มัตไท 1
WLB

มัตไท 1

1
ไลลวง จัตเจือ พะเยซู
(ลก. 3:23-38)
1คัก เฮี มัฮ ไลลวง จัตเจือ พะเยซูคริต. พะเยซูคริต เซ มัฮ จัตเจือ ด่าวิต ป ซึป จัตเจือ แตะ เน่อึม นึง อัปราฮัม.
2อัปราฮัม เซ มัฮ เปือะ ยิซฮัก. ยิซฮัก เซ มัฮ เปือะ ยาโคป. ยาโคป เซ มัฮ เปือะ ยูด่า ไม่ เอียกปุ ไฮญ อื เตือง โอยจ อื.
3ยูด่า เซ มัฮ เปือะ เพเรต ไม่ เซรา. มะ ปุย ลอา เซ มัฮ ทามัน. เพเรต เซ มัฮ เปือะ เคตโรน. เคตโรน เซ มัฮ เปือะ รัม.
4รัม เซ มัฮ เปือะ อัมมีนาดั่ป. อัมมีนาดั่ป เซ มัฮ เปือะ นาโชน. นาโชน เซ มัฮ เปือะ ซาละโมน.
5ซาละโมน เซ มัฮ เปือะ โบ่อัต. มะ อื มัฮ ราฮัป. โบ่อัต เซ มัฮ เปือะ โอเบ่ต. มะ อื มัฮ รุต. โอเบ่ต เซ มัฮ เปือะ เจซี.
6เจซี เซ มัฮ เปือะ ด่าวิต ป โฮลฮ แปน กซัต. ด่าวิต เซ มัฮ เปือะ ซาโลมอน. มะ อื มัฮ ปรโปวน เญือะ อูรียา ไพรม อื.
7ซาโลมอน เซ มัฮ เปือะ เรโฮโบ่อัม. เรโฮโบ่อัม เซ มัฮ เปือะ อาบี่ยา. อาบี่ยา เซ มัฮ เปือะ อาซา.
8อาซา เซ มัฮ เปือะ เยโฮชาฟัต. เยโฮชาฟัต เซ มัฮ เปือะ โยรัม. โยรัม เซ มัฮ เปือะ อุซียา.
9อุซียา เซ มัฮ เปือะ โยทัม. โยทัม เซ มัฮ เปือะ อาฮัต. อาฮัต เซ มัฮ เปือะ เฮเซคียา.
10เฮเซคียา เซ มัฮ เปือะ มะนาเซ. มะนาเซ เซ มัฮ เปือะ อาโมน. อาโมน เซ มัฮ เปือะ โยซียา.
11โยซียา เซ มัฮ เปือะ เยโคนิยา ไม่ โม เอียกปุ ไฮญ อื. เจน เซ ปุก เญือม โรวก ปุย โม อิซราเอน ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน.
12ฟวยจ โรวก ปุย โม อิซราเอน ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน เนอ, เยโคนิยา เซ ไก กวน มอยฮ เชอันทิเอน. เชอันทิเอน เซ มัฮ เปือะ เซรูบ่าเบ่น.
13เซรูบ่าเบ่น เซ มัฮ เปือะ อาบี่อุต. อาบี่อุต เซ มัฮ เปือะ เอลียาคิม. เอลียาคิม เซ มัฮ เปือะ อาซอ.
14อาซอ เซ มัฮ เปือะ ซาโด่ก. ซาโด่ก เซ มัฮ เปือะ อาคิม. อาคิม เซ มัฮ เปือะ เอลีอุต.
15เอลีอุต เซ มัฮ เปือะ เอเลอาซา. เอเลอาซา เซ มัฮ เปือะ มัตทัน. มัตทัน เซ มัฮ เปือะ ยาโคป.
