Matiee 1:17

Matiee 1:17 NWBNT

-Ɛ ꞌwlʋꞌa ꞌbho Ablaamʋ ꞌꞌkpi, ꞌꞌna ꞌꞌweꞌa ꞌꞌna kpɛ -bue ꞌyɔ nyiɛ-ɛ ziꞌo ꞌle ɛ ꞌye Daviidɩ -yɛ. -Ɛ ꞌwlʋꞌa ꞌbho Daviidɩ ꞌꞌkpi ɛ ꞌke -nɔɔ -ke ti Izrayɛɛlɩkɔmʋꞌa Babilɔɔnʋꞌa -nɩnɩa -yɛ ɛ, ꞌꞌna ꞌꞌweꞌa ꞌꞌna kpɛ -bue ꞌyɔ nyiɛ-ɛ kaꞌa wɔn. ꞌWlʋ ꞌbho ꞌle ɛ ꞌke -Lagɔꞌɔ ꞌBhozayi -ɔ ꞌpʋʋnꞌa nyʋ, ꞌɔ ꞌwlʋwlʋnɔɔ ꞌꞌkpi bhla, ꞌꞌna ꞌꞌweꞌa ꞌꞌna -zakpɩ -bue ꞌyɔ nyiɛ -lrɩɩ-ɩ -nɩꞌe ꞌbho.
NWBNT: -YBHƐYBHƐTITELRE
Share