Mataayo 1:24

Mataayo 1:24 BDS

Qatlay Yoseefu giyaa iliitlay guꞌudeego, gi yondiidi idoo sugwaa ilii ilakaay gooay ha Malayika gu Taataa Iliitleemu. Ina higi khabimi Mariyaa, girigi tosaa waaudi aya gosii.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share