Mathiơ 1:18

Mathiơ 1:18 KPM2018

Mơ tai, bơta lik lìng Yàng Jesu Krist dê neh gơlik gơs be do. Tòm tŭ Mari mè Yàng Jesu neh ho bau mơ Jôsep, mơya lài mơ tŭ bol khai òhềt ơm bal, gen khai neh bun bơh Yàng Hwềng Goh.
KPM2018: Sră Goh 2018
Share