Mataayo 2
BDS

Mataayo 2

2
Hida gwaa somimee gimba gu tica⁄eerii arimaa kawa Yeesu
1Yeesu dugwaa yaamu gu Beteleheemuge laqwali gu hhapee da Yudaayage waaree, qatlay Heroode giyaa ilii mutemi. Yuꞌudiyaa! Qariqaaqari dugwaa ilii laqwali, hida gwaa somimee gimba gu tica⁄eerii yadaa ilacindoo gu rawaago, yaa khayri Yerusaleemuge. 2Inay gi maasiri hida tuba, “Kaano nakee, diĩ laqwali mutemi gu Wayahuudi? Dandiray haani arini tica⁄u gosi, ilacindoo gu rawaago, haani khayni magu hhaꞌaleesani pandaa dosii.”
3Qatlay mutemi Heroode giyaa ilii akhasi gimbaki, yaa khoslongoruusi hari khisla sliimaa haa hida goõ gu Yerusaleemu. 4Ina gii kurunkuri hhapalooee da deni haa maarimamaa da sariyaa da diini da Wayahuudi, gigi maasi tuba, “Kristu#2:4 Kristu: Tiꞌii umaki Kristu hari Yunaanaisoo na Masiiya, maꞌaana dosi na Daa maakhi du⁄iya. dugu kaale hiiday?” 5Inay gugi ilaki⁄isiri tuba, “Dugumaa yaamu gu Beteleheemuge hiiday gu hhapee da Yudaayage waaree. Maꞌaana tletimiisay Miika ginaa ilii handikimi gimbaki tuba,
6‘De Beteleheemu da hhapee da Yuudage waara,
igi giti coko⁄iiba coko⁄o see tla⁄aã gu yaamu gu denige gu hhapee da Yuuda.
Maꞌaana daqa doogaa maa hiica⁄i giyaadimiisay,
gumaa deꞌema hida koi gu Israeeli.’#Yuꞌudii kitaabuu gu Miika 5:2.
7Teꞌesii, Heroode giyaa ilii akhasi gimbakee, ina gigi eteedi hari siiri hida hhakira gwaa somimee gimba gu tica⁄eerii, ma mai naraꞌa daqa dooinaa, qatlay loi tica⁄u giyaa iliica⁄i. 8Da hheꞌesi, gigi ya⁄abi Beteleheemuge, gi kaay tuba, “Taa⁄amida la dabiiduu kayday hari maguuma gimba gu nakee. Goo iliislaydee, sinaraa khaydee gimbakee, ana see slime magu hhaꞌaleesa kay.”
9Qariqaaqari giyaa ilii itatiisiri mutemi, hida hhakee gi waaudiri. Yuꞌudiyaa, tica⁄ukee giyaa aniri ilacindoo gu rawaage gi giyaadi pandaa dooinay, gi tosaa qadida kay rawaa gu daqatiray, daa iliiwane naw. 10Qatlay giyaa ilii aniri tica⁄ukee, gi hhaꞌaluumidiri hari khisla. 11Inay giyaa ilii guniri waꞌay gu marakeesii, yaa aniri nakee sliimaa haa iyoo dosi Mariyaa, gi keebeeimidiri haa gii gupu⁄umisiri sagaiĩ koina daqa nakeesii. Da hheꞌesi, gi gweediniri curuqeeraa koina, sugugi hadisiri sahaabu, ubaanii haa manemaane.#2:11 manemaane: Manemaane ti du⁄iya da hhoi da makhanay slanqasida, da kooma tafu gu hhou, kara ti umaasay doó maakhiye slaqwa da tuuꞌuna, dagoó ilii kahhiye qaasaraa. Arimi idoo manemaane dagaraa ilii maakhi tuuꞌuna da Yeesu. Yuꞌudii kitaabuu gu Yohaana 19:39. 12Iliitleemu giyaa ilakaay inay tletaage tuba, hhanti ki⁄iyay daqa mutemi Heroodege. Teesaaqay, gi ki⁄iri yaamu koinay hari amoo waka.
Yoseefu lakidimoo gosi hhapee da Misirige
13Qariqaaqari, hida hhakee gwaa somimee gimba gu tica⁄eerii giyaa ilii waaudiri, malayika gu Taataa Iliitleemu yaa iliica⁄i Yoseefu tletaage, sugugi kaay tuba, “Tlayii! Oyii naw sliimaa haa iyoo dosi, lakida hhapee da Misirige. Ibiida taysi qatlaykaꞌa naqatloo sugumaa ilii kaawe, sa gimba mutemi Heroode gu slai dabiidu nakee, magu gaasi.” 14Teesaaqay, Yoseefu gii tlay, gii oyi naw sliimaa haa iyoo dosi, gi waaudiri hari amasi yade Misirige. 15Inay gi ibiidiri taysi gwaaꞌaraa da mutemi Heroode naqatloo. Gimbakee yaa teesaaqay hiica⁄i dama hiigaasi gimba daa kaay haa Taataa Iliitleemu hari amoo da tletimiisay tuba, “Nankoy hagwaa eteedi, ina yaagi waaudi Misirigo.”#Yuꞌudii kitaabuu gu Hoseeya 11:1.
16Qatlay Heroode giyaa ilii baraslayi tuba, hida hhakee gwaa somimee gimba gu tica⁄eerii guntii coriri, yaa slahhaai hari khisla. Ina gi ilafahhi sirikaarii dosi yaamu gu Beteleheemuge haa tongagu goõ gu ilaciyaa, ma cu⁄uduũ kayri yaꞌay goõ gu hhawatee gu koomee koraraa cada haa hhaã gu biraa kosii waaree. Ina yaa teesaaqay laqi, ilakhuukhuꞌusa da qatlaykira tica⁄u giyaa iliica⁄i, giyaa ilii mai daqa hida gwaa somimee gimba gu tica⁄eerii. 17Daganaa ilii buꞌudi gimbaki, daa kaay hari amoo da tletimiisay Yeremiyaa tuba,
18“Afoo dagaa akhasi yade yaamu gu Raamage,
⁄aa⁄imu haa gaiidimoo gu didiru.
Raheeli tay tosaa ⁄aa⁄ada sa yaꞌay kosi,
yaa ⁄imbidiiba dagama tlaatlaqasi,
sa gimba gonkoinaa hiĩ kaka⁄iri.”#Yuꞌudii kitaabuu gu Yeremiyaa 31:15.
Ki⁄eemoo tongoo da Nasareetige
19Qariqaaqari Heroode giyaa ilii hhami, malayika gu Taataa Iliitleemu yaa iliica⁄i Yoseefu tletaage yade Misirige. 20Malayikakee sugugi kaay tuba, “Tlayii! Oyii naw sliimaa haa iyoo dosi, ki⁄a hhapee da Israeelige, maꞌaana hhakira gwaa slaee gaasaraa nakee, hiĩ kaka⁄iri.” 21Teesaaqay, Yoseefu gii tlay, gii oyi naw sliimaa haa iyoo dosi, gi ki⁄i hhapee da Israeelige. 22Teesaaqay see, Yoseefu giyaa ilii akhasi tuba, Arikelaayo yaa tawaalimi hhapee da Yudaaya daqa da Heroode taataa gosi, yaa tlaꞌamuudi hadakawa yade. Ina dugugi ilakaay tletaage ha malayika, gi waaudi bara da hhapee da Galilaayage. 23Ina yade gi ibinaa kay tongoo daa eteediidine Nasareeti. Teesaaqay, tletirukira dugwaa hiigaasi daa kaay hari amoo da tletimiisee tuba, “Dugumaati eteedi Nasareetimoo.”