Parallel
1
1От Павел, апостол на Христос Исус чрез Божията воля, и от брат Тимотей.
2До святите и верни братя и сестри в Христос, които живеят в Колос.
Благодат и мир на вас от Бога, нашия Баща.
3Когато се молим за вас, винаги благодарим на Бога, Бащата на нашия Господ Исус Христос,4защото чухме за вярата ви в Христос Исус и любовта ви към всички Божии хора.5Вашата вяра и любов са породени от надеждата ви и всичко, за което се надявате, ви очаква в небесата. Това вие чухте за първи път чрез словото на истината – Благата вест,6която стигна до вас. Тя се разнася из целия свят, дава плод и продължава да се разпространява така, както стана и при вас, от деня, в който чухте за Божията благодат и разбрахте истината за нея.7Научихте я от Епафрас – нашия скъп брат, който служи заедно с нас и е верен Христов дякон#дякон Гръцка дума, която означава „служител“. Дяконите имат специално служение в църквата. заради нас.8Той ни каза за вашата любов, вдъхновена от Духа.
9Ето защо от деня, в който чухме за това, ние също не спираме да се молим за вас, като искаме: да познаете напълно Божията воля и заедно с това познание да сте изпълнени с мъдрост и да разбирате духовните неща;10да живеете така, както е достойно за хора, които принадлежат на Господа, и да го радвате по всякакъв начин; да вършите всякакво добро и да растете в пълното познаване на Бога;11да ви даде Бог своята велика мощ и вие да станете силни, да имате пълна твърдост и търпение и с радост12да благодарите на Отца, който ви направи достойни да получите своя дял от наследството, принадлежащо на Божиите хора, които живеят в светлината.13Бог ни избави от властта на тъмнината и ни пренесе в царството на своя възлюбен Син,14чрез когото ние сме изкупени и имаме опрощението на греховете си.
Когато гледаме Христос, виждаме Бога
15Той е видимият образ на невидимия Бог
и стои над всичко сътворено.#стои … сътворено 1:15 Букв.: „първородният на цялото творение“.
16Всичко в небесата и на земята бе сътворено от него
– и видимото, и невидимото,
било то престоли, власти, господари или управници.
Всичко бе сътворено чрез Христос и за Христос.
17Той съществуваше преди всичко друго
и всичко се крепи чрез него.
18И той е главата на тялото
– тялото е църквата.#църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.
Той е източникът на всичко и той е първородният,
възкресен от мъртвите, за да заеме първото място във всичко.
19Защото в него Бог избра да живее в цялата си пълнота
20и чрез него да върне към себе си всичко – и земните, и небесните неща,
като чрез кръвта му, пролята на кръста, донесе помирение.
21Имаше време, когато заради помислите си и злите си дела вие се бяхте отдалечили от Бога и бяхте негови врагове.22Но сега чрез физическата си смърт Христос ви помири с Бога, за да ви представи пред него святи, неопетнени и безупречни.23Ще бъде така, ако продължите да стоите във вярата твърди и непоклатими и не се отклоните от надеждата, която ви даде Благата вест, проповядвана на всеки под небето – Благата вест, която чухте и на която аз, Павел, станах служител.
Делото на Павел за църквата
24Сега се радвам в страданията си заради вас и със собственото си тяло понасям страданията, които Христос все още трябва да изтърпи заради своето тяло – църквата.#църква Гръцка дума, която означава „събрание“. В Новия Завет така се нарича събранието на отделната местна група от вярващи, както и общността на всички християни, целият Божий народ.25Бог ми възложи задачата да стана един от служителите й заради вашето благо: да съобщавам Божието послание.26Това послание е тайната истина, скрита от векове и поколения, която сега Бог изяви на своите святи хора.27Той реши да им извести колко велико е славното богатство на тази тайна истина. Тя е за всички народи и е самият Христос, който е във вас и е нашата надежда, че ще споделим Божията слава.#слава Едно от специалните качества на Бога. Често думата означава „светлина“ и се отнася до начина, по който Господ се явява на хората. Понякога смисълът е „величие“ или „власт“ и посочва онова с нищо несъпоставимо и неизмеримо по човешки божествено величие. Идеята за чест или почит също може да присъства, особено в изрази на хваление и поклонение.28Ето защо ние продължаваме да го проповядваме. Наставляваме и поучаваме всеки с пълна мъдрост, за да може всички да бъдат представени пред Бога зрели в Христос.29Затова се трудя и боря със силата, която Христос ми дава и която мощно работи в мен.