Mataayo 1:3

Mataayo 1:3 BDS

Yuuda naa laqwali Pereesi haa Seera, iyoo dooina naa Tamaari. Pereesi naa laqwali Khesirooni, Khesirooni naa laqwali Araamu.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share