YouVersion Logo
Search Icon

Khuurakikha 1

1
Luukano lwe Khuubuumba shibala
1Mu khurakikha, Wele aabuumba likulu ni shibala. 2Shibala shaba shaayikoyakoya busa, nga mbaamwo shiindu shiilamu ta. Shishiilima shaba shaabiimbilila buli aandu oosi khu ngaaki khwasho. Ne Umwoyo wa Wele aaba nga akyeendaanila khu ngaaki khwe kameetsi.
3 # 2 Kor 4.6 Kila Wele aloma ari, “Ni abewo buwaanga.” Buwaanga bwaaburukha. 4Wele waabona nga buwaanga buli buulayi. Shiikila awukhanisamwo buwaanga khukhwaama khu shiilima. 5Wele waalaanga buwaanga ari “Kumuusi”, ne shishiilima waashiilaanga ari “Shiilo”. Aryo antsye bwelabula, ate bweelayo bwaasha. Isho shaaba shifukhu shiikiboole.
6 # 2 Pet 3.5 Lwanyuma ndi Wele waaloma ari, “Ni abewo libaanga lilyawukhanisa kameetsi kamalala khuuba khu lubeka lutweela, ni kameetsi kakaandi khuuba khu lubeka luluundi.” 7Isho shakholebwa shiryo. Wele waakhola libaanga, waawukhanisa kameetsi kakaali aasi e libaanga ilyo, ni naako kakaali angaaki aalyo. 8Kila Wele alaanga libaanga ari “likulu.” Aryo antsye bwelabula, ate bweelayo bwaasha. Isho shaaba shifukhu shishikhola khaabili.
9Lwanyuma ndi Wele waaloma ari, “Lekha kameetsi kakaali aasi e likulu kabuusane mu shifwo shitweela, nio lulwoomu lubonekhe.” Isho shakholebwa shiryo. 10Wele waalaanga lulwoomu ari “Shibala,” ni kameetsi kakeetsa kaabuusana atweela, waakalaanga ari “Kuyaantsa.” Wele waalolelela byeesi aakhola, waabona nga biilayi. 11Lwanyuma ndi Wele waaloma ari, “Lekha liloba lisaale biilime bye tsisaambo tsitsikhali ndweela ta khu shibala: Biilime bibiibakho bumiitso, ni kimisaala kye kamatuunda kakaalimwo bumiitso musaambo yako. Isho shakholebwa shiryo. 12Shibala shaasaala biilime: Nga mulimo biilime bibiibakho bumiitso musaambo yabyo, ni kimisaala kye kamatuunda kakaalimwo bumiitso nako musaambo yako.” Wele waalolelela byeesi aakhola, waabona nga biilayi. 13Aryo antsye bwelabula, ate bweelayo bwaasha. Isho shaaba shifukhu shishikhola khataru.
14Lwanyuma ndi Wele waaloma ari, “Ni abewo bibyaaburukha bibonekhe mwikulu, binyale khukhwaawukhanisa kumuusi khukhwaama khu shilo, naluundi nibyo bibe bibyokesa imbuka iye bubwiile, ni biifukhu, ni kimiiko. 15Lekha bibe nibyo bibyaaburukha mwibaanga lye likulu, khuuwa buwaanga bukhosese khu shibala.” Isho shakholebwa shiryo. 16Wele waakholayo bibyaaburukha biboofu bibili, nga nibyo; Shishaaburukha shishirusa buwaanga buukali, khuuwula kumuusi, ni shishaaburukha shishirusa buwaanga bukyeekhe, shibe nga nisho shishiwula shiilo. Waakholayo ni tsinieenieesi natso. 17Wele waakhwiikhaka bibyaaburukha bino mwibaanga lye likulu, khuuwa buwaanga bukhosese khu shibala, 18khuuwula kumuusi ni shiilo, ni khukhwaawulawo buwaanga khukhwaama khu shiilima. Wele waalolelela byeesi aakhola, waabona nga biilayi. 19Aryo antsye bwelabula, ate bweelayo bwaasha. Isho shaaba shifukhu shishikhola khane.
