Matiee 1:25

Matiee 1:25 NWBNT

Ɩ ziꞌa -kaa a, ɔ -fuo ꞌnʋ-ʋ wɔn -kpayɩ! ʋn ꞌye -gba. Ʋn ꞌwlʋꞌa ɔ-bɔ ꞌꞌyu ꞌmnɔ ꞌle ɔ ꞌye ɔ ꞌnynɩ ꞌꞌduu. Ɔ ꞌlɔ ɔ Zezii-ɔ, -yrɔzaa, ꞌle ɔ -ke Malii ꞌye linyinyni.
NWBNT: -YBHƐYBHƐTITELRE
Share