SAN MATEO 1
LEGN

SAN MATEO 1

1
Jesucristo apyepmeyk nano'
(Lc 3.23-38)
1Keso kélnaktáxeseyak nak apkelwesey m'a Jesucristo apyepmeyk nano' axta, cham'a Jesucristo aptaha axta David aptáwen neptámen, tén han aptáwen neptámen ma'a Abraham:
2Abraham axta apketche m'a Isaac, keñe axta Isaac apketche m'a Jacob, keñe axta Jacob apketche m'a Judá, tén han ma'a apkelyáxeg. 3Judá axta apketche m'a Fares, tén han ma'a Zara, keñe axta egken ekwesey Tamar. Fares axta apketche m'a Esrom, keñe axta Esrom apketche m'a Aram. 4Aram axta apketche m'a Aminadab, keñe axta Aminadab apketche m'a Naasón. Naasón axta apketche m'a Salmón. 5Salmón axta apketche m'a Booz, keñe axta egken ekwesey Rahab. Booz axta apketche m'a Obed, keñe axta egken ekwesey Rut. Obed axta apketche m'a Isaí. 6Isaí axta apketche m'a wese' apwányam David, keñe axta wese' apwányam David apketche m'a Salomón, axta egken ma'a aptéma axta aptáwa Urías.#1 Cr 2.1-15; Rt 4.18-22.
7Salomón axta apketche m'a Roboam, keñe axta Roboam apketche m'a Abías. Abías axta apketche m'a Asa. 8Asa axta apketche m'a Josafat, keñe axta Josafat apketche m'a Joram. Joram axta apketche m'a Uzías. 9Uzías axta apketche m'a Jotam, keñe axta Jotam apketche m'a Acaz. Acaz axta apketche m'a Ezequías. 10Ezequías axta apketche m'a Manasés, keñe axta Manasés apketche m'a Amón. Amón axta apketche m'a Josías. 11Josías axta apketche m'a Jeconías tén han ma'a apkelyáxeg; Cham'a kélnakleykekxo axta énxet'ák Israel apkelmomap ma'a yókxexma Babilonia.#2 R 24.14-15; 2 Cr 36.10; Jer 27.20.
12Natámen axta apkelmomap énxet'ák Israel, Jeconías axta apketche Salatiel, keñe axta Salatiel apketche m'a Zorobabel. 13Zorobabel axta apketche m'a Abiud, keñe axta Abiud apketche m'a Eliaquim, keñe axta Eliaquim apketche m'a Azor. 14Azor axta apketche m'a Sadoc, keñe axta Sadoc apketche m'a Aquim. Aquim axta apketche m'a Eliud. 15Eliud axta apketche m'a Eleazar, keñe axta Eleazar apketche m'a Matán. Matán axta apketche m'a Jacob. 16Jacob axta apketche m'a José, María atáwa, ektaha axta Jesús egken, neltéma nak negko'o Mesías.
17Catorce axta apyókxoho aptawan'ák apkelánteyepma eyeynókxa m'a Abraham ekwákxoho m'a David, catorce axta eyeynókxa m'a David ekwokmoho m'a apkelmomákpo axta énxet'ák israel ma'a yókxexma Babilonia, catorce axta nahan eyeynókxa m'a apkelmomap axta ekweykmoho apteyekmo Mesías.
Jesucristo apteyam
(Lc 2.1-7)
18Axta temék apteyékmo Jesucristo s'e: María axta egken, pagkanmeyk axta yakwayam katnehek atáwa m'a José;#Lc 1.27. wetáxchek axta ektaha lóso' amonye yakwayam kalyamhopagkok eñama apmopwána m'a Espíritu Santo. 19José axta yakwayam katnehek atáwa m'a María, énxet appéwomo axta m'a, axta emokok etekkesesha ekwesey María, apyexákpok axta aksa apmoko elwataksek apkelané. 20Xéneykha axta apwáxok etnehek xa, cham'a apxekmowásekpoho axta xama Wese' egegkok apchásenneykha apwanmagko. Aptahak axta apcháneya s'e: “José, David aptáwen neptámen, nágyé' aksa etnehek aptáwa María, Espíritu Santo keñamak apteméseso m'a peya nak kóta' étche. 21Apkenná' sat kategkesek étche María, etnéses sat apwesey Jesús.#Lc 1.31. Eltamhakpok sat xa, hakte elwagkasek sat teyp ma'a énxet'ák apagkok, yakwayam eykhe kóllegásesagkohok eñama melya'asáxma.”
22Sawhomáxkók axta ektéma xa, yakwayam enxoho katnehek ma'a apxeyenma axta Wese' egegkok, eñama apxeyenma m'a énxet aptaha axta Dios appeywa aplegaso aptéma axta s'e:
23“Lóso' sat katnehek kelán'a
meyke kélteméseseykmohóxma nak,
kategkesek sat étche apkenna'.
Kóltemésesek sat apwesey Emanuel”#Is 7.14.
(neltéma nak negko'o: “Dios sempáxakwé.”)
24Xama axta apxatakha'a José, apkelyahákxók axta aptahakxa appeywa m'a Wese' egegkok apchásenneykha, aptáwa axta aptahak ma'a María. 25Axta eyke epatheteykegkok sekxo' José m'a María, ekwokmoho ektegkesa étche apkenna', cham'a aptemésesama axta José apwesey Jesús.#Lc 2.21.

Lengua Sur (Enxet) New Testament © United Bible Societies, 1992.


Learn more about Lengua Sur (Enxet) Nuevo Testamento

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.