Mataayo Gimba guri giyaada
BDS

Mataayo Gimba guri giyaada

Gimba guri giyaada
Mataayo yaa leẽ gu ya⁄abimiisee mibi haa cada gu Yeesu. Piimaa dosi leẽ da handikiru kitaabuki, ti laqaru sa Wayahuudi tuba, Yeesu ti Ilabuꞌumiisay. Kara ina, hari uma waku na Masiiya, hiĩ Iliitleemu giyaa hiifadidi ya⁄abaraa daqa dooinay. Sa gimbakee, Mataayo saganaa tlaatleesi handikiru kitaabuki hari amoo da uꞌuru umaiĩ gu okookoiĩ gu Yeesu. Slime yaa laqami tuba, Yeesu yaa hiigaamisi gimba wa⁄a daa hiifadidi ha Iliitleemu hari amoo da tletimiisee Ila⁄imbidu gu Seguge.
Slime, Mataayo sandaa hadisi dandiray caacaahhamisu gu Yeesu tuba, Tawaaloo da Iliitleemu ti sa hida gu hhapapu goõ goó sirakomamidee caacaahhamisu gu Iliitleemu. Afamaraa gu kooani gu fanqu naqatloo, Yeesu kakaakana sa hida, Tawaaloo da Iliitleemu idoo gi iliiwante. Afamaraa gu mibige, Yeesu caacaahhaahhamisi idoo Tawaalotee gimaa iliiqonte khooroo goõ. Afamaraa gu mibi haa tami, ina hiti ilakesaasidi ilaꞌaaꞌaatimisu gu Tawaaloo. Afamaraa gu mibi haa gweleti, ina hiti caacaahhaahhamisi idoo goó ilii ibiidane Tawaaloo da Iliitleemuge. Afamaraa gu mibeeri cada haa cigahha haa afamaraa gu mibeeri cada haa kooani naqatloo, ina hiti laqaaqana idoo Tawaaloo da Iliitleemu gimaa ilii khayde khooroo gonge. Hiigaasooge, Mataayo hiti ilakesaasidi ilakaawa da didiri da Yeesu sa sirakoomiisee dosi tuba, caacaahhamisu kayee hida gu hhapapu goõ, ma sirakoomiisee dosi tleehhidiri.
Kitaabukii ina hiti ilakesaasidi catimisu gu ibinaa da Yeesu tlaatleesoogo hiifaakoo naqatloo. Hinti tlaatleesi hari laqwaloo dosi, hiinunqudisa dosi haa koisaraa dosi ha Sataanimoo. Kara ina hiti ilakesaasidi yondu gosi gu kakaaru, caacaahhamisu haa hhoeemisu Galilaayage. Da hheꞌesi, hiti ilakesaasidi hhiyuuma da Yeesu Galilaayago Yerusaleemu naqatloo haa hikira gwaa hiica⁄u kuiya da hiifaakooge da ibinaa dosi tiꞌii khoorooge. Hiigaasooge, hiti ilakesaasidi hiitluhhumisu gosi haa slafaraa dosi ayisago.