Mataayo 1:2

Mataayo 1:2 BDS

Aburahaamu naa laqwali Isaaka, Isaaka naa laqwali Yakoobo, Yakoobo naa laqwali Yuuda haa hhiee kosi
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share