Mataayo 1:18

Mataayo 1:18 BDS

Hiĩ na catimisu gu hiidawaraa da Yeesu Kristu. Mariyaa iyoo dosi dagaa hiidaamisi ha Yoseefu. Inkoo, inay hingaa ilii kahhiye khabiibiru, Mariyaa tay kahhada kikitoꞌoo, gi slaydi guraꞌa hari ⁄uuru gu Muuna gu Iliitleemu.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share