Mathiơ 2
KPM2018

Mathiơ 2

2
Ală cau jak chài mơ bơtau Herôt
1Tòm tŭ neh deh Yàng Jesu tòm Betlehem lơgar Jude rau, tòm rài bơtau Herôt, gơs ală cau jak chài bơh đah mattơngai lik lòt tus hơ Jerusalem lùp lah: 2“Ntềng đah Bơtau làng bol Juda pa deh taih? Bơh bol hi neh gŏ sơmañ Kơnràñ bơh đah mattơngai lik, gen lòt tus nàng duh khoai Kơnràñ.” 3Kơno jơnau hơ̆, bơtau Herôt bal mơ jơh Jerusalem ò suk ơm. 4Gen cau bơtau pơjum jơh ală cau gơnoar lam bồ ơn phan duh khoai mơ ală cau bơto bơta boh lam làng bol dê mơ lùp bol khai lah: “Ntềng đah Bơtau Krist pal deh?” 5Bol khai yal lah: “Tòm Betlehem lơgar Jude, bơh cau gơnoar hwơr neh cih be do:
6 ‘Ơ Betlehem, tòm ƀòn Juda dê!
Ngan mê ò di dềt rlau jơh mơ ală ƀòn dờng lơgar Juda dê ò,
Bơh dê mê rơp gơlik dô nă cau kwang dờng,
La Bơtau rơp ê gàr làng bol Israel Añ jê.’”
7Gen bơtau Herôt hòi òm ală cau jak chài mơ lùp nền bơh sơmañ neh lik tòm tŭ lơi, 8gen sồr bol khai lòt tus hơ Betlehem mơ đơs lah: “Lòt tĕ mơ jòi nền cê kòn dềt hơ̆, mơ tŭ neh bàn rau, gen yal tĕ añ in git, tồ añ in kung tus nàng duh khoai Kơnràñ sơl.” 9Tòm tŭ kơno bơtau đơs rau, gen bol khai lik lòt. Ne, sơmañ mơ bol khai neh gŏ bơh đah mattơngai lik, lòt lài mơ bol khai tus dê tiah kòn dềt ơm, gen gơ ơm wơl. 10Tòm tŭ gŏ sơmañ, gen bol khai hòn chò ò git lơh. 11Bol khai mut tòm hìu, gŏ kòn dềt bal mơ Mari mè Kơnràñ, gen tơmbic să mơ duh khoai Kơnràñ. Gen bol khai pò ală phan màng mơ ơn Kơnràñ in la màh, kơlhô mơ cài trŭ. 12Gen Yàng Tom Trồ yal bol khai in tòm mpau bañ rê wơl hơ Herôt, gen tàng bol khai lòt gùng ndai mơ rê hơ lơgar bol khai dê.
Bơta dô pleh tòm lơgar Ejiptơ
13Tòm tŭ bol hơ̆ neh lòt rau, ne, dô nă cau gơnrơh Yàng dê tơnggŏ mơ Jôsep tòm mpau mơ sồr lah: “Guh tĕ, cèng kòn dềt mơ mè Kơnràñ dô pleh tòm lơgar Ejiptơ, mơ kư̆ ơm tềng hơ̆ jơl tus dê tŭ añ yal mê in, bơh Herôt rơp jòi kòn dềt hơ̆ nàng tơnroh.” 14Gen Jôsep guh, cèng kòn dềt mơ mè Kơnràñ tòm trồ mang mơ lòt hơ Ejiptơ, 15 mơ kư̆ ơm tềng hơ̆ tus dê tŭ Herôt chơt, nàng gơlik di ngan be jơnau Yàng neh đơs bơh cau gơnoar hwơr lah: “Añ hòi kòn klau Añ jê lik bơh Ejiptơ.”
Bơta tơnchơt ală kòn dềt
16Dơ̆ Herôt gŏ ală cau jak chài neh pơrlồm khai, gen gơhào gơjrañ oă ngan, mơ sồr tơnchơt jơh ală kòn klau bơh bàr sơnam tus di oh nga tòm Betlehem mơ jơh kơnhwàl hơ̆, jat be tŭ tơngai ală cau jak chài neh yal khai in. 17Behơ̆ gơlik di ngan be jơnau cau gơnoar hwơr Jeremi neh đơs:
18 “Tòm Rama cau kơno jơnau driau,
Ñìm rac mơ rac ròc dờng,
Racel ñìm bơh ală kòn khai dê,
Mơ ò bài cau pơndòm pơniang, bơh ală kòn ò gam tai.”
Bơta rê wơl bơh Ejiptơ
19Tòm tŭ Herôt neh chơt rau, gơs dô nă cau gơnrơh Yàng dê tơnggŏ mơ Jôsep tòm mpau tòm Ejiptơ mơ sồr lah: 20“Guh tĕ, cèng kòn dềt mơ mè Kơnràñ rê wơl hơ lơgar Israel, bơh ală cau kòñ tơnroh bơta kis kòn dềt hơ̆ neh chơt rau.” 21Gen khai guh cèng kòn dềt mơ mè Kơnràñ rê wơl hơ lơgar Israel. 22Mơya tòm tŭ kơno Acelaus at bồ lơgar Jude ala Herôt bèp khai, gen Jôsep rngòt rê tềng hơ̆, mơ bơh Yàng Tom Trồ yal tòm mpau, gen tàng khai pleh tòm kơnhwàl Galile, 23 tus ơm tòm dô nơm ƀòn dờng sơnđan la Nasaret, nàng gơlik di ngan be jơnau ală cau gơnoar hwơr neh đơs lah: “Cau rơp sơnđan Kơnràñ la Cau Nasaret.”

© 2018 United Bible Societies. All rights reserved.

Learn more about Sră Goh 2018