20Lwanyuma ndi Wele waaloma ari, “Lekha kameetsi keetsulemo bibiindu biilamu bibikhali bitweela ta, ni binywiinywi bipamburukhile mwibaanga lye likulu.” 21Aryo Wele waakholayo biilamu bye kamaani bibimenya mu kuyaantsa, ni biilamu bibiindi bye tsisaambo tsitsikhali ndweela ta, bibisubila mu meetsi. Waakholayo ni binywiinywi bibiilikho tsindaaha, musaambo yabyo. Wele waalolelela byeesi aakhola, waabona nga biilayi. 22Lwanyuma kila Wele abiwa tsikhabi, nga aloma ari, “Ni musaalane, mubalaahe, mwitsule oosi mu meetsi ke mu kuyaantsa, ni binywiinywi nabyo biitsule, bimenye buli aandu oosi khu shibala.” 23Aryo antsye bwelabula, ate bweelayo bwaasha. Isho shaaba shifukhu shishikhola kharaano.
24Lwanyuma ndi Wele waaloma ari, “Lekha liloba lisaale buli shisolo shoosi, buli shitweela musaambo yasho: Bibibayibwa nga tsikhaafu, ni neebyo bibikhururira aasi, ni bisolo bibiindi bye mwiiswa.” Isho shakholebwa shiryo. 25Wele waakhola tsisolo tse mwirome, buli shitweela musaambo yasho, bibyaayo nabyo, buli shitweela musaambo yasho, ni bisolo bibiindi bibikyeendela khu liloba, buli shitweela musaambo yasho. Wele waalolelela byoosi byeesi aakhola, waabona nga biilayi.
26 # 2 Kor 11.7 Lwanyuma ndi Wele waaloma ari, “Ari khakhukhole babaandu, babonekhe mu shifwaani shisheefwe shisheene, mu mbonekha yeefwe inyene. Babeene bano nibo babaakane bawule tsinyeeni tse mu kuyaantsa, ni binywiinywi bye mwibaanga, ni khuuwula tsikhaafu, na buli shiindu shoosi she khu shibala, ni khu buli shishiindu shoosi shishikyeendela khu liloba.”
27 # Rak 5.1,2; Mat 19.4; Mako 10.6 Aryo Wele waabuumba babaandu khuufwaana nga niye umweene, waakhola uwe seetsa n'uwe khasi. 28Wele waabawa tsikhabi, nga abalomela ari, “Ni musaale babaana baakali, mubalaahe, nio lisaaye lyeenywe litsule khu shibala, muryo mushireere aasi e buunyala bweenywe. Ni mube ni buunyala khu nyeeni tse mu kuyaantsa tsoosi, ni khu binywiinywi bye mwibaanga byoosi, ni khu buli shiilamu shishikyeendela khwiloba shoosi.”
29Indi luundi Wele waaloma ari, “Bona indi khuubawa buli kuusaala kwoosi kukukane kuruse bumiitso khu shibala shoosi, na buli shikuuka she kuusaala kwe kamatuunda kwoosi. Bino byoosi kane bibe bye khuulya isi muli. 30Ni isi buli shisolo she mwiiswa shoosi shishikyeendela khu shibala, ni isi buli khanywiinywi khoosi khakhapamburukhila mwibaanga lye likulu, na buli shilamu shoosi shishikyeendela khwiiloba, naabiweele bunyaasi ni bilime bye kamasaafu, khuuba nga biilyo byabyo.” Isho shakholebwa shiryo.
31Wele waalolelela buli shiindu shoosi sheesi aakhola. Buli shiindu waashibona nga shili shiilayi naabi! Aryo antsye bweelabula, ate bweelayo bwaasha. Isho shaaba shifukhu shishikhola khasesaba.

Currently Selected:

Khuurakikha 1: LPE

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy