Mataayo 1:10

Mataayo 1:10 BDS

Hesekiyaa naa laqwali Manaase, Manaase naa laqwali Amooni, Amooni naa laqwali Yosiiya.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share