Mataayo 1:4

Mataayo 1:4 BDS

Araamu naa laqwali Aminadaabu, Aminadaabu naa laqwali Nakhasooni, Nakhasooni naa laqwali Salimooni.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share