram,
ya Joram bay mma' si Usiya.
Si Usiya bay mma' si Jotam,
ya Jotam bay mma' si Ahas,
ya Ahas bay mma' si Hijikiya.
Si Hijikiya bay mma' si Manasse,
ya si Manasse bay mma' si Amon,
ya Amon bay mma' si Jusiya.
Si Jusiya bay mma' si Jekoniya maka saga danakanna.
12-16Min waktu kapamowa bangsa Isra'il ni lahat Babilon sampay ni waktu kapaganak ma si Isa, buwattitu ya sugsuganna.
Si Jekoniya inān bay mma' si Salati,
ya Salati bay mma' si Sirubbabil.
Si Sirubbabil bay mma' si Abiyud,
ya Abiyud bay mma' si Eliyakim,
ya Eliyakim bay mma' si Asor.
Si Asor bay mma' si Sadok,
ya Sadok bay mma' si Akim,
ya Akim bay mma' si Eliyud.
Si Eliyud bay mma' si Eleyasar,
ya Eleyasar bay mma' si Mattan,
ya Mattan bay mma' si Yakub.
Si Yakub bay mma' si Yusup
ya h'lla si Mariyam ina' si Isa,
ya niōnan Al-Masi.
17Manjari aniya' sangpū' maka mpat pangkatan min si Ibrahim sampay ni si Da'ud, sangpū' maka mpat pangkatan min si Da'ud sampay ni waktu bay pamala'an saga a'a Isra'il ni Babilon, ati sangpū' maka mpat pangkatan isab minnē' sampay ni waktu kapaganak ma Al-Masi.
Kapanganak ma si Isa
(Lukas 2:1-7)
18Buwattitu ya kal'ngnganan kapanganak ma si Isa Al-Masi. Ina'na si Mariyam bay makapagbintak asal maka si Yusup, sagō' ma halam gi' sigā takawin tananam e' si Mariyam in iya angiram sabab min kawasa Rū Sussi.#1:18 ‘Rū Sussi’, hatina Rū Tuhan, ya pinagōnan isab Nyawa Tuhan. 19A'a adil asal si Yusup ya tunang si Mariyam e', angkan iya agara' pabaibad min iya ma halam aniya' makata'u. Mbal iya bilahi amuwanan si Mariyam kaiya'an ma mata mairan. 20Na, sabu pa'in si Yusup amikil-mikil pasal pakaradja'an itu, aniya' mala'ikat min Tuhan pauppi ni iya. Yuk mala'ikat, “O Yusup panubu' si Da'ud, da'a ka ahawal-hawal magdakayu' maka si Mariyam ilu, sabab min kawasa Rū Tuhan ya angkan aniya' kab'ttonganna. 21Anganak du iya l'lla, ati Isa ya pangōnnu ma iya sabab iya ya angalappas bangsana Isra'il min paldusahan sigām.”
22Na, pinat'kka saga pakaradja'an itu kamemon bo' aniya' katumanan ma bay pangallam Tuhan ma dakayu' nabi, ya yuk-i, 23“Aniya' inān budjang angiram, ati anganak iya l'lla, Emmanuwel ya pangōn sigām ma iya.” Hatina “Tuhan pat'nna' ma kitam.”
24Pagbati' pa'in si Yusup min uppina, bineya' e'na panoho'an mala'ikat ati pah'ndana si Mariyam. 25Sagō' subay na apuwas bay kapanganak si Mariyam bo' yampa sigā magpūn. Jari anganak si Mariyam l'lla ati Isa ya pangōn si Yusup ma iya.

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn more about Kitab Injil and Kitab Awal-Jaman