16ยาโคป เซ มัฮ เปือะ โยเซป. โยเซป เซ มัฮ ปรเมะ เญือะ มาเรีย. พะเยซู ป อัฮ ปุย พะคริต ไม่ เซ เอีจ ฮอยจ เกิต เน่อึม นึง มาเรีย เซ.
17เญือม มัฮ อื ตอก เซ เน่อึม เจน อัปราฮัม ฮอยจ ละ เจน ด่าวิต เตอ, ไก กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย. เน่อึม เจน ด่าวิต ฮอยจ ละ โรวก ปุย โม อิซราเอน ฮอยจ นึง เมือง บ่าบี่โลน เนอ, ไก โรฮ กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย. เน่อึม เญือม โรวก ปุย โม อิซราเอน เซ ฮอยจ ละ เญือม เอีจ เกิต พะเยซูคริต เตอ, ไก โรฮ กาว โรฮ ปาวน เจน ปุย โรฮ.
ไลลวง เกิต พะเยซู
(ลก. 2:1-7)
18ไลลวง เญือม เกิต พะเยซูคริต เตอ มัฮ ตอก เฮี. มาเรีย ป มัฮ มะ อื เซ เอีจ ไก กัมฟู ไม่ โยเซป. กา เฆียง ไอฮ อื ปุ แตะ แปน รเมะ รโปวน เนอ, มาเรีย เอีจ โรวก กวน แตะ เบือ ลปุ พะจาว. 19โยเซป ป ไก กัมฟู อื ไม่ เซ ตะ เกือฮ ไลลวง เซ ไฆลป นึง มัฮ แตะ ปุย ไมจ ไล ซองนา พะจาว, ไม่ โอ อื ฆวต เกือฮ มาเรีย โซะกิจ นึง ปุย. ตะ บระ กัฮ กัมฟู แตะ ฮา มาเรีย เซ ฆาื อื. 20ลไล ตะ อื ยุฮ ตอก เซ, ฮอยจ เตปด่า ยุฮ พะจาว เคะ อื, รโฮงะ โอเอีฮ ละ อื นึง รโมะ อื. อัฮ เฮี ละ อื, “โยเซป, ปะ ป มัฮ จัตเจือ ด่าวิต เตอ, ปุ ฮอ นึง ซ ไอฮ เปอะ มาเรีย แปน ปุย เญือะ เปอะ. เอีจ มัฮ โรวก อื เบือ อัมนัต ลปุ พะจาว. 21มาเรีย เซ ซ ไก กวน รเมะ ติ. ปะ ไมจ เปอะ ปุก มอยฮ อื, อัฮ เยซู ละ นึง มัฮ อื ป ซ เกือฮ ปุย ไน แตะ โปน มั่ป ยุฮ แตะ,” อัฮ เซ ละ อื. 22โอเอีฮ ไล เซ เตือง โอยจ อื มัฮ เกิต อื นึง ซ เกือฮ อื แปน ตอก เอีจ อัฮ ป ซึป ลปุง พะจาว อาึง โฮ. 23มัฮ อัฮ อื ตอก เฮี, “ง่อต แลน, ปเครีฮ ม่อง ติ ปุย ซ โรวก, ซ เกิต กวน รเมะ ติ. มอยฮ อื ซ อัฮ ปุย อิมานูเอน ไม่.” มัฮ อัฮ อื พะจาว อาวต ไม่ เอะ ไม่, อัฮ เซ. 24โยเซป เญือม เอีจ โปวะ อื ลอต เนอึม ยุฮ อื ตอก ดวน เตปด่า ยุฮ พะจาว แตะ เซ. ไอฮ เนอึม มาเรีย เซ แปน ปุย เญือะ แตะ. 25ปังเมอ โอ ดิ โฮลฮ ยุ ปุ แตะ เฟือฮ กา เฆียง เกิต กวน อื เซ. เญือม เอีจ เกิต กวน อื เซ, ปุก เนอึม มอยฮ อื, อัฮ เยซู ละ อื.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.