Matta 1
FUH

Matta 1

1
Limtol maamiraaɓe Iisa Almasiihu
1Ɗum woni inɗe maamiraaɓe Iisa *Almasiihu, jippotooɗo he Daawda e *Ibrahim :
2*Ibrahim rimi Isiyaaku.
Isiyaaku rimi Yakuuba.
Yakuuba rimi *Yahuuda he rimdaaɓe muuɗum.
3*Yahuuda he deekum Tamar ndimi Fares he Jara.
Fares rimi Hesruuna.
Hesruuna rimi Aram.
4Aram rimi Aminadaabu.
Aminadaabu rimi Naason.
Naason rimi Salmon.
5Salmon he deekum Rahab ndimi Bo'as.
Bo'as he deekum Ruut ndimi Obed.
Obed rimi Yesa.
6Yesa rimi laamiiɗo Daawda.
Daawda he dee-Uriya mo o teetunoo Uriya ndimi Suleymaanu.
7Suleymaanu rimi Robo'am.
Robo'am rimi Abiya.
Abiya rimi Asa.
8Asa rimi Yusufat.
Yusufat rimi Yoram.
Yoram rimi Ujiya.
9Ujiya rimi Yotam.
Yotam rimi Akas.
Akas rimi Hejekiya.
10Hejekiya rimi Manasa.
Manasa rimi Amon.
Amon rimi Yusiya.
11Nder jamaanu mo Isra'el honaa faa *Yahudankooɓe njaaraa leydi *Baabiila,
Yusiya rimi Yekuniya he rimdaaɓe muuɗum.
12Nder jonnde maɓɓe nder *Baabiila,
Yekuniya rimi Salaatiyel.
Salaatiyel rimi Jorobaabiila.
13Jorobaabiila rimi Abihuda.
Abihuda rimi Eliyakim.
Eliyakim rimi Ajoro.
14Ajoro rimi Sadok.
Sadok rimi Akim.
Akim rimi Eliyuda.
15Eliyuda rimi Eliyajaaru.
Eliyajaaru rimi Maatan.
Maatan rimi Yakuuba.
16Yakuuba rimi Yusufu, jom ɓaade Mariyaama.
Mariyaama woni inna Iisa bi'eteeɗo *Almasiihu.
17Hakkune *Ibrahim he Daawda walaana jamanuuji sappo he nay. Hakkune jamaanu Daawda warde jamaanu mo Isra'el honaa faa *Yahudankooɓe njaaraa leydi *Baabiila walaana jamanuuji sappo he nay. Hakkune jamaanu mo Isra'el honaa faa *Yahudankooɓe njaaraa leydi *Baabiila warde jamaanu *Almasiihu walaana jamanuuji sappo he nay.
Dimeeki Iisa Almasiihu
18No Iisa *Almasiihu wardi duuniyaaru nii : Mariyaama inna Iisa no nannganaaɗo Yusufu non. Amma fadde makko ɓaŋeede, tawi o saawi nder baawɗe *Ruuhu Ceniiɗo. 19Yusufu mo o nannganaa oon no dartiiɗo, o hiɗaa semtinde mo yeeso himɓe fuu. Nden o anniyi faasitaade kaɓɓal ngaal nder cuccukka. 20Amma wakkati o wonnoo omo miiloo ɗum ndeen, sey maleykaajo Joomiraawo gom wanngani mo nder koyɗol, wi'i mo :
—Yusufu, taan Daawda, taa hulu ɓaŋude Mariyaama, ngam ɓinngel ngel reedu mum o saawi ngeel he *Ruuhu Ceniiɗo ngel ƴuwi. 21O riman ɓiɗɗo gorko, inndiraa mo Iisa.#1.21 Maana Iisa woni « Kisinoowo. » Kanko hisinta himɓe makko he hakkeeji mum'en.
22Ɗum fuu, ɗum waɗi ngam humnude haala ka Alla lilunoo annabiijo gom wi'a himɓe :
23 Surbaajo mo anndaa gorko saawan,
nden rima ɓiɗɗo gorko.
O innditiree Imanuwel. # 1.23 Esaaya 7.14
Maana innde ndee woni : « Alla no wondi he meeɗen ».
24Wakkati Yusufu finunoo, o waɗi ko maleykaajo Joomiraawo oon wi'unoo mo ɗum. O ɓaŋi Mariyaama, 25dey o hawtaay he makko naako o rimi ɓiɗɗo gorko oon. Yusufu inndiri mo Iisa.

© Wycliffe Bible Translators Inc. et SIM Niger, 2018


Learn more about Ko woni Amaana Keso