lu-kaa 24 IUMINOR [abbreviation] brought to you by [publisher] Learn more

Devotional

Versions

Cancel
 
24
ye-su cvj navb taaib
(peiq mavg matq-Taai 28:1-10; maa-Ko 16:1-8; yo-han 20:1-10)
1Tauj uaq nxm leib paaij Eei ta'yetq Nxi#24:1 se txij leib paaij Nxi. luvb Dxm Ryruq Eei, luvb Byrub Byrud Fav Navq, uaq teij msia'q txn txb Jyenq ninb Bua Beng taaib Eei Diab Daav mivb ye-su Eei zruq. 2Tauj uaq pwatg Bc'g zrub kcvb uaq Kwaaiq la'pyeiq Twi Gxi mig a'q. 3ninb Bua zyrug pia'g mivb mavg, maiq pwatg zyruq ye-su Eei sei. 4ninb Bua sruq Jyenq uaq Namq maiq mevb pc'g. lyemb zeib maaib i laanb myenb zu'q Jyenq lwib hruj zcvb zcvb Eei sruq Jyenq ninb Bua Eei ka'Len. 5uaq teij msia'q txn kamb Riaj haig zyrug Pua'q Fiag Dau. naaiq teij i laanb myenb naaig ninb Bua, “meib Bua weig haiq tiug taaib naaiq Janb taig yem Eei txvj lxd myenb navb myenb? 6ninb maiq yem naaiq lx'g. ninb navb taaib a'q. meib Bua xij zu'g Javj Tauj ninb yem kaa-li-li uaq zang kxvq Buaj meib Bua uaq teij waag.#matq-Taai 16:2117:22-2320:18-19maa-Ko 8:31maa-Ko 9:3110:33-34lu-kaa 9:2218:31-33 7ninb kxvq, ‘yia, paamb myenb Eei txn, xij zu'g Jiu pun myenb waaig myenb txb mivb tiv zyepg Ravg Jaaj. mq paag ta'faam Nxi yia cvj navb taaib’ uaq teij waag.” 8uaq teij msia'q txn zyrug Javj zu'g ye-su Eei waag a'q.
9yem zruq Rwrnj mivb, ninb Bua zx'q naaiq teij yetg zuvq sig Buaj uaq teij zyepg yetq taub kovb zob Zauj ka'Len Eei zwavj myenb. 10Buaj kovb zob Bua uaq teij msia'q txn, tovb makq-Daa-laa muvq uaq taub maa-li-yaa Zauj yo-an-naa Zauj yaa-kxpg Eei maa, maa-li-yaa, cvj Zauj ninb Bua taaib uaq teij msia'q txn. 11mq paag kovb zob Bua maiq syenj. laaig naaiq teij msia'q txn la'kwaib kxvq Navq.
12mq paag pi-te Jiad sin Tiuj Jyenq mivb Tauj zruq, Do'q Fiag Zyepq mavg, Kuvj pwatg Diab tamb Navq. ninb zyrug taauj Gaav Rwrnj, yaag Namq maiq mevb pc'g naaiq teij sig.
mivb em-maa-utg laavd Eei saib kxj pwavb zu'g ye-su
(peiq mavg maa-Ko 16:12-13)
13tovb naaig Nxi maaib i taub ye-su Eei saib kxj mivb nxm laavd heug em-maa-utg, yem nitq ye-lu-saa-lem zivb leib maiq ko zyepg yetq ki-lo Jauq. 14kan Jauq mivb uaq zang, ninb Bua kxvq Jyenq Ko'q ho'g Zwrtq liud Eei sig mivb. 15txij ninb Bua kxvq Jyenq uaq zang, ye-su kanb taaib fatq Zauj Jyenq ninb Bua mivb. 16ninb Bua pwatg Eei mq paag weig haiq tiug mq pei, ninb Bua zia'q maiq tu'q ninb. 17ye-su naaig kaaj ninb Bua, “meib Bua kan Jyenq Jauq mivb meib Bua kxvq haiq Euvg?” ninb Bua zyrug tivb Jyenq, Myen Raub Raub uaq. 18maaib taub, Buaj heug Ken-o-patg, naaig ye-su, “Kuvj meib kanb Du'g taub Kc'q yem ye-lu-saa-lem zivb maiq hiuq tu'q naaiq teij i ziaj Nxi Zwrtq taaib Eei sig?”
