Mataayo 1:17

Mataayo 1:17 BDS

Inkoo, yaa wanta laqwaloo mibi haa cigahha tlaatleesa da laqwaloo da Aburahaamugo da mutemi Dawdi naqatloo. Kara, yaa wanta laqwaloo mibi haa cigahha tlaatleesa da laqwaloo da mutemi Dawdigo qatlay gu looyisa da Wayahuudi naqatloo Babiloonige. Kara, yaa wanta laqwaloo mibi haa cigahha tlaatleesa da qatlay Wayahuudi digaa ilii looyisi Babiloonige qatlaykaꞌa naqatloo gu Kristu.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share