ಮತ್ತಾಯ 1
ಕೊಡವ

ಮತ್ತಾಯ 1

1
ಮತ್ತಾಯ ಒಳ್‍ದ್‍ನ ಯೇಸುರ ನಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ
(ಲೂಕ 3.23–38)
1ಇದ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಂಡ ವಂಶಾವಳಿರ ನೇಮ. ಅಂವೊ ದಾವೀದಂಡ ಸಂತಾನಕಾರ. ದಾವೀದ ಅಬ್ರಹಾಮಂಡ ವಂಶಕ್ ಕೂಡ್‍ನಂವೊ.
2 ಅಬ್ರಹಾಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಇಸಾಕ. ಇಸಾಕಂಡ ಮೋಂವೊ ಯಾಕೋಬ. ಯಾಕೋಬಂಡ ಮಕ್ಕ ಯೂದ ಪಿಂಞ ಅಂವೊಂಡ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಣಂಗ. 3ಯೂದ ತಾಮಾರ ಎಣ್ಣುವ ಪೊಣ್ಣಾಳ್‍ರಗುಂಡ್ ಪೆರೆಚ ಪಿಂಞ ಜೆರಹನನ ಪೆತ್ತತ್. ಪೆರೆಚಂಡ ಮೋಂವೊ ಹೆಚ್ರೋಮ. ಹೆಚ್ರೋಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಅರಾಮ. 4ಅರಾಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬ. ಅಮ್ಮಿನಾದಾಬಂಡ ಮೋಂವೊ ನಹಶೋನ. ನಹಶೋನಂಡ ಮೋಂವೊ ಸಲ್ಮೋನ. 5ಸಲ್ಮೋನ ರಾಹಾಬ ಎಣ್ಣುವ ಪೊಣ್ಣಾಳ್‍ರಗುಂಡ್ ಬೋವಜನ ಪೆತ್ತತ್. ಬೋವಜ ರೂತ ಎಣ್ಣುವ ಪೊಣ್ಣಾಳ್‍ರಗುಂಡ್ ಓಬೇದನ ಪೆತ್ತತ್. ಓಬೇದಂಡ ಮೋಂವೊ ಇಷಯ. 6ಇಷಯಂಡ ಮೋಂವೊ ರಾಜನಾನ ದಾವೀದ. ದಾವೀದಂಡ ಮೋಂವೊ ಸೊಲೊಮೋನ. ಸೊಲೊಮೋನಂಡ ಅವ್ವ ಊರೀಯಂಡ ಪೊಣ್ಣಾಯಿತ್ಂಜ ಬೆತ್ಸೆಬ ಎಣ್ಣುವವಳಾಯಿತ್ಂಜತ್. 7ಸೊಲೊಮೋನಂಡ ಮೋಂವೊ ರೆಹಬ್ಬಾಮ. ರೆಹಬ್ಬಾಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಅಬೀಯ. ಅಬೀಯಂಡ ಮೋಂವೊ ಆಸ. 8ಆಸಂಡ ಮೋಂವೊ ಯೆಹೋಷಾಫಾಟ. ಯೆಹೋಷಾಫಾಟಂಡ ಮೋಂವೊ ಯೆಹೋರಾಮ. ಯೆಹೋರಾಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಉಜ್ಜೀಯ. 9ಉಜ್ಜೀಯಂಡ ಮೋಂವೊ ಯೋತಾಮ. ಯೋತಾಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಆಹಾಜ. ಆಹಾಜಂಡ ಮೋಂವೊ ಹಿಜ್ಕೀಯ. 10ಹಿಜ್ಕೀಯಂಡ ಮೋಂವೊ ಮನಸ್ಸೆ. ಮನಸ್ಸೆಂಡ ಮೋಂವೊ ಆಮೋನ. ಆಮೋನಂಡ ಮೋಂವೊ ಯೋಷೀಯ. 11ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನ ಬಾಬೇಲ್ ಜನತ್‍ರ ಪಕ್ಕ ಯುದ್ದತ್‍ಲ್ ಚೋತ್‍ಪೋನಗುಂಡ್, ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶಕ್ ಈಂಗಳ ಕೊಂಡ್ ಪೋಚಿ. ಅನ್ನನೆ ಯೋಷಿಯನ ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶಕ್ ಕೊಂಡ್ ಪೋಪಕ ಯೆಕೊನ್ಯ ಪಿಂಞ ಅಂವೊಂಡ ಅಣ್ಣತಮ್ಮಣಂಗ ಪುಟ್ಟ್‌ಚಿ.
12ಯೆಕೂನ್ಯಂಡ ಮೋಂವೊ ಶೆಯಲ್ತಿಯೇಲ. ಶೆಯಲ್ತಿಯೇಲಂಡ ಮೋಂವೊ ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲ. 13ಜೆರುಬ್ಬಾಬೆಲಂಡ ಮೋಂವೊ ಅಬಿಹೂದ. ಅಬಿಹೂದಂಡ ಮೋಂವೊ ಎಲ್ಯಕೀಮ. ಎಲ್ಯಕೀಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಅಜೋರ. 14ಅಜೋರಂಡ ಮೋಂವೊ ಸದೋಕ. ಸದೋಕಂಡ ಮೋಂವೊ ಅಖೀಮ. ಅಖೀಮಂಡ ಮೋಂವೊ ಎಲಿಹೂದ. 15ಎಲಿಹೂದಂಡ ಮೋಂವೊ ಎಲಿಯಾಜರ. ಎಲಿಯಾಜರಂಡ ಮೋಂವೊ ಮತ್ತಾನ. ಮತ್ತಾನಂಡ ಮೋಂವೊ ಯಾಕೋಬ. 16ಯಾಕೋಬಂಡ ಮೋಂವೊ ಮರಿಯಡ ವಡಿಯನಾನ ಯೋಸೇಫ. ಈ ಮರಿಯಳ್‌ಂಜ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂದ್#1.16 ಕ್ರಿಸ್ತ ಎಣ್ಣ್‌ಚೇಂಗಿ ಅದ್ ಪೆದ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಒರ್ ಮುಕ್ಯಪಟ್ಟ ಸ್ತಾನ. ಪಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದತ್‍ಲ್ ಎಣ್ಣಿತ್ಂಜ ದೇವ ಗೊತ್ತ್ ಮಾಡಿತ್, ಅಬಿಷೇಕ ಮಾಡಿತ್, ನೇಮಿಚಿಟ್ಟಿತ್ ಬೂಲೋಕಕ್ ಅಯಿಚ ರಕ್ಷಕನಾಯಿತುಂಡ್. ಕ್ರಿಸ್ತ (ಗ್ರೀಕ್) ಮೆಸ್ಸಿಯ (ಇಬ್ರಿಯ). ಕಾಕ್‍ವ ಯೇಸು ಪುಟ್ಟ್‌ಚಿ. 17ಇನ್ನನೆ ಅಬ್ರಹಾಮಯಿಂಜ ದಾವೀದಕತ್ತನೆ ಪದನಾಲ್ ವಂಶವು, ದಾವೀದಯಿಂಜ ಬಾಬೆಲ್‍ಕ್ ಅಡಿಯಾಳಾಯಿತ್ ಪೋಪಕತ್ತನೆ ಪದನಾಲ್ ವಂಶವು, ಅಲ್ಲಿಂಜ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುಟ್ಟ್‌ವಕತ್ತನೆ ಪದನಾಲ್ ವಂಶವು ಇಂಜತ್.
ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುಟ್ಟ್‌ನದ್
(ಲೂಕ 2.1–7)
18ಯೇಸು ಪುಟ್ಟ್‌ನ ವಿವರ ಎನ್ನನೆ ಎಣ್ಣ್‌ಚೇಂಗಿ, ಯೇಸುರ ಅವ್ವ ಮರಿಯ ಯೋಸೇಫಂಗ್ ಮಂಗಲಕ್ ನಿಶ್ಚಯ ಆಯಿತ್ಂಜತ್. ಅಯಿಂಗ ದಂಡಾಳು ಕೂಡಿ ಬಪ್ಪಕ್ ಮಿಂಞಲೇ ಅಂವೊ ದೇವಡ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮತ್ಂಜ ಕೆಲಕರ್ತಿಯಾಯಿತುಂಡ್‍ೕಂದ್ ಅಂವೊಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಚಿ. 19ಯೋಸೇಫ ನೀತಿವಂತಂವೊನಾಯಿತ್ಂಜಗುಂಡ್, ಊರ್‌ರ ಜನಡ ಮಿಂಞತ್ ಮರಿಯಳ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್‌ವಕ್ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲತೆ, ಅವಡ ಸಂಬಂದತ್‍ನ ಗುಟ್ಟಾಯಿತ್ ಬುಡ್‌ವಕ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿತ್ಂಜತ್.
20ಯೋಸೇಫ ಇನ್ನನೆ ಗೇನ ಮಾಡಿಯಂಡಿಪ್ಪಕ, ಒರ್ ಒಡೆಯಂಡ ದೂತ ಅಂವೊಂಗ್ ಸ್ವಪ್ನತ್‌ಲ್ ಕಾಂಬ್‌ಚಿಟ್ಟಿತ್: ದಾವೀದಂಡ ಸಂತಾನಕಾರನಾನ ಯೋಸೇಫನೇ, ಮರಿಯಳ ನೀಡ ಪೊಣ್ಣಾಯಿತ್ ಕೂಟಿಯೊಕ್ ನೀಕ್ ಪೋಡಿ ಬೋಂಡ. ಅವ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮತ್‍ರ ಮೂಲಕ ಕೆಲಕರ್ತಿ ಆಚಿ. 21ಅವ ಒರ್ ಕ್‍ಣ್ಣ ಕುಂಞಿನ ಪೆರ್‌ವ. ಅಂವೊಂಗ್ ಯೇಸೂಂದ್#1.21 ಯೇಸು ಎಣ್ಣ್‌ವ ಪೆದಕ್, ಒಡೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್‌ವಾಂದ್ ಅರ್ಥ ಪೆದ ಇಡಂಡು. ಎನ್ನಂಗೆಣ್ಣ್‌ಚೇಂಗಿ ಅಂವೊ ತಾಂಡ ಜನಳ ಪಾಪತ್ಂಜ ಕಾಪಾಡ್‌ವಾಂದ್ ದೇವದೂತ ಎಣ್ಣ್‌ಚಿ.
22 ಪ್ರವಾದಿಯಡ ಮೂಲಕ ಒಡೆಯ ಎಣ್ಣ್‌ನದ್ ನೆರೆವೇರ್‌ವನೆಕೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ನಡ್ಂದತ್. 23ಆ ತಕ್ಕ್ ಎಂತ ಎಣ್ಣ್‌ಚೇಂಗಿ: ನೋಟ್, ಒರ್ ಕನ್ನಿ ಮೂಡಿ ಕೆಲಕರ್ತಿಯಾಯಿತ್ ಒರ್ ಮೋಂವೊನ ಪೆರ್‌ವ; ಅಂವೊಂಗ್ ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಣ್ಣುವ ಪೆದ ಇಡಂಡು. ಇಮ್ಮಾನುವೇಲ್ ಎಣ್ಣ್‌ಚೇಂಗಿ: ದೇವ ನಂಗಡ ಕೂಡೆ ಉಂಡ್‍ೕಂದ್ ಅರ್ಥ.#1.23 ಯೆಶಾಯ 7.14
24ಅಕ್ಕ ಯೋಸೇಫ ವರ್‌ಕ್ಂಜ ಎದ್ದತ್. ಒಡೆಯಂಡ ದೂತ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್‍ನನೆಕೆ ಮರಿಯನ ಮಂಗಲ ಕಯಿಚತ್. 25ಆಚೇಂಗಿ, ಮರಿಯ ಕ್‍ಣ್ಣ ಕುಂಞಿನ ಪೆರ್‌ವಕತ್ತನೆ ಅಂವೊ ಅವಡ ಕೂಡೆ ಬುದ್ದವಕಿಂಜಿಲೆ. ಕುಂಞಿ ಪುಟ್ಟ್‌ನ ಪಿಂಞ ಯೋಸೇಫ ಕುಂಞಿಕ್ ಯೇಸೂಂದ್ ಪೆದ ಇಟ್ಟತ್.

© 2017, New Life Literature (NLL)


Learn more about ಕೊಡವ ಬೈಬಲ್

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.