Mataayo 1:7

Mataayo 1:7 BDS

Solomooni naa laqwali Rehoboaamu, Rehoboaamu naa laqwali Abiiya, Abiiya naa laqwali Aasa.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share