Mataayo 1:11

Mataayo 1:11 BDS

Yosiiya naa laqwali Yekoniyaa haa hhiee kosi, qatlay hida gu hhapee da Yuuda digaa ilii looyisi yaamu gu Babiloonige.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share