19ye-su cvj naaig, “haiq Euvg sig?”
ninb Bua tau, “naa-saa-letq muvq Eei ye-su Eei sig. ninb zruj taub trug waag myenb. yem Tinb huvb Zauj zwavj myenb Eei Ra'Myen ninb kxvq Eei waag Zauj zruj Eei sig maaib tomb Qa'q. 20yia Bua Eei sai myenb pyeiq Zauj Jyenb fruq zx'q ninb Jiu pun Janj tivg zwid taij ninb zyrug txb ninb mivb tiv zyepg Ravg Jaaj taig. 21yia Bua yaag Namq Jyenq tovb naaiq taub xij zua'g i-saa-laa-en myenb Rwrnj. yaag maiq taan Bua'g naaiq Navq. naaiq teij sig Zwrtq liud tu'q pua Nxi a'q. 22mq paag yem yia Bua uaq maaib teij msia'q txn zruj pun yia Bua Namq maiq mevb pc'g. ninb Bua a'Dxm Ryruq Eei mivb uaq zruq mavg. 23maiq pwatg ninb Eei sei mig a'q. ninb Bua Rwrnj taaib kxvq ninb Bua pwatg finb myenb hing Zwrtq taaib Buaj ninb Bua, ye-su zyavb Jyenq Eei. 24yia Bua maaib teij mivb mavg yaag pwatg Navq naaiq teij msia'q txn kxvq nx. mq paag ninb Bua maiq pwatg ye-su.”
25ye-su kxvq Buaj ninb Bua, “meib Bua myenb Vovj myenb aa'b! trug waag myenb kxvq Eei yetg zuvq waag meib Bua weig haiq tiug syenj Dovg naaig Danb? 26ki-tug xij zu'g syrug liud naaig teij Kruq Eei sig Zivj taaib pia'g ninb Eei Favb laavg maiq zeid?” 27ye-su zyrug kxvq mevb kivb sru zyavq Jyenq ninb kanb kxvq Eei Jrub Jruj waag pun ninb Bua mwavj, yem mo-se Eei leib latg sru Jiad kxn cvj kxvq Revg Tinb huvb Eei zwavj trug waag myenb Eei sru.
28mivb aaq lamb Tauj ninb Bua xij mivb uaq nxm laavd, ye-su zruj Navq xij pcv za'g Eei Jiaj. 29mq paag ninb Bua Qa'q lyrub ninb kxvq, “ib zang aaq lamb Mwavj a'q. Ba'Nxi xij mwrtq a'q. Zauj yia Bua pweij mwrnd naaiq maa'b!” ye-su zyrug pia'g pyauq Zauj ninb Bua hitq uaq.
30ye-su Zauj ninb Bua Jwavg tiab Eang Naavj uaq zang, ninb cvj zx'q Fuaq taaib lcvd zivb liud Tinb huvb zyrug mc'q Gxi pun ninb Bua. 31Tinb huvb pun ninb Bua i laanb lyemb zeib zia'q tu'q ye-su, zyav naaig maiq pwatg ninb mig a'q. 32laanb Buaj laanb, “Bua kan Jauq taaib uaq zang, ninb Zauj Bua kxvq waag yaag Pxq mevb kivb sru, Bua haid Jxm Hruq haig Navq maaib trud zia'g Jyenq nx x'g?”
33ninb Bua lyemb zeib Jiad sin Rwrnj ye-lu-saa-lem. ninb Bua pwatg uaq teij zyepg yetq taub saib kxj Zauj teij ninb Bua Eei txig kapq zunq uaq, 34haid ninb Bua kxvq, “zyruq za'kevb navb taaib a'q. ninb hing pun si-mon pwatg liud a'q.” 35uaq teij i laanb yaag kxvq ninb Bua yem Jauq zavg pwavb Eei sig yaag kxvq ye-su mc'q Fuaq uaq zang ninb Bua zia'q tu'q ninb a'q.
ye-su hing pun saib kxj Bua pwatg
(peiq mavg matq-Taai 28:16-20; maa-Ko 16:14-18; yo-han 20:19-23; kovb zob 1:6-8)
36uaq teij i laanb kxvq Jyenq naaiq teij Jauq uaq zang, zyruq ye-su kanb lyemb zeib hing taaib sruq Jyenq ninb Bua zwavj myenb Eei Bu'Dovj kxvq Buaj ninb Bua, “meib Bua pcvb xn a'q og.”
37ninb Bua laaig pwatg Janb taig Fxid mq pei, zyrug hc'q ninb Bua kamb Riaj haig, Hruq Waav Revg. 38mq paag ye-su Buaj ninb Bua, “meib Bua weig haiq tiug Raub faanb? zruj haiq Euvg maaib Hruq Buvb Byenq? 39samj mavg kaaj yia Eei puab zauj! Lua mavg, meib Bua zyrug hiuq tu'q tovb yia a'q. Janb taig Fxid maiq maaib xq, maiq maaib Buvq Navq meib Bua pwatg yia maaib nx.”
40ninb Navq naaiq nx kxvq yaag pun ninb Bua mavg ninb Eei puab zauj. 41mavg liud ninb Bua a'Neiq haig, Bua'g hxvb haig, mq paag Zxg maiq kcvb syenj. ye-su naaig ninb Bua, “yem naaiq maaib Eang Eei ka'naaiq Eei fai?” 42ninb Bua zx'q teij zi'q taaib Eei Byaud pun ninb. 43ninb zipq taaib zyrug txv Jyenq ninb Bua Eang.
44Eang liud, ninb Buaj ninb Bua, “naaiq teij sig se yia Zauj meib Bua yem uaq zang yia Buaj Jiaj meib Bua. yem mo-se Eei leib latg sru Zauj Tinb huvb Eei trug waag myenb Eei sru Zauj sivj Ruv zyavq Jyenq yia uaq teij waag yetg zuvq, xij zu'g Zwrtq taaib txib tiug Revg.”
45ye-su zyrug Pxq Gxi ninb Bua Eei Hruq pun ninb Bua mevb pc'g kivb sru. 46ninb yaag kxvq Buaj ninb Bua, “kivb sru fiaq Jyenq Navq naaiq nx kxvq ki-tug xij zu'g syrug Kruq. taig mivb Tauj ta'faam Nxi cvj navb taaib. 47xij zu'g tevq ninb Eei Buaj mivb zunb Buaj myenb kxiq Hruq kwavg zwid zyrug tu'q Tinb huvb kwavg ninb Bua Eei zwid. xij zu'g yem ye-lu-saa-lem zivb Jiad kxn zunb Zwrtq pwavq maang kua'q maang fivj. 48meib Bua zruj naaiq teij sig Eei zxvb zevj myenb. 49tovb yia Eei tia lcvd pun Eei, yia kanb xij Paaiq taaib Zauj meib Bua yem. mq paag meib Bua xij zu'g yem naaiq zivb zuaq Tauj yem kub vwaaig taaib Eei Qa'q Fiag Tauj meib Bua.”#kovb zob 1:4
ye-su faauj Tinb txvb mig a'q
(peiq mavg maa-Ko 16:19-20; kovb zob 1:9-11)
50ye-su txb ninb Bua Zwrtq mivb Tauj Be-Taa-ni laavb Len zyrug Zau Jyenq puad pwav waag ninb Bua. 51pwav kau waag, ninb zyrug leib Gxi ninb Bua, faauj Tinb txvb mig a'q. 52ninb Bua zyrug yem uaq paaij ninb, Fyenb yrub a'Neiq Eei Rwrnj ye-lu-saa-lem, 53yaag zanb zang yem zavg Tinb huvb Eei pyauq Zev Tinb huvb.