Mathie 1
PACLATNNT

Mathie 1

1
Roih Lieh Te Achúc Achiac Yê-su
(Luca 3:23-38)
1Yê-su Crit tớq te tŏ́ng toiq Davit; alứng Davit tớq te tŏ́ng toiq A-praham. Nhéq máh nốh achúc achiac Yê-su la idô:
2A-praham la a-ám I-sac. I-sac la a-ám Yacốp. Yacốp la a-ám Yuda alứng nhéq máh em ai án. 3Yuda la a-ám Pharêt alứng Sê-rah; a-i nha-án bar náq ngki la Tamar. Pharêt la a-ám Hê-trôn. Hê-trôn la a-ám Aram.#1:3 Aram bôn nốh Ram hơ. 4Aram la a-ám Ami-nadap. Ami-nadap la a-ám Nasôn. Nasôn la a-ám Sal-môn. 5Sal-môn la a-ám Bô-at; a-i Bô-at la Rahap. Bô-at la a-ám Ô-bêt; a-i Ô-bêt la Rutơ. Ô-bêt la a-ám Yê-sai. 6Yê-sai la a-ám puo Davit.
Davit la a-ám Sa-lamôn; alứng a-i Sa-lamôn la Bat-siba. Te nsuoi a-i án la campái Urie. 7Sa-lamôn la a-ám Rê-habuam. Rê-habuam la a-ám Abie. Abie la a-ám Asa. 8Asa la a-ám Yê-hô-saphat. Yê-hô-saphat la a-ám Yô-ram. Yô-ram la a-ám Usiah. 9Usiah la a-ám Yô-tham. Yô-tham la a-ám Ahat. Ahat la a-ám Hê-sakie. 10Hê-sakie la a-ám Ma-nasê. Ma-nasê la a-ám Amôn. Amôn la a-ám Yô-sie. 11Yô-sie ama Yê-canie alứng nhéq máh em ai Yê-canie, ndóng ticuoi Ba-bulôn cŏp achô ticuoi Isa-ra-el nga cruong nha-án ính táq sol.
12Vít ticuoi Ba-bulôn cŏp dông ticuoi Isa-ra-el nga cruong nha-án, dyơ Yê-canie ama Sial-tiel. Sial-tiel la a-ám Saru-babel. 13Saru-babel la a-ám Abi-yut. Abi-yut la a-ám Alia-kim. Alia-kim la a-ám Asô. 14Asô la a-ám Sadôc. Sadôc la a-ám Achim. Achim la a-ám E-li-yut. 15E-li-yut la a-ám E-lia-sơ. E-lia-sơ la a-ám Mathan. Mathan la a-ám Yacốp. 16Yacốp la a-ám Yô-sep. Yô-sep la cayieq Mari. Mari la a-i Yê-su, án ndon ngai dŏq Crit.#1:16 Nốh ‘Crit’ titoiq lieh la ‘án ndon Yang Arbang-pilŏ́ng rêh dŏq choi tamống ticuoi’.
17Iki, te pang A-praham tingôi pang Davit la mui chít la puan pang ticuoi. Náp te pang Davit tớq pang ticuoi Ba-bulôn cŏp ticuoi Isa-ra-el dông nga cruong Ba-bulôn la mui chít la puan pang ticuoi. Alứng te pang ticuoi Ba-bulôn cŏp ticuoi Isa-ra-el dông nga cruong Ba-bulôn tingôi pang Yê-su Crit la mui chít la puan pang ticuoi tưi.
Carnian Yê-su Crit
(Luca 2:1-7)
18Carnian Yê-su Crit la veng arớq máh parnai ndô tông. Mari khoiq ưq táq campái Yô-sep. Nha-án iyốh bíq abŏ́h munơi, ma Mari khoiq át cháq-iki nhơ te Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng. 19Co Yô-sep la ticuoi partát, án lớiq ính Mari cơt achiet táq ngai. Án át parngíh tớq mít ính táh Mari, ma lớiq ính ngai chom. 20Ndóng án yôl parngíh ngê ngki, án mpáu. Án hôm mui náq tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng tớq nga án. Tarneng ngki tông idô: “Yô-sep te tŏ́ng toiq Davit ơi! Mái êq adáh ial Mari táq campái mái, án át cháq-iki co te Arvai Yang Arbang-pilŏ́ng. 21Urớh án carnian acái conh. Mái cóq anốh acái ngki la Yê-su, co acái ngki ính choi tamống nhéq máh ticuoi án alứng táh luaih nha-án.”
22Nhéq arnáq ndô cơt tarvớiq simớt parnai Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq tông acớiq na ticuoi tang ngcang Yang Arbang-pilŏ́ng te inớh. 23Ticuoi ngki khoiq tông idô:
“Chô-mát bôn munáq cumor plŏt át cháq-iki,
alứng án carnian acái conh.
Ngai anốh acái ngki la Ê-manual.” #Ê-sai 7:14
(Parnai Ê-manual titoiq lieh la: ‘Yang Arbang-pilŏ́ng át alứng he.’)
24Tư Yô-sep ayư te bíq, án peh nhéq máh parnai tarneng Yang Arbang-pilŏ́ng khoiq patáp án, dyơ án ial Mari táq campái. 25Ma án lớiq bíq munơi alứng Mari tingôi vít ingái Mari carnian acái conh pông. Alứng án anốh acái ngki la Yê-su.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.