Mateu 1
NYNT

Mateu 1

1
Makolo ya Jezu
1M'ndandanda wa makolo ya Jezu Krixtu dzindza la Davidi, dzindza la Abrahamu ni iri.
2Abrahamu adabereka Izaki,
Izaki adabereka Jakobo,
na Jakobo adabereka Juda na abale wace.
3Juda adabereka Perezi na Zera,
omwe mai wawo akhali Tamara,
Perezi adabereka Heziramu,
na Heziramu adabereka Aramu.
4Aramu adabereka Aminadabi,
Aminadabi adabereka Nasoni,
na Nasoni adabereka Salimoni.
5Salimoni adabereka Bowazi,
omwe mai wace akhali Rahabe,
Bowazi adabereka Obedi,
omwe mai wace akhali Ruti,
na Obedi adabereka Jese.
6Jese adabereka mambo Davidi.
Davidi adabereka Solomoni,
omwe mai wace akhali mkazi wa Uriya.
7Solomoni adabereka Robohamu,
Robohamu adabereka Abiyasi,
na Abiyasi adabereka Asa.
8Asa adabereka Josafati,
Josafati adabereka Joramu,
na Joramu adabereka Uziyasi.
9Uziyasi adabereka Jotamu,
Jotamu adabereka Akazi,
na Akazi adabereka Ezekiya.
10Ezekiya adabereka Manasi,
Manasi adabereka Amoni,
na Amoni adabereka Josiya.
11Josiya adabereka Jekoniya#1.11 Ni kulewa kuti Juwaki, bzibodzi-bodzi padutswa 12.
na abale wace,
panthawe yomwe adaphatidwa aciyendesedwa
kuBabironya.
12Atayendesedwa kuBabironya, patsogolo pace:
Jekoniya adabereka Salatiyeri,
na Salatiyeri adabereka Zorobaberi.
13Zorobaberi adabereka Abiyudi,
Abiyudi adabereka Eriyakimu,
na Eriyakimu adabereka Azoli.
14Azoli adabereka Sadoki,
Sadoki adabereka Akimu,
na Akimu adabereka Eriyudi.
15Eriyudi adabereka Ereyazari,
Ereyazari adabereka Matani,
na Matani adabereka Jakobo.
16Jakobo adabereka Zuze,
mwamuna wa Maliya,
omwe adabala Jezu,
omwe an'cemeredwa Krixtu.
17Tenepoyo mibadwe yentse kuyambira Abrahamu mpaka Davidi ikhali khumi na minai (14), khumi na minai (14) kuyambira Davidi mpaka nthawe yomwe aIjirayeri adatengedwa unyagirinya kuyenda kuBabironya, ndipo khumi na minai (14) kuyambira nthawe yomwe aIjirayeri adatengedwa unyagirinya kuyenda kuBabilonya mpaka Krixtu.#1.17 Ayai kuti Mesiya. Krixtu (muciGiriki) ndipo Mesiya (muciHeberi), bzinirewa kuti wakudzozedwa.
Kubadwa kwa Jezu Krixtu
(Luk 2.1-7)
18Kubadwa kwa Jezu Krixtu kudacitika tenepayu: Maliya mai wace akhadabvundziridwa na Zuze, tsono akanati kukhala pabodzi adagumanika na pathupi kudzera mumphambvu ya Mzimu Wakucena. 19Ndipo Zuze mwamuna wace akhali wakulungama alibe kufuna kumululisa, na tenepo akhafuna kumuleka mwakabise-bise. 20Ndipo pomwe akhakumbuka bzimwebzi, anju wa Mbuya adamuwonekera mukulota acimuuza kuti: “Zuze, mwana wa Davidi, leka kubva mantha kutambira Maliya kukhala mkazi wako, nakuti pathupi pomwe anapo ni pakudzera mwa Mzimu Wakucena. 21Iye an'dzabala mwana wa mwamuna ndipo iwepo un'dzam'pasa dzina lakuti Jezu#1.21 Jezu ni dzina la ciGiriki lomwe muciHeberi lidalewa kuti Jozuwe, bzomwe bzinirewa kuti Mbuya an'pulumusa., thangwe Iye an'dzapulumusa mbumba yace mubzakuphonyera Mulungu bzawo”.
22Bzentsenebzi bzidacitika kuti bzikwanirisidwe bzomwe Mbuya adalewa kudzera mwa m'polofita: 23“Dende lin'dzakhala na mimba ndipo lin'dzabala mwana wa cimuna omwe mun'dzamucemera Emanuweri”#1.23 Iza 7.14, bzomwe bzinirewa: “Mulungu ali nafe”. 24Pomwe Zuze adamuka adacita bzomwe anju wa Mbuya akhadamuuza ndipo adatambira Maliya kukhala mkazi wace, 25tsono alibe kufambizana mpaka mwana kubadwa. Ndipo Zuze adam'pasa dzina#1.25 Luk 2.21 lakuti Jezu.

© 2019, Wycliffe Bible Translators, Inc.All rights reserved.


Learn more about Nyungwe

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.