Mataos 1
OZMBAD

Mataos 1

1
Láa-ntan mo Yesʉs
(Lʉkas 3.23-38)
1Bɨmpam mo Yesʉs, Lœma mulo mo Zyɛm, a be mwan mo Abraham, mwan mo David ɨ.
2Abraham a si bya Ɨzak. Ɨzak ze bya Yakɔb. Yakɔb bya Yʉda bé e l'obɨɔ be. 3Yʉda bé e mʉma we Tamar ze byaŋɔ Perɛs le Zerah. Perɛs ze bya Ɛsrɔn. Ɛsrɔn bya Aram. 4Aram bya Aminadab. Aminadab bya Naasɔn. Naasɔn bya Salma. 5Salma bé e mʉma we Rahab ze byaŋɔ Boaz. Boaz bé e mʉma we Rwit ze byaŋɔ Obed. Obed ze bya Yese. 6Yese bya njwɨɨbʉr David.
David bé e mʉma mo Uri ze byaŋɔ Salomɔŋ. 7Salomɔŋ bya Robwam. Robwam bya Abia. Abia bya Asaf. 8Asaf bya Yosafat. Yosafat bya Yoram. Yoram bya Ozias. 9Ozias bya Yoatam. Yoatam bya Akaz. Ahaz bya Ezekyas. 10Ezekyas bya Manase. Manase bya Amon. Amon bya Yosiyah. 11Yosiyah bya Yekoniyah bé e l'obɨɔ be é jɔʼ bé a to é l'okomo Babilɔn ɨ.
12Pie tœa mɨkomo Babilɔn, wé osi laa nɛʼɛ, Yekoniyah ze bya Salacyɛl, Salacyɛl bya Zorobabɛl. 13Zorobabɛl bya Abyud. Abyud bya Eliakim. Eliakim bya Azɔr. 14Azɔr bya Sadok. Sadok bya Akim. Akim bya Elyʉd. 15Elyʉd bya Eliazar. Eliazar bya Matan. Matan bya Yakɔb. 16Yakɔb bya Yoseb, njʉm mo Maaria. Maaria ó b'a bya Yesʉs, waa bé lé ejebe ó, Lœma mulo mo Zyɛm#1.16 Lœma mulo mo Zyɛm, yé ó Krɨst é lwib grɛk. ɨ.
17Nó yé ó, lé etaare é Abraham, to pyal é David, mɨmya mɨ bʉr, myé a be ó ewʉm e mɨnâ. Taare é David, to pyal é jɔʼ bé a to é l'okomo é Babilɔn ɨ, mɨmya mɨ bʉr, myé a be ó ewʉm e mɨnâ. Taare é jɔʼ bé a be é l'okomo Babilɔn ɨ, ze to pyal é l'ebyɛl mo Krɨst ɨ, mɨmya mɨ bʉr, myé a be nteme ó ewʉm e mɨnâ.
Ebyɛl mo Yesʉs-Krɨst
(Lʉkas 2.1-7)
18É mbi wiʼ ó Yesʉs-Krɨst a byɛl ɨ: nyɔŋ we Maaria bé e Yoseb, bé a be e l'etie ó, bé óbɛa. Bé l'apa syɛŋa duo, Maaria ze nʉa ebum e nkul mo Mbɨambɨa Sisim. 19Njʉm we Yoseb a be ó cɨcyel mʉr. Nye nteme a baakpɛl samle nye teme bʉr. No ó nye a jwɨʼ é leme we ó, nye bir ó nye é mofo, bʉr agʉa ɛ. 20Nye dina e jwɨʼ yaa é lʉ, engles mo Da ntɔʼ ze pyal nye é lima. Engles waa ze lɛɛ e nye ó: «Yoseb, nta mo David, akpɛɛ lé enʉa mʉma go Maaria, ebe, nye nʉa ebum ó e nkul mo Mbɨambɨa Sisim. 21Nye óbya ma mʉrʉm. Go ójwɨr nye die ó Yesʉs#1.21 Die e «Yesʉs», lé ó é lwib grɛk. É lwib ebrœ, lé ó «Yesʉa». Die laa, lé lé elɛɛ ó: «Yahweh ó ndɨ Tiʼbʉr.» , ebe, nye ó ngo tiʼ kul bʉr ye, lé edwih ye é mpila mɨsyem myɔɔ é pololo.»
22Bɨsa byaa bibyɛh, byé a syɛɛlɨ no ó, lé edira lɔɔ Da a lɛɛ é nʉm mo ngwiha mɨlɔb we ó:
23«Ndu esehe e mʉma, wé ónʉa ebum, bya ma mʉrʉm.
Bé ójwɨr nye die ó “Emmanuel”.»
No yé edwirɔ ó: «Zyɛm, nye e bɨna ga.»
24Jɔʼ Yoseb a jɨma é dwo e, nye ntɔʼ ba Maaria, lé edu mpʉ engles mo Da a lɛɛ nye e. 25Nye a be yɛɛ asyɛŋa duo e nye, to pyal é jɔʼ nye a bya mwan waa ɛ. Nye ntɔʼ jwɨr#1.25 Ejwɨr mwan die, lé ó syɛɛla efoʼ mʉrʉm lé esa é jɔʼ nye ndɨ ebœʼ mwan nyoonkan ɨ. Nye ntɔʼ niŋle nye ɨ modwii me le ekuro nye bɨr, ebe, nye mu ó mwan mobœʼa we. nye die ó Yesʉs#1.25 Die laa, lé elɛɛ ó: «Yahweh ó ndɨ edwe bʉr tiʼ molu mo mpoʼ mɨmɛh»..