Mathiơ 1
KPM2018

Mathiơ 1

1
Sơnđan ồng pàng mơ bơta lik lìng Yàng Jesu Krist dê
(1:1 – 2:23)
Sơnđan ală ồng pàng Yàng Jesu Krist dê
(Luka 3:23-38)
1Sơnđan ală ồng pàng Yàng Jesu Krist dê, kòn sau Dabit, kòn sau Abraham dê. 2Abraham tơnggơs Isak, Isak tơnggơs Jakôp, Jakôp tơnggơs Juda mơ ală oh mi khai dê, 3Juda tơnggơs Pheres mơ Sereh bơh Tamar, Pheres tơnggơs Hesrôn, Hesrôn tơnggơs Aram, 4Aram tơnggơs Aminadap, Aminadap tơnggơs Naasôn, 5Naasôn tơnggơs Salmôn, Salmôn tơnggơs Bôô bơh Rahap, Bôô tơnggơs Ôbet bơh Rutơ, Ôbet tơnggơs Jese, 6Jese tơnggơs Dabit la bơtau.
Dabit tơnggơs Salômôn bơh bau ùr Uria dê, 7Salômôn tơnggơs Rôbôam, Rôbôam tơnggơs Abija, Abija tơnggơs Asa, 8Asa tơnggơs Jôsaphat, Jôsaphat tơnggơs Jôram, Jôram tơnggơs Ôsias, 9Ôsias tơnggơs Jôtham, Jôtham tơnggơs Acas, Acas tơnggơs Ejekia, 10Ejekia tơnggơs Manase, Manase tơnggơs Amôs, Amôs tơnggơs Jôsia, 11 Jôsia tơnggơs Jekônia mơ ală oh mi khai, di tŭ gơtìp cau cèng hơ Babilôn.
12Dơ̆ neh gơtìp cau cèng hơ Babilôn rau, gen Jekônia tơnggơs Salathiel, Salathiel tơnggơs Jerubabel, 13Jerubabel tơnggơs Abiut, Abiut tơnggơs Eliakim, Eliakim tơnggơs Ajôr, 14Ajôr tơnggơs Jadôk, Jadôk tơnggơs Acim, Acim tơnggơs Eliut, 15Eliut tơnggơs Eleajar, Eleajar tơnggơs Mathan, Mathan tơnggơs Jakôp, 16Jakôp tơnggơs Jôsep la bau klau Mari dê, ai Mari la cau deh Jesu sơnđan la Krist.
17Behơ̆, bơh Abraham tus dê Dabit jơh ală la jơt poan rài, bơh Dabit tus dê tŭ gơtìp cau cèng hơ Babilôn la jơt poan rài, mơ bơh dê tŭ gơtìp cau cèng hơ Babilôn tus dê Bơtau Krist la jơt poan rài sơl.
Yàng Jesu Krist lik lìng
(Luka 2:1-7)
18 Mơ tai, bơta lik lìng Yàng Jesu Krist dê neh gơlik gơs be do. Tòm tŭ Mari mè Yàng Jesu neh ho bau mơ Jôsep, mơya lài mơ tŭ bol khai òhềt ơm bal, gen khai neh bun bơh Yàng Hwềng Goh. 19Jôsep bau klau khai dê, la cau song ring, ò bài lơh Mari in ƀàssìl, gen kòñ lòi òm. 20Mơya tòm tŭ Jôsep kơlôi sơnơng bơh bơta hơ̆, gen dô nă cau gơnrơh Yàng dê tơnggŏ mơ khai tòm mpau mơ đơs lah: “Ơ Jôsep, kòn sau Dabit, bañ rngòt dòp tĕ Mari la bau mê, bơh kòn mơ khai neh bun hơ̆ la bơh Yàng Hwềng Goh. 21 Khai rơp deh dô nă kòn klau, mê tơmoh sơnđan tĕ Kơnràñ la JESU, bơh Kơnràñ rơp dong làng bol Kơnràñ dê klàs bơh tồi glài.” 22Jơh ală bơta do neh gơlik gơs, tồ gơlik di ngan be jơnau Yàng neh đơs bơh cau gơnoar hwơr lah:
23 “Ne, dô nă cau ơruh rơp bun mơ deh dô nă kòn klau,
Mơ cau rơp tơmoh sơnđan Kơnràñ la Emmanuel,”
Gơtha la: “Yàng Tom Trồ ơm bal mơ bol he.”
24Dơ̆ Jôsep kah rngal, gen lơh jat be jơnau cau gơnrơh Yàng dê neh sồr, mơ rò bau khai dê, 25 mơ ò bic bal mơ khai jơl tus dê tŭ khai neh deh dô nă kòn klau, mơ Jôsep tơmoh sơnđan la JESU.

© 2018 United Bible Societies. All rights reserved.


Learn more about Sră Goh 2018

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.