Mataayo 1:21

Mataayo 1:21 BDS

Ina maa hiidaada naw, ugu hagurimaa ayida uma na Yeesu, sa gimba ina namaa ilabuꞌuna hida kosi tlakwaroo dooinaa.”
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share

Mataayo 1:21

Share