Matiee 1:19

Matiee 1:19 NWBNT

-Ka ɛ ꞌꞌdu -nɩꞌa -Lagɔꞌɔ Lisaazuzuꞌa wɔnkuɛ ꞌmʋ ʋn ꞌbhle -nɩ ɛ-bɛ -nɩgblaa ꞌmnɛ, ꞌwa wɔnbha ꞌZɩzɛɛfʋ -mnɔɔ se ɩ yibo. ꞌƆ dɩlikpʋnkamʋ ɔ -see ꞌybha ɔ ꞌke ʋ gbɔ-za ꞌbho nyʋ ꞌweeꞌa ꞌꞌyigbeyi. Ɔ ꞌbɔ-ɔ ti ɔ -ke ʋn ꞌke ꞌle ꞌꞌzizekwla ꞌmʋ ꞌꞌyrilisʋsɔ -nɩ.
NWBNT: -YBHƐYBHƐTITELRE
Share