Mataayo 1:1

Mataayo 1:1 BDS

Hiĩ na hiislaslaw gu umaiĩ gu afamaraa gosi Yeesu Kristu gwa laqwaloo da Dawdi haa da Aburahaamu dahha.
BDS: Ila⁄imbidu Gu ⁄abu hari Burungaisoo
Share