Mataayo 1:20

Mataayo 1:20 BDS

Qatlay giyaa ilii ilahudeedemisiye gimbakee, yuꞌudiyaa malayika gu Taataa Iliitleemu gi iliica⁄i Yoseefu tletaage. Malayika gi kaay tuba, “Yoseefu nanku Dawdi, hhanti tlaꞌamuta khaboo Mariyaa, sa gimba guraꞌa gi konte, ginti slaydi hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share