Mataayo 1:5

Mataayo 1:5 BDS

Salimooni naa laqwali Booaasi daqa hadee dosii Rahaabu, Booaasi naa laqwali Obeedi daqa hadee dosii Ruuti, Obeedi naa laqwali Yeese.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share