Mataayo 1:6

Mataayo 1:6 BDS

Yeese naa laqwali mutemi Dawdi. Dawdi naa laqwali Solomooni daqa hadetiraa da Uriiyago.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share