Matio 1
BMO

Matio 1

1
Pa ndaaŋoŋ Jishɔ Krishto
1Yei pa ndaaŋoŋ Jishɔ *Krishto mbɔ muuŋ *Devi ŋa a ni mbɔ muuŋ Abrahaŋ nɛ. 2Abrahaŋ ni mbɔ tǎa Aiji, Aiji pɔ tǎa Jakɔ, Jakɔ pɔ tǎa Juda pugu pa lǐŋ pi. 3Juda pɔ tǎa Pɛrɛ pugu Shera, mǔuŋ vugu ni mbɔ Tama, Pɛrɛ pɔ tǎa Hɛshroŋ, Hɛshroŋ pɔ tǎa Raŋ. 4Raŋ pɔ tǎa Aminada, Aminada pɔ tǎa Nashoŋ, Nashoŋ pɔ tǎa Shalmoŋ. 5Shalmoŋ pɔ tǎa Boa, mǔuŋ vi ni mbɔ Raha, Boa pɔ tǎa Obɛ, mǔuŋ vi ni mbɔ Ru, Obɛ pɔ tǎa Jeshe. 6Jeshe pɔ tǎa Fùoŋ Devi.
Devi pɔ tǎa Sholomu, ni mbhi vi pi pugu miŋgwɛ yɛ ŋa a ni mbɔ ŋgwɛ Yuria nɛ. 7Sholomu pɔ tǎa Rehoboaŋ, Rehoboaŋ pɔ tǎa Abija, Abija pɔ tǎa Asha.#1:7 Pichəɨ pa Ŋwaʼaŋlɨ Minnwi fāʼo pi Ashafi (1 *Ŋwaʼaŋlɨ pa Nnu ŋa A ni Ndɔ̄gɔ Lɨʼɨ nɛ 3:10). 8Asha pɔ tǎa Jehoshafa, Jehoshafa pɔ tǎa Joraŋ, Joraŋ pɔ tǎa Ujia. 9Ujia pɔ tǎa Jotaŋ, Jotaŋ pɔ tǎa Aha, Aha pɔ tǎa Hɛjɛkaya. 10Hɛjɛkaya pɔ tǎa Manashɛ, Manashɛ pɔ tǎa Amo, Amo pɔ tǎa Joshaya. 11Joshaya pɔ tǎa Jɛkonia pugu pa lǐŋ pi. Yei ni mbɔ pɨɨ ndɨɨ yɛ ŋa ŋgwa Babiloŋ ni ŋgwɛ̄iŋ puoŋ laʼataoŋ Ishrae ŋgə̄ɨ nɔ ghɔ laʼataoŋ pugu nɛ.
12Ndɨɨ ŋa puoŋ Ishrae ni ŋguʼɔ mbɔ Babiloŋ nɛ, Jɛkonia ni mbɔ tǎa Shɛatie, Shɛatie pɔ tǎa Shɛrubabɛ. 13Shɛrubabɛ pɔ tǎa Abihu, Abihu pɔ tǎa Eliakiŋ, Eliakiŋ pɔ tǎa Asho. 14Asho pɔ tǎa Shadɔ, Shadɔ pɔ tǎa Akiŋ, Akiŋ pɔ tǎa Eliu. 15Eliu pɔ tǎa Eliasha, Eliasha pɔ tǎa Mataŋ, Mataŋ pɔ tǎa Jakɔ. 16Jakɔ pɔ tǎa Joshɛ mbɔ ndaoŋ Meri ŋa a ni mbhi Jishɔ ŋa pi mɛ̄iŋ vi ŋa Ju ŋa Minnwi Chuʼɔ Ntaoŋ nɔ Ŋkwe nɛ.
17Nɛnnɛ ŋguoŋ ŋgwrɛiŋoŋ llɔ thɔ Abrahaŋ ti ŋgə̄ɨ nchəɨŋ mbɨŋ Devi ni mbɔ khwɛnchrɔ, llɔ thɔ Devi ti ŋgə̄ɨ nchəɨŋ ndɨɨ ŋa pi ni ŋgwɛ̄iŋ puoŋ Ishrae ŋgə̄ɨ nɔ Babiloŋ nɛ pɔ khwɛnchrɔ, llɔ ndɨɨ ŋa pi ni ŋgwɛ̄iŋ puoŋ Ishrae ŋgə̄ɨ nɔ Babiloŋ nɛ, ti ŋgə̄ɨ nchəɨŋ ndɨɨ ŋa pi ni mbhi Ju ŋa Minnwi Chuʼɔ Ntaoŋ nɔ Ŋkwe nɛ, pɔ khwɛnchrɔ.
Pi phi Jishɔ
18Yei ŋkwaŋ haʼaŋ nnu phi Jishɔ Krishto ni ntɔgɔ nɛ. Pi ni ŋga nōoŋ Meri mǔuŋ vi ni Joshɛ nɔ ŋgwɛ vi, ŋkaoŋ pugu yu maa nchwīe láŋ ti nji noŋ, a kwo thi pi ni shūu ntɔgɔ pi ŋkuoŋ ghrɨ́ Jijwɛ Minnwi. 19Joshɛ ndaoŋ vi ni mbɔ ŋoŋ ndɨndɨ ki lɔ ntāʼa nu māʼaŋ lrithɔ thɔ yu, nnɛ a lɔ̄gɔ nthí mi nɔ shāaŋ nu pugu yu pi njiŋnjiŋ.
20A ni ŋga ŋguʼɔ nthɔ mbīʼi nnu yei njùʼɔ yu, ŋga njəɨ nu nɛ, *ŋgaŋ ntaoŋ Taathɔ nōoŋ noŋ yi ghɔ moŋ njə̀ɨŋ, nchhu nu ŋa, “Joshɛ, muuŋ Devi, kiʼi mbɔgɔ nɔ lɔ̄gɔ nu Meri nɔ ŋgwɛ ghɔ, nthɛ ŋa muuŋ ŋa a shūu nɛ tɔgɔ pi moŋ ghrɨ́ Jijwɛ Minnwi. 21A shi mbhi muuŋ mimbia, ɔ chhɔ̄ ligi yi ni Jishɔ#1:21 Njiŋ Jishɔ pɔ ŋa ŋoŋ ŋa a ghà ŋkwe ŋgwa nɛ. nthɛ ŋa a shi ŋkwe ŋgwa pi moŋ phɨ yugu.”
22Ŋguoŋ nnu pei ni ndɔ̄gɔ lɨʼɨ nɔ chwīe nu nnu ŋa Taathɔ ni nchhu ntɔgɔ mbɨŋ pa njəɨlɨʼɨ yi nɛ pɔ nnu shini ŋa:
23“Līi njəɨ, Miŋgwɛ haʼaŋ a shi yaʼa ji mimbia nɛ
shi nshūu mbhi muuŋ mimbia
Pi chhɔ̄ ligi yi ŋa Emanue, njiŋ yi pɔ ŋa,
‘Minnwi pɔ pia pugu kaʼa.’ ”
24Joshɛ ni ŋga ŋgūʼu lɔgɔ, nchwīe nɔ haʼaŋ ŋgaŋ ntaoŋ Taathɔ ghɔ chhu nɛ, ndɔ̄gɔ ŋgwɛ vi. 25Ndɔ paʼa ndɔ nji vi nɔ ŋgwɛ vi ti a nuʼuŋ mbhi muuŋ mimbia, Joshɛ chhɔ̄ ligi yi ni Jishɔ.

© 2019 Wycliffe Bible Translators, Inc.


Learn more about Ŋwaʼaŋlɨ Kɨǹ a Fhi

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.