Matiee 1:21

Matiee 1:21 NWBNT

Ʋn-ʋ ꞌye-e ꞌꞌyunyukpasu ꞌwlʋ -mʋ ꞌle -ɩn ꞌke ɔ *Zezii ꞌnynɩ ꞌꞌduu. Ɔbɔ ꞌmnɔ, ꞌɩnnɔ ꞌye ꞌɔ nyʋ ꞌpʋʋn mʋ ꞌle ꞌwa ꞌꞌnyinynidɩ ꞌmʋ ꞌbho -aꞌba -Kɔyi -Lagɔꞌɔ ꞌꞌyigbeyi.
NWBNT: -YBHƐYBHƐTITELRE
Share

Matiee 1:21

Share