Mataayo 1:9

Mataayo 1:9 BDS

Usiiya naa laqwali Yotaamu, Yotaamu naa laqwali Akhaasi, Akhaasi naa laqwali Hesekiyaa.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share