Mataayo 1:15

Mataayo 1:15 BDS

Elihuudi naa laqwali Eleasaari, Eleasaari naa laqwali Mataani, Mataani naa laqwali Yakoobo